Destek İndirim -
Bu ay Ezoterizm Özel
0
Sepetim

DESTEK DÜKKAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

1. Veri Sorumlusu:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Destek Yapım Prodüksiyon Dış Ticaret Anonim Şirketi (Destek Dükkan) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

Bu kapsamda, Destek Dükkan, gerekli olan tüm önlemleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve Kanun başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde ve Kanunun 4. maddesinde yer alan;

 

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz; Destek Dükkan aracılığıyla siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ödemelerinizi gerçekleştirmek, siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, bilgilerinizi güncellemek, üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, 3. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak, yayınlar göndermek, elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak, sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak, yeni içerikler hakkında bilgi vermek vb hizmetler için Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme koşulları çerçevesinde işlenebilecektir. 

Ayrıca, www.destekdukkan.com internet sitesi üzerinden üyelik sürecinizi tamamlamanızı takiben, adınız soyadınız, telefonunuz, adresiniz, tercihleriniz, yorumlarınız, internet sitesi üyelik sistemi ile ilgili konularda sizinle iletişim kurulmasının gerekmesi halinde size ulaşılabilmesi, gerçekleştirilen üyeliğe yönelik doğrulamanın yapılabilmesi, sunulan hizmet ve ürünlerle ilgili olarak bilgilendirmenin sağlanabilmesi, tercihlerinize göre hizmet sunulabilmesi, yorumlarınıza göre iyileştirme yapılabilmesi, tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde elektronik posta kanalıyla reklam ve tanıtıcı içeriklerinin gönderilebilmesi, ilgi ve beğenilerinize uygun olan ürünlere ait indirim ve kampanyaların tarafınıza iletilebilmesi vb amaçlarla da kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, Destek Dükkan platformunu kullanımınız kapsamında ve yukarıda sayılan Amaçlar doğrultusunda Şirketimiz tarafından;

Kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Bu çerçevede;

Amacıyla da paylaşılabilecektir.

 

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme koşullarından Şirket’imizin meşru menfaatine ilişkin hukuki sebeplere dayalı olarak, size olan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kabul edip onayladığınız üyelik sözleşmesi ve satış sözleşmesidir.  

 

5. Kişisel Veri Sahipleri Olarak Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.destekdukkan.com  adresinden ulaşabileceğiniz “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.