Destek İndirim -
Bu ay Doğa Özel
0
Sepetim
Yazarlar
Kategoriler
Değerlendirme
Fiyat
Yayınevleri
Diller
Filtreleme

Kategoriler

Yayınevleri

Yazarlar

Fiyat

Diller

Değerlendirme

Sıralama
Stoktaki Son Ürün!
Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek İz Yayıncılık

Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek

Modern dönem inşasında, toplumsal ve bireysel manada insanı ve onun dış dünyayla ilişki biçimini inşa eden sosyal bilimler hakkında ne kadarının bilim, ne kadarının ideoloji olduğu kanısına varmak hiç de kolay değildir. Bugün kurulan dünyanın temelinde, ekonomiyi merkeze alan bir toplum modelinin inşa edilme amacının olduğu gözden kaçırıldığında bilim ve onun özelinde sosyal bilimin fonksiyonunu anlamak neredeyse imkânsız bir hale gelecektir. Bu açıdan bu çalışma, öncelikle bilim serüveninin, ardından da Avrupa özelinde yükselişe geçen burjuvanın elinde yenidünyanın kurgulanabilmesi için bir araca nasıl ve niye dönüştüğünün ipuçlarını verme ve bu eksende yeni bir tartışma başlatabilme çabasındadır. Sosyal bilimleri yeniden düşünmek, anlamak ve yeni tartışmalara bir kıvılcım yakabilmek adın...

Uygarlığa Yön Veren Türk Muhasebe Filozofları Timaş Yayınları

Uygarlığa Yön Veren Türk Muhasebe Filozofları

Bir bilimin felsefesi varsa filozofu da olmalıdır. Muhasebe 1876 yılından beri bilimdir.Muhasebe Felsefesiismini taşıyan ilk kitap ise 1907 yılında yazılmıştır. O hâlde muhasebe felsefesiyle ilgilenmiş çok sayıda muhasebe filozofu olmalıdır. Muhasebenin teorik ve pratik yönlerine katkı sunmuş filozofları, düşünürleri, aydınları, mütefekkirleri, münevverleri, entelektüelleri, reformistleri, üstadları, eğitimcileri veya adına ne derseniz deyin. “Kim bu insanlar, nerede yaşamış, neler düşünmüş, neler yazmış, nelerle dertlenmiş? Hangi ideallerin peşinden gitmiş, hangi ülkülerle cedelleşmiş, hangi rüyaları görmüş, ne fedakârlıklarda bulunmuş, devletlerin mali sistemlerine, işletmelerin finansal durumlarına ve nihayet ulaştığımız şu uygarlığa nasıl bir katkı sunmuş?” derseniz maalesef bu sorular...

Stoktaki Son Ürün!
Uluslararası Öğrenciler ve Sosyal Dışlanma Durumlar, Yaklaşımlar ve Boyutlar Gazi Kitabevi

Uluslararası Öğrenciler ve Sosyal Dışlanma Durumlar, Yaklaşımlar ve Boyutlar

İçindekiler1. Birinci Bölüm Genel Çerçeve: Kavramlar, Yaklaşımlar ve Durumlar 1.1. Uluslararasi Öğrencilik 1.2. Sosyal Dışlanma 2. İkinci Bölüm Uluslararasi Öğrenciler ve Sosyal Dışlanma: Siyasi, Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Boyutlar 2.1. Sosyal Dışlanmanın Siyasi Boyutu Ve Uluslararası Öğrenciler 2.2. Sosyo-Kültürel Dışlanma Ve Uluslararası Öğrenciler 2.3. Ekonomik Boyutuyla Sosyal Dışlanma Ve Uluslararası Öğrenciler

Çok Çalışmak Kötü Mü? Gazi Kitabevi

Çok Çalışmak Kötü Mü?

İçindekiler1. Bİrİncİ Bölüm Gİrİş 1.1. Problemİn Tanimlanmasi Ve Araştirma Sorulari 1.2. Araştirmanin Amaci Ve Hedefİ 1.3. Kavramsal Model 1.4. Araştirma Hİpotezlerİ 1.5. Araştirmanin Önemİ 1.6. Araştirma Plani 2. İkİncİ Bölüm Kavramsal Çerçeve 2.1. Etİk Değerler 2.2. . İşkolİklİk 2.3. Psİkolojİk Sözleşme İhlalİ 3. Üçüncü Bölüm Araştirma 3.1. Araştirma Yöntemİ 3.2. Verİ Toplama Yöntemİ 3.3. Verİ Toplama Araci 3.4. Araştirmanin Uygulanmasi 3.5. Ana Kütle Ve Örneklem 3.6. Test İstatİstİklerİnİn Belİrlenmesİ 3.7. Verİlerİn Dağilimi Ve Normallİk Testİ 4. Dördüncü Bölüm Analİz Ve Bulgular 4.1. Katilimcilarin Demografİk Özellİklerİne İlİşkİn İstatİstİkİ Bulgular 4.2. Akademİk Etİk Değerler Ölçeğİne İlİşkİn Bulgular 4.3. İşkolİklİk Ölçeğİne İlİşkİn Bulgular 4.4. Psİkolojİk Sözleşme İhlalİ Ölçeğİn...

Stoktaki Son Ürün!
Afetlerde Risk Yönetim Çalışmaları 1 Gazi Kitabevi

Afetlerde Risk Yönetim Çalışmaları 1

İçindekiler1. Afet Risk Yönetimi: Kuraklık Tehlikesi 2. Afetlerde Risk Değerlendirilmesi ve Analizi 3. Afet Risk Yönetimi Açısından Afet Alt Kültürü Kavramının İncelenmesi 4. Afetler ve Liderlik 5. Afet KuruluĢlarının Sosyal Medya Kullanımının Afet Farkındalığı Üzerindeki Etkisine Yönelik Uygulama 6. Afet Dirençliliği Kapsamında Üniversiteler 7. Afet Risk Yönetimi Çerçevesinde Hastane Afet Planları 8. Hastanelerin Afete Hazırlık Açısından Değerlendirilmesi (GümüĢhane Devlet Hastanesi Örneği) 9. Afet ve Acil Durumlarda HemĢirelerin Ġlk Yardım Bilgi Düzeyleri

Stoktaki Son Ürün!
Bilimsel Araştırma Yöntemleri Gazi Kitabevi

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

İçindekiler1. Bilimsel Araştırma2. Bilimsel Araştırma Süreci Ve Hipotez Geliştirme3. Veri Türleri Ve Kaynak Taraması Ve Veri Hazırlama4. Kalitatif (NİTEL) Ve Kantitatif (NİCEL) Araştırma5. Örnekleme Süreci Ve Yöntemleri6. Ölçekleme Ve Ölçek Türleri7. Anket Formu Tasarımı8. Bilimsel Araştırmalarda Hata Ve Güvenirlik Ve Geçerlilik9. Bilimsel Araştırma Raporunun Hazırlanması10. Bilimsel Araştırma Etiği

Z Kuşağında Çevrimiçi Öğrenme ve Dijitalleşme Gazi Kitabevi

Z Kuşağında Çevrimiçi Öğrenme ve Dijitalleşme

İçindekiler1. Z Kuşaği ve Çevrimiçi Öğrenme 2. Ünİversİte Öğrencİlerİ Açisindan Çevrİmİçİ Sinav Sİstemlerİnİn Değerlendİrİlmesİ 3. Akademİsyenler Açisindan Çevrİmİçİ Sinav Sİstemlerİnİn Değerlendİrİlmesİ 4. Okuryazarlik 5. Bİlİşİm Sİstemlerİ Okuryazarliği Ölçeğİ Geliştirilmesi

Stoktaki Son Ürün!
İletişim Psikolojisi Gazi Kitabevi

İletişim Psikolojisi

İçindekiler1. Genel Çerçeve: İletişim Tanımları 2. İletişimin İlk Aşaması: İç İletişim 3. Kişilerarası İletişim 4. İletişim Modelleri 5. Sözsüz İletişim ve Beden Dili 6. Örgütsel İletişim 7. Dinleme Hataları ve Etkin Dinleme 8. Etkili Sunum Becerileri 9. İletişimde Benlik Rolleri ve Transaksiyonel Analiz 10. Kültürel Farklılıklar ve İletişim 11. Etkin ve Etkili Bir İletişim İçin

Stoktaki Son Ürün!
Dijital Çağda Dönüşen Birey, Toplum ve Siyaset Gazi Kitabevi

Dijital Çağda Dönüşen Birey, Toplum ve Siyaset

İçindekiler1. Birinci Bölüm Dijitalleşmenin Demokrasiye Ve Siyasete Etkis 2. İkinci Bölüm Dijital Çağda Diplomasi 3. Üçüncü Bölüm Dijital Dönemde Güvenlik 4. Dördüncü Bölüm Dijital Bilgi Ve Dijital Güvenlik 5. Beşinci Bölüm Dijital Dönemde Terör 6. Altıncı Bölüm Siyasal Liderlerin Siyasal İletişimde Sosyal Medya Kullanımı 7. Yedinci Bölüm Dünya İle Göbek Bağı Kesilmiş Bir Toplumun Analizi: Dijital Toplum Ve Kurumsal Görünümleri 8. Sekizinci Bölüm Dijital Çağ Ve İnsan İlişkilerinin Değişen Doğası 9. Dokuzuncu Bölüm Dijital Kimlik Ve Benlik Sunumu

Stoktaki Son Ürün!
Afet Yönetiminde Disiplinlerarası Çalışmalar Gazi Kitabevi

Afet Yönetiminde Disiplinlerarası Çalışmalar

İçindekiler1. Afet Bilinçlendirmesi, Eğitimi Ve Öğretimi2. Afet Hazırlık Davranışlarını Etkileyen Sosyolojik Parametrelerin Değerlendirilmesi3. Yüksek Isının Yapı Dayanımı Üzerine Etkisi4. Olağanüstü Durumlarda Hemşirenin Rolleri5. Biyolojik Afet Covıd-19 Pandemisinin Satın Alma Davranışlarına Etkisi6. Sivil Savunma Ve Afet Kuruluşlarının Sosyal Medya Kullanımının Afet Farkındalığı Oluşturmadaki Rolü7. Afet Yönetimi Ve İnsani Yardım Lojistiği8. Afetler Açısından Sosyal Pazarlamanın Önemi9. Toplum Tabanlı Afet Yönetimi Uygulanabilirlik Kapsamı

Bilim Susunca - Bilim ve Toplum Üzerine Yazılar Timaş Yayınları

Bilim Susunca - Bilim ve Toplum Üzerine Yazılar

Bilim dışındaki tüm bilgi kaynaklarını reddetmek, bilimi din ile doğası gereği çatışan bir uğraş olarak sunmak ve bilimin idealize edilmiş, gerçekçi olmayan bir tarifini kabul etmek dolaylı olarak bilime zarar verir. Otoritelerin bilimi kullanarak toplumu manipüle etmesinin, bilimin geniş halk kitleleri üzerindeki imajının zedelenmesi ve toplumda bilim karşıtı görüşlerin daha çok alıcı bulması gibi kaçınılmaz sonuçlarını tarihte ve farklı disiplinlerde gözlemlemek mümkündür.Alper Bilgili,Bilim Susunca’dabilimin toplum, dinler ve ideolojiler ile ilişkisini geçmişten ve günümüzden örneklerle ortaya koyarak okuru alışılmış kalıpların dışında keyifli ve doyurucu bir okumaya davet ediyor, bilimle ilgili daha gerçekçi bir resim çizilmesine katkı sağlıyor.Kurucu ideolojisi, on dokuzuncu yüzyıl vü...

Yönetim ve Etik Gazi Kitabevi

Yönetim ve Etik

İçindekiler1. Kavramsal ve Kuramsal Açıdan Etik 2. Yönetim Etiğinin DavranıĢsal Temelleri . 3. Kamu Yönetimi Etiği Sisteminin KurumsallaĢma Süreci: ABD Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme 4. Yapısal ve Fonksiyonel Açıdan Türkiye Kamu Görevlileri Etik Kurulu 5. Ġnsan Kaynakları Yönetimi ve Etik 6. Kamu Personelinin Denetlenmesinde Etik Kuralların Etkisi 7. Örgütsel Etik Bağlamında Psikolojik Güvenlik Kavramı ve Etik Liderlik 8. Siyasi Etik Komisyonu Kurulmasına Yönelik Kanun Teklifleri Bağlamında Türkiye’de Siyasi Etik 9. Türk Siyasetnamelerinde Etik ve Etik Yönetimi 10. Çevre Yönetiminde Etik 11. Etiğin Muhasebe Mesleği Açısından Önemi

Dijitalleşen Dünya'nın Çalışma Hayatında Dezavantajlı Gruplar Gazi Kitabevi

Dijitalleşen Dünya'nın Çalışma Hayatında Dezavantajlı Gruplar

İçindekiler1. Dijitalleşme Süreci ve Yaşlıların Dijital Çağda Geleceği 2. Dİjİtalleşme Sürecİnde Ve Çalişma Hayatinda Engellİler 3. Dİjİtalleşmenİn Dezavantajli Gruplar İçİnde Yer Alan “GENÇLER” Üzerİndekİ Etkİsİ 4. Dİjİtal Çağda Çocuk Olmak: Sosyal Polİtİka Açisindan Panoramİk Bİr Değerlendİrme 5. Dİjİtalleşen Çalişma Hayatinda Dezavantajli Grup Olarak Kadinlar 6. Dİjİtal Dezavantajli Bİr Grup Olarak Akilli Kentlerde Göçmenler 7. Dİjİtalleşen Dünyada Çalişma Hayatinda Dezavantajli Gruplar: Dİjİtalleşme Ve Eskİ Hükümlüler

Covid 19 Pandemi Sürecinde Çalışma Yaşamındaki Değişime Örgütsel Davranış Konuları Perspektifinden Bakış Gazi Kitabevi

Covid 19 Pandemi Sürecinde Çalışma Yaşamındaki Değişime Örgütsel Davranış Konuları Perspektifinden Bakış

İçindekiler1. Covid 19 Pandemi Sürecinde İş Tatmini2. Covid 19 Pandemi Sürecinde İşe Devamsızlık ve İşten Ayrılma Niyeti3. Covid 19 Pandemi Sürecinde Çalışan Motivasyonu4. Covid 19 Pandemi Sürecinde İş-Aile Çatışması ve Çalışan Performansı5. Covid 19 Pandemi Sürecinde İşe Angaje Olma6. Covid 19 Pandemi Sürecinde Stres Yönetimi7. Covid 19 Pandemi Sürecinde Tükenmişlik ve Teknoloji Okuryazarlığı İlişkisi8. Covid 19 Pandemi Sürecinde Evden Çalışma ve Koordinasyon Sorunları9. Covid 19 Pandemi Sürecinde Çift Kariyerli Eşlerin Yaşadıkları Değişim ve Dönüşüm10. Covid 19 Pandemi Sürecinde Psikolojik Dayanıklılık ve Örgütsel Destek11. Covid 19 Pandemi Sürecinde Örgütsel Değişim ve Değişime Direnç12. Covid 19 Pandemi Sürecinde Örgütsel İletişim13. Covid 19 Pandemi Sürecinde Siber Zorbalık14. Covid 1...

Stoktaki Son Ürün!
Jamovi Uygulamalı İstatistik Analizleri Nobel Akademik Yayıncılık

Jamovi Uygulamalı İstatistik Analizleri

Jamovi’nin sade ve keyifli yapısına imrendik ve ona yakışır kullanıcı dostu bir kitap hazırlamak istedik. Önce hedefimizi belirledik. Hedefimiz; bir araştırmacı kendi analizini kendi yapmayı keyifli bir biçimde öğrenebilsin. Hedefimize ulaşmak için araştırmacının analiz yaparken ihtiyaç duyabileceği bilgileri, tartışmalara girmeden sade ve akıcı bir dille vermeliydik. Her bir analiz için bir araştırma hikâyesi oluşturduk. Soğuk veya sevimsiz bir akademik dilden biraz uzak durarak okuru hikâyenin içerisine sokmak istedik. Hikâyeyi bir araştırma sorusuna bağladık. Meraklandırdık ki okurumuz istatistiğin merakı gidermek için bir araç olduğunu hissetsin. Sonrasında Jamovi’de ilgili analizin tüm adımlarını ekran görüntüleriyle anlattık. Bu noktada durabilirdik fakat araştırmacının ihtiyacı bunu...

Stoktaki Son Ürün!
Türkiye Örgütsel Yaşamında İslami Sosyal Sermayenin Değişimi: 1980 - 2015 Gazi Kitabevi

Türkiye Örgütsel Yaşamında İslami Sosyal Sermayenin Değişimi: 1980 - 2015

İçindekiler1. Bölüm: Giriş2. Bölüm: Sosyal sermaye ve sosyal ağ kuramı 2.1. Sosyal Sermaye Kavramı ve İçeriği 2.2. Yapı-Aktör Ayrımında Sosyal Sermaye 2.3. Sosyal Ağ Kuramı3. Bölüm: Sosyal ağlarda “değişim” 3.1. Ağ Değişim Kuramı Temel Yaklaşımları 3.2. Kapalı ve Güçlü Ağlarda Değişim 3.3. Klasik Sosyoloji Perspektifinde Sosyal İlişkilerde Değişim 3.4. 1980 ve Sonraki Süreçte Sosyal İlişkilerde Değişim4. Bölüm: Yöntem ve Analiz 4.1. Araştırma Evreni ve Örnek Seçimi 4.2. Ağ Ölçüm Yöntemleri 4.3. Veri Toplama Yöntemi 4.4. Veri Girişi, Ağ Verilerinin Sınıflanması ve Test Yöntemi 4.5. Analiz5. Bölüm: Sonuç ve değerlendirme

Takımlar, Takımlarda Adalet ve Takım Düzeyinde Araştırma Yöntemleri Gazi Kitabevi

Takımlar, Takımlarda Adalet ve Takım Düzeyinde Araştırma Yöntemleri

İçindekilerBölüm 1 Takım NedirTakım ve Grup Arasındaki FarklarTakım Üyelerinin Tutum ve DavranışlarıBenmerkezcilikTakım Kolektivizmiİdeal Takım Üyesi Takımın Demografik BenzerliğiBölüm 2 Takımlarda Adalet KavramıAdalet İklimiyle İlgili Gerçekleştirilmiş Olan ÇalışmalarTakım Arkadaşı AdaletiTakım Arkadaşı İşlem AdaletiTakım Arkadaşı Bilgisel AdaletiTakım Arkadaşı Kişilerarası AdaletTakım Arkadaşı Dağıtım AdaletiTakım Arkadaşı Adaleti ile İlgili Gerçekleştirilmiş Olan ÇalışmalarTakım Arkadaşı Adaletinin Diğer Kavramlarla İlişkisiTakım Arkadaşı İşlem Adaletinin ve Algılanan Demografik Benzerlik – Takım Görev Performansı İlişkisindeki RolüTakım Arkadaşı İşlem Adaletinin, Algılanan Demografik Benzerlik – Takım Vatandaşlık Davranışı İlişkisindeki RolüTakım Arkadaşı İşlem Adaletinin, Algılanan De...

Bilgi Teknolojilerinin Ahlaki Değerler Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Gazi Kitabevi

Bilgi Teknolojilerinin Ahlaki Değerler Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

İçindekiler 1. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kavramsal Çerçevesi a. Tanım ve Kapsam b. Bilgi ve İletişim Teknolojileri c. Yeni Çağ Teknolojisi Yeni Medya 2. Literatür Özeti 3. Uygulama a. Araştırmanın Konusu b. Araştırmanın Amacı ve Önemi c. Araştırmanın Kapsamı ve Kısıtları d. Araştırmanın Metodolojisi 4. Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmelerin Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Ahlaklarına Etkisi ile İlişkili Faktörlerin Araştırılması a. Demografik Özelliklere Göre Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmelerin Öğrencilerin Ahlaklarına Etkisi b. Teknolojik Cihaz Kullanma Sıklıklarına Göre Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmelerin Öğrencilerin Ahlaklarına Etkisi c. Sosyal Medya Hesaplarını Kullanma Sıklıklarına Göre Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmelerin Öğrencilerin Ahlakına Etkisi d. Bilgi Teknol...

Rol ve Toplumsal Yapı Anı Yayıncılık

Rol ve Toplumsal Yapı

Hepimiz belli toplumsal yapıların içine doğar, onlarla hemhal olur, onlarla yaşar ve onların kalıpları arasında yaşamımıza veda ederiz. Bu, bir anlamda, bizden önce kurulmuş/kurgulanmış bir sistemin içine doğmak ve onun menfezleri arasında dolaşıp durmak anlamına gelir.Ancak yine de insan ve onun toplam potansiyeli düşünüldüğünde bazen o menfezleri irademizle genişletir, hayatı olduğundan çok daha çekilebilir, çok daha nefes alınabilir, çok daha yaşanabilir hale getirebiliriz.Elbette bütün bunlar; insan ile içine doğduğu siyasal sistemler, toplumsal yapılar ve bu yapıların tevdi ettiği roller, insanın özgürlük meselesini de ilgilendirir. Aldığımız rolün ne olduğu, hangi durumlarda, hangi rolleri üstlendiğimiz, üstlenmek zorunda kaldığımız, üstlendiğimiz rolleri nasıl oynadığımız doğrudan t...

Agriculture And Women's Employment İn Turkey Gazi Kitabevi

Agriculture And Women's Employment İn Turkey

Chapter 1The Transformation of Agriculture in the Development Process and Gender Writing-Theoretical and Conceptual FrameworkChapter 2Transformation of Agricultural Sector and Gender in Development Process in TurkeyChapter 3Evaluation of Social Gender Analysis Studies of Agriculture in TurkeyChapter 4Methodology

Lise Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Motivasyonları İle Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonlarının İncelenmesi Gazi Kitabevi

Lise Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Motivasyonları İle Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonlarının İncelenmesi

İçindekilerBölüm 1 Giriş 1.1. Problem Durumu 1.2. Araştırmanın Amacı 1.3. Araştırmanın Önemi 1.4. Varsayımlar 1.5. Sınırlılıklar 1.6. TanımlarBölüm 2 Kavramsal Çerçeve 2. 2.1. Oyun 2.2. Dijital Oyun 2.3. Fiziksel Aktivite 2.4. Ergenlerde Fiziksel Aktivite 2.5. Motivasyon 2.6. İlgili AraştırmalarBölüm 3 Yöntem 3. 3.1. Araştırmanın Modeli 3.2. Evren ve Örneklem 3.3. Kişisel Bilgi Formu 3.4. Veri Toplama Aracı 3.5. Verilerin AnaliziBölüm 4 Bulgular 4. 4.1. Araştırmanın Alt Problemlerine Ait BulgularBölüm 5 Tartışma 5. 5.1. Dijital Oyun Oynama Motivasyonu ile Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonuna İlişkin Tartışma 5.2. Yaş Değişkenine İlişkin Tartışma 5.3. Cinsiyet Değişkenine İlişkin Tartışma 5.4. Beden Kitle İndeksine İlişkin Tartışma 5.5. Sınıf Değişkenine İlişkin Tartışma 5.

Kamu Hizmetlerinde Motivasyon Akademik Personele Yönelik Fenomenolojik Bir Araştırma Gazi Kitabevi

Kamu Hizmetlerinde Motivasyon Akademik Personele Yönelik Fenomenolojik Bir Araştırma

İçindekiler 1. Motivasyon 1.1. Motivasyonun Kavramı 1.2. Motivasyonun Önemi 1.3. Motivasyon Kuramları 1.4. Motivasyonun Sağlamasında Etkili Araçlar2. Kamu Hizmeti Motivasyonu 2.1. Kamu Hizmeti 2.2. Kamu Hizmetleri Motivasyonu 2.3. Kamu Hizmetleri Motivasyonunun Kuramsal Temelleri 2.4. Kamu Hizmetleri Motivasyonunun Alt Boyutları 2.5. Kamu Hizmetleri Motivasyonu-Performans İlişkisi3. Kamu Hizmetlerinde Motivasyona Yönelik Fenomenolojik Bir Araştırma 3.1. Araştırmanın Amacı 3.2. Araştırmanın Örneklem ve Veri Toplama Yöntemleri 3.3. Araştırmanın Deseni 3.4. Araştırmacının Konumu 3.5. Geçerlik ve Güvenirlik 3.6. Verilerin Analizi4. Kamu Hizmeti Motivasyonuna Yönelik Yapılan Nitel Araştırmanın Bulguları 4.1. Kamu Hizmeti Motivasyonu Kapsamında Akademisyenlerin Karakteristik Özelliklerine Yöneli...

Modern Dünyada Beyin Göçü Gazi Kitabevi

Modern Dünyada Beyin Göçü

İçindekiler I. Bölüm: Beyin Göçü 1. Beyin Göçü Nedir? 2. Beyin Ziyanı, Beyin Kazanımı, Beyin Sirkülasyonu 3. Beyin Göçünün Türleri 4. Beyin Göçünün Nedenleri 5. Modernist (Ulusalcı) ve Post-modernist (Küreselleşmeci) 6. Beyin Göçüne Diasporik Bir Yaklaşım II. Bölüm: Türkiye Ve Beyin Göçü 1. Türkiye’nin Beyin Göçü / Türkiye’nin Beyin Gücü

Kadın Dünyası Üzerine Araştırmalar Gazi Kitabevi

Kadın Dünyası Üzerine Araştırmalar

İçindekilerGöç, Dayanışma ve Uyum Bağlamında Rozana Penceresinden Günümüze Antakya’da Yaşayan Suriyeli Kadınların Sosyalleşme Alanları: Sıbhiyyi ve Jam’iyya (İstikbal)Antik Dönemde Kadın: Prehistorik Kadın’dan Havva’ya KadarKişisel Markalaşma Fenomeni: Kadın Ceo’lar ÖrneğiEmperyalizm ve Savaş: Anadolu Kökenli Yunan Edebiyatçı Dido Sotiriou’nun Yazılarında Küçük Asya Seferi Ya Da Türk Kurtuluş SavaşıKadın ve Takı: Antik Dönem Kuyumculuğuna Genel Bir BakışKadına Karşı Şiddet ve Kadın OlmakYabancı Mahkemelerin Ortak Velayet Kararlarının Türkiye’de Tenfiz SorunuAsri Hayat Asri Kadın: Cumhuriyet Döneminde İstanbul’da Ev ModasıSüryani Hagiografisinde Kadın AzizelerOsmanlı Devleti’nde Müslüman Kadınlara Uygulanan Yasaklar ve KısıtlamalarTarihte Türk Kadınının Serüveni ve Mustafa Kemal’in Türk Kad...

Toplam: 272