0
Sepetim
Filtreleme
0
Sepetim
Siparişlerim
Tüm alışverişlerinizde tohumlu kalem hediye!
Yazarlar
Kategoriler
Değerlendirme
Fiyat
Yayınevleri
Diller
Filtreleme

Kategoriler

Yayınevleri

Yazarlar

Fiyat

Diller

Değerlendirme

Sıralama
İndirimli
10. Asırda İslam Coğrafyası

10. Asırda İslam Coğrafyası

Bu kitap İslâm coğrafyacılığının altın çağı olan X. yüzyıl coğrafyacılarından Nusaybinli Ebu’l Kasım İbn Havkal’in Sûrat el-Arz (Yer’in Haritası) adlı eserinin tercümesidir.Eseri İslâm dünyasının tam bir ayrıntılı coğrafyasıdır. Ancak teknik bir coğrafyadan ziyade bir seyahat kitabıdır. Anlattığı bölgelerin hudutlarından, şehirlerinden, yollarından, limanlarından, dağlarından, nehirlerinden, göllerinden şehirlerarası mesafelerden, ticaretten, yetiştirilen, imal edilen ürünlerden, vergilerden bahseder. Fiyatları verir. İnsanların ahlaklarından, din ve mezheplerinden bahseder. Şehirleri anlatırken, halkından, önemli binalarından, cami, kale, hükümet binası, hapishane gibi kurumlardan, çarşılarından bahseder.“Bu kitabı telif etmeye, haritalarını çizmeye sevk eden husus şudur: Ben küçük yaştan...

35,10 TL50,00 TL
İndirimli
Mantıku’t Tayr

Mantıku’t Tayr

Mantıku’t-Tayr temsili bir eserdir. Attar bu şahane yapıtında temsili bir şekilde Vahdet-i vücud (varlığın birliği) inanışını anlatmaktadır. Eserde çok zengin bir sembolik dil kullanılmış ve Hakikât’i arayanlar, yani Hakikât Yolunun Yolcuları kuşlarla simgelenmiştir. Eserin bir anlamda kahramanları olan kuşların her biri bir insan tipini temsil etmektedir. Hakikate ulaşmak için kendilerine hüthütü mürşit seçerler.Simurg ise Cenabı Hakk'ın zuhur ve taayyünüdür. Bu zuhur ve taayyün aslında kuşların kendilerinden ibarettir. Gerçek birliğe ulaşan kişi halkın, Hakk'ın zuhuru, Hakk'ın da halkın bütünü olduğunu anlar.Attar, bu kıymetli eserine büyük bir ehemmiyet vermektedir. Yalnız şiir bakımından tetkik edilmemesini, dertle aşkla okunmasını ister. Ona göre bu eser okundukça beğenilecek ve hoşa ...

21,06 TL30,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Kur'an Alfabesi Mi? Ahlakı Mı? 2

Kur'an Alfabesi Mi? Ahlakı Mı? 2

İslam coğrafyası batıdan kurtulunca değil, taassuplarından sıyrılıp kendini sorgulamaya başlayınca ayağa kalkar. Ne Batı'yı ne Osmanlı'yı taklit etmek İslam coğrafyasını ayağa kaldırmaz.Maalesef hala Kur'an okumayı ve ezberletmeyi din eğitimi sanıyor, Kuran'a bakarak hayatı yeniden aydınlatması için Kuran'a bakarak hayatı yeniden okumaya çalışmıyoruz.İslam'ın insanlığı yeniden aydınlatması için Kur'an'ın rehberliğine ihtiyacımız var. Ancak bu rehberlik Kur'an okumayı bilen nesillerin sayısını çoğaltmakla değil, Kur'an ile hayatı okuyan, hayatın problemlerini ve bu problemlerin çözümlerini Kur'an ile arama gayretinde olan nesiller yetiştirmekle olur.Çölde yaşanmış olan son vahyi, yaşadığımız şehirlere taşımak için Hz. Peybamberin Hadislerini çağa taşımak zorundayız. Hayatı boyunca deve görm...

18,90 TL25,00 TL
İndirimli
Eqida İmane Ji Kaniya Qurane

Eqida İmane Ji Kaniya Qurane

Eqida İmane Ji Kaniya Qurane

16,74 TL25,00 TL
İndirimli
Eqida İmane Ji Bo Mu’minen Cihane

Eqida İmane Ji Bo Mu’minen Cihane

Eqida İmane Ji Bo Mu’minen Cihane

20,09 TL30,00 TL
İndirimli
Mistik Mimari

Mistik Mimari

Gökyüzünü/yeryüzünü kısaca evreni/âlemi ve insanı planlayan/yaratan bir kudretin mutlaka insan yaşamına ilişkin bir mimarî yaklaşımı/âyeti/işareti olmalıydı. Eğer insan, Allah ile arasında dikey bağı kurmamışsa, yatayda gerçekleştireceği mimarî de anlamlı olmayacak; insanın ruhunu rahatlatacak yerde nefsini azdıracak/büyütecek bir yapılaşmanın izlerini taşıyacaktı. Bu nedenle yeryüzünü “yar yüzüne” çevirmeye önce insanı yeniden inşâ etmekle başlamalı ve onu ilâhî vahyin mimarîsinde yeniden düzenlemelidir. Tevhîd’den beslenen bir mimarî ancak insanı varlıkla bütünleştirebilir ve yeryüzünü her karesinden ilâhî yakınlığın sağlandığı bir mescid hâline getirebilir. Böyle bir mimarîye “Mistik Mimarî” adını veriyoruz ve bu mimarînin Allah tarafından seçilmiş öncülerini de “Her Peygamber Bir Mimar...

21,06 TL30,00 TL
İndirimli
Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi 120. Yılında İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Çalıştayı

Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi 120. Yılında İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Çalıştayı

Tarihleri II. Abdülhamid döneminde 01 Eylül 1900’de İstanbul’da kurulan Dâru’l-Fünûn-i Şahane bünyesinde açılan Ulûm-i Âliye-i Diniyye Şubesine dayanan İlahiyat/İslami İlimler Fakülteleri 2020 yılı itibariyle 120. yıllarını idrak etmiş bulunmaktadır. Bu uzun zaman dilimi içerisinde bu kurumlar açısından çok faklı dönemler geçirilmiş, gelgitler yaşanmıştır. Din eğitimi tarihimizin özgün ve oldukça gelişmiş bir aşamasını temsil eden bu Fakülteler, ülkemizde din eğitimini ve din hizmetlerini yürütecek kadroları yetiştirmekte, aynı zamanda araştırma faaliyetleri yürütmekte, toplumda sahih bir İslam anlayışının oluşmasına önemli katkılar sunmaktadır. Bu yönüyle İlahiyat/İslami İlimler Fakültelerinin milletimizin dini ve kültürel hayatının şekillenmesinde çok mühim bir yeri bulunmaktadır. Türkiy...

21,06 TL30,00 TL
İndirimli
Goldziher Öncesi Oryantalizm ve Hadis

Goldziher Öncesi Oryantalizm ve Hadis

XIX. asrın sonuna doğru hadis ve Sünnet tartışmalarında daha önce hiç görülmeyen haricî unsurlar etkili olmaya başlamış, birçok temel hadis yazmaları oryantalistler tarafından neşredildikleri gibi, hadisin sübûtu, delil olma değeri, sıhhati gibi birçok konu gayr-i müslimler tarafından tartışılır olmuştur. Günümüzde, oryantalistik çalışmalar hadis ilminin vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiştir. Türkiye’de ve İslâm dünyasında oryantalistik hadis çalışmalarına yönelik tenkit, tanıtım, tahlil, tercüme-telif ve reddiye tarzı kitap, makale, tebliğ ve tez olarak yapılan çalışmalar ise neredeyse tamamen XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonraki dönemde, Goldziher ve sonrasında yoğunlaşmıştır. Hâlbuki genel olarak İslâm ve özel olarak hadis hakkındaki oryantalistik çalışmaların en azından yaklaşık ...

31,59 TL45,00 TL
İndirimli
Kıraat İlminin Temel Kaynakları

Kıraat İlminin Temel Kaynakları

Kur’ân lafızlarının muhafazasını amaçlayan kırâat ilmi, ilâhî vahyin manalarını korumak ve orijinal hâliyle nakletmek üzere zaman içerisinde önemli bir literatür geliştirmiştir. Gerek teorik gerekse pratik ve teknik çözüm önerileri ortaya koyulan bu telifât bünyesinde yer bulan eserlerin müellifleri, alana mahsus terminolojiyi kullanarak kendilerine özgü bir üslup ve düzen içinde konuları işlemişlerdir. Bu açıdan kırâat sahasının muhtelif meselelerinin ele alındığı eserler, kırâat ilmini tahsil edenlere, ihtiyacı olan bilgiyi detaylı ya da özet hâlinde bulma imkânı sunmuştur. Tarihî sürecinde metodolojik açıdan önemli bir aşama kaydeden kırâat ilmine dair birikimi muhtevi yazılı kaynaklara aşina olmak suretiyle kırâat ilmi alanında bir birikim elde edilebilmesi mümkündür. Başlangıcından bu...

28,08 TL40,00 TL
İndirimli
Eshatolojik Kur’an Çevirisi

Eshatolojik Kur’an Çevirisi

Elinizdeki bu Kur'an çevirisi, geleneksel İslam anlayışının sabitlenmiş dogma ve doktrinlerinden tamamen bağımsız bir şekilde hazırlanmış akademik bir çalışmanın ürünüdür. Ayetler tercüme edilirken, Muhammed peygamberin vefatından yaklaşık 230 sene sonra yazıya geçirilmiş sözde hadisler hiçbir şekilde hesaba katılmamış, bunun yerine sadece Kur'an'ın kendi kendini açıklayan kelime hazinesi baz alınmıştır. Bu Kur'anî eksen, klasik din anlayışındaki namaz, oruç, kurban kesme, hac gibi ritüellerin ve dört kadınla evlilik ruhsatının Kur'anî olmadığını ispatlamış, bunun yanı sıra Kâbe'nin gerçek mahiyeti, helâl-haram gıdalar, reenkarnasyon gibi konular hakkında da ezber bozan bilgilerin gün ışığına çıkmasını sağlamıştır. Bu eseri, diğer meallerden farklı kılan en önemli özelliklerden biri de onu...

119,88 TL185,00 TL
İndirimli
Marifetname (tam Metin)

Marifetname (tam Metin)

Mârifetnâme tasavvuf, ahlâk, kelâm ve fıkıh gibi ilimlerle aritmetik, geometri, astronomi, fizyoloji ve psikoloji gibi disiplinlere dair dönemindeki bilgi ve kültürü kuşatan ansiklopedik nitelikte bir eserdir. Klasik felsefe ve tasavvuf düşüncesindeki, insanı küçük âlem kabul eden anlayışa İbrahim Hakkı da büyük önem verir. Bütün mutasavvıflar gibi onun için de hayatın en yüksek gayesi marifet, marifetin en yüce derecesi mârifetullahtır. Mârifetullahın anahtarı kendini bilmek, kendini bilmenin anahtarı da âlemi bilmektir. Allah bütün âlemi insanın buyruğuna vermiş, insanın bedenini de ruhuna itaat ettirmiştir ki insan kendi bedenine, organlarının oluşumuna, güçlerinin tertibine bakarak aşağı ve yukarı âlemde bunun benzerlerini bulup aynı düzenin orada da sürdüğünü görsün; özellikle kendi r...

71,28 TL110,00 TL
İndirimli
En Güzel Örneğin En Güzel Örnekleri Cilt 1

En Güzel Örneğin En Güzel Örnekleri Cilt 1

En Güzel Örneğin En Güzel Örnekleri Cilt 1

56,92 TL85,00 TL
İndirimli
Müslüman Dünyada Medeniyet Tartışmaları

Müslüman Dünyada Medeniyet Tartışmaları

Doğuşundan bu yana Medeniyet kavramı "öteki" ile karşılaşma çerçevesinde tanımlandı. Karşı kavramlar olarak vahşilik ve barbarlık ise, diğer toplumları "uygarlaştırmak" için şiddet uygulamanın bir gerekçesine dönüştü. Müslüman toplumlarda medeniyet, zamanla sömürgecilerin ve onların yerel muadillerinin dayattığı bir hayat tarzı olan modernleşme ile eş anlamlı hale geldi. Bununla birlikte, bu eserde vurgulandığı gibi, Batılı olmayan toplumların moderniteye direnişi veya onu kabulü homojen olmamıştır ve "ötekileştirme" de tek yönlü değildir. Şarkiyatçı söylem İslami Doğu'yu egzotik, baştan çıkarıcı ve evcilleşmemiş bir "öteki" olarak tasvir etmişse de buna karşılık gelen garbiyatçılık da Batı'yı ruhsuz, mekanik bir "öteki" olarak klişeleştirmiştir.Avrupalı düşünürler, ötekileştirme ekseninde...

42,77 TL60,00 TL
İndirimli
Hikmet Deryasına Yolculuk

Hikmet Deryasına Yolculuk

Gerçek hikmet, sohbet sırrına erişmiş bir mana erinin gönül ve akıl süzgecinden geçirerek, ruhanî âlemden, âlemlere rahmet olmak ve Hak Teâlâ’nın zayıf kullarına bir imtihan kolaylığı sağlamak amacından ve kutlu sırrından hareketle şu fâni âleme sızdırdığı ve damlattığı sırlar ve hakikatler yurdunun bir takım kutsi incileri ve mercanlarıdır ki, her kutlu kişi kendi boyu, soyu, suyu, gayreti, aşkı ve şevki miktarınca alabilmiş, görebilmiş, tutabilmiş ve bu meyanda kendi gönül yurduna ve buna bağlı olarak kutsiyete, hakikate ve sonsuzluk özlemiyle yana yakıla koşanlara taşıyabilmiştir.İşte şimdi sizler de bu kitabın satırları arasında yukarıda ifade ederek hususiyetlerini dile getirmeye çalıştığımız bir sohbet deryasının damlalarına, onları nûş ederek büyüyüp gelişen biz âcizlerin zihin ve g...

15,65 TL23,00 TL
İndirimli
Çağın Vicdanı Bediüzzaman

Çağın Vicdanı Bediüzzaman

"Bediüzzaman kadar yanlış anlaşılmış bir insana tarihte çok az rastlanır. Onun hakkında kalem oynatmak mayınlı araziye girmek gibiydi. Türkiye’mizin tarihinde ‘Psikolojik Savaş’ın kurbanı olan bu değere sahip çıkmazsak tarih bizi ayıplar diye düşündüm. Balık okyanusta doğar, büyür, yaşar ve ölür; fakat okyanusu bilemez. Bunun gibi, hakikatin kölesi olmuş hür adam Bediüzzaman’ı bilememişiz. Sahici bir insan, şefkatli bir üstad, yoksul ama kanaat zengini bir hoca, müthiş bir bellek, keskin bir zekâ, şaşırtıcı bir muhakeme gücü ile karşı karşıyaydım. Bu bilgileri okuyup kendime saklayamazdım çünkü kendimi borçlu ve sorumlu hissediyordum. Gerçekleri arayanlara vasıta ve vesile olmam gerekir, diye düşündüm."Prof. Dr. Nevzat TarhanÇağın vicdanı Bediüzzaman, doğup büyüdüğü topraklar, İslâm dünyas...

24,57 TL35,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Akli Aydınlanmanın Özgürlükçü Aktivisti Vasıl Bin Ata

Akli Aydınlanmanın Özgürlükçü Aktivisti Vasıl Bin Ata

Vâsıl bin Ata, yaşamı, ilmî kişiliği, öğretisi, fikirleri, eserleri ve etkisiyle İslam düşünce tarihine yön vermiş önemli bir düşünürdür. O, edebî yeteneğiyle kelamî meseleleri bir araya getiren entelektüel bir sentezcidir. Kurduğu davetçiler sistemi ve düalist akımın temsilcileriyle gerçekleştirdiği özel toplantılar, İslamî aklî okulun inşasında önemli katkılar sağlamıştır. Açtığı çığır ile Mu’tezilî bilginler, dinî, aklî, siyasî ve ahlakî konulara has teoriler icat etmiş ve İslamî ilimlerin bütün alanlarında nazarî/istidlâlî metodu başarılı bir şekilde uygulayabilmişlerdir. Onlar, İslam dışı dinî ve fikrî akımların öğretilerine karşı aklî ve mantıkî metotlarla İslam’ı müdafaa etmişler; fizik ve metafiziğe ait kuramlarını delile ve ahlakî önermelere dayandırmışlardır. Böylece varoluşta te...

30,78 TL38,00 TL
İndirimli
Gümüşhanevi Halifelerinden Oflu Yusuf Şevki Efendi: Hayatı, Eserleri, Muhiti ve Tarikatı

Gümüşhanevi Halifelerinden Oflu Yusuf Şevki Efendi: Hayatı, Eserleri, Muhiti ve Tarikatı

Oflu Yusuf Şevki Efendi (v. 1904), Osmanlı’nın son devir âlimlerinden Ahmed Ziyâeddin Gümüşhanevî (v. 1893)’nin önde gelen halifelerindendir. Gümüşhanevi’nin halifeleri, savaş, göç ve yıkımların getirdiği bir dönemde tesis ettiği organizasyonlarla topluma bir yönüyle ümit ve destek kaynağı olurken, diğer yandan kurduğu kütüphaneler, yaygın eğitim müesseseleri ile onlara rehberlik ve yol göstericilik yapmışlardır. Bu rehberliğin yöntemi ise hadis okuyarak ve okutarak, Peygamber ahlâkını tatbik eden bir toplum inşa etme amacı oluşturmaktadır. Belki bu yöntemin pratikteki en dikkat çekici örneğini de Yusuf Şevki Efendi’nin hayatında görmek mümkündür. Bu çalışma ile Gümüşhanevî’nin halifelerinin müstakil olarak ele alındığı İsmail Kara’nın Gümüşhanevi Halifelerinden Şeyh Osman Niyazi Efendi ve...

30,24 TL40,00 TL
İndirimli
Tahirü’l-mevlevi İnsana Hayret Veren Büyüklükler

Tahirü’l-mevlevi İnsana Hayret Veren Büyüklükler

Bu eserde bir araya getirilen yazılar, Tâhirü’l-Mevlevî’nin 1920-1923 yılları arasında “Büyüklerimizden” serlevhası ile Mahfil dergisinde ve 1949-1951 yılları arasında ise “İslâm Büyükleri” serlevhası ile İslâm Yolu Mecmuası’nda neşredilmiş sahabe-i kiram hazretlerinden bir kısmının hayatından örnekler içermektedir. Müellifin böyle bir yazı dizisini kaleme almasının sebeplerini ondan dinleyelim:“Semavî dinlerin en büyüğü Müslümanlık olduğu gibi Müslüman efradının en büyükleri de ashab-ı kiramdır. Çünkü onlar, insanlığın muazzam ve ilâhî mürebbisi bulunan Hazreti Peygamber’in feyz-i sohbeti ve edeb ü terbiyesi mektebinde yetişmişlerdir.Yağmurun tenmiyesi (neşv ü nema) vermesi ve güneşin terbiyesi bir. Fakat yetiştirdikleri arasında kabiliyet farkı olduğu gibi Resulullah’ın talim buyurduğu h...

26,46 TL35,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Mürşidim Şeyh Muhammed Kazım Aydın (K.S) El-halidi En-nakşibendi İle 19 Saadetli Yıl

Mürşidim Şeyh Muhammed Kazım Aydın (K.S) El-halidi En-nakşibendi İle 19 Saadetli Yıl

Muhammed Kazım Efendi, Mevlana Halid-i Bağdadi gibi gerçek anlamda zülcenaheyn bir alim, İmam Rabbinin rızasını dileyen ve toplumdaki bidat ve hurafelerin kaldırılması için gayret eden Rabbani bir alimdir. İşte bu nedenle onun hayatının hemen her aşaması günümüz insanı için bir örnektir. Hayatının önemli bir kısmı kayıt altına alınmıştır. Bu kayıtlardan biri uzun yıllar Muhammed Kâzım Efendi’nin yanında bulunan gerçek bir gönül adamı Selami Erkoyuncu Bey tarafından yapılmış, onunla geçen günlerindeki önemli hatıraları, hâlleri ve sözleri yazılmıştır. Böylece bir yandan önemli bir eksiklik tamamlanırken, diğer yandan Şeyh Efendi’nin İslam ve insan anlayışını yansıtan somut ve her biri bir hayat ilkesi ve yol kılavuzu olabilecek hatıra ve sözleri istifade etmek isteyen herkese sunulmuştur.Do...

23,76 TL40,00 TL
İndirimli
Kerbela’da

Kerbela’da

“Lakin, gece-gündüz demeden bu yolda yürüyen canların Hüseyin sevgisini hala çözemedim. Bu gidişle çözeceğimi de sanmıyorum. Neden mi? Çünkü, Kerbela 680 yılında oldu. O günden bugüne kimse çözemediyse, bu canların aç, susuz, yorgun, uykusuz neden ve niçin gittiklerini çözeceğimi sanmıyorum. Bu bir sırdır. Bu sırra ereyim dersen, yürüyerek çözeceksin; oturmakla değil. Çözüm her daim sokaktadır. Hak almakta. Hak alınır, verilmez. Almak için de haksızın üstüne üstüne gideceksin. Ölsen de yitsen de... İşte buradakilerin yüzüne bakınca o ifadeyi anlıyorum. Burada bu canlar da o yüzden yürüyorlar... Sırrı ifşa etmemek uğruna. Ki öyle gün gelir ki, Hüseyin davası bu sırla ancak çözülür... Üstüne üstüne gideceksin unutma!..”

19,01 TL32,00 TL
İndirimli
Yüreğime Aşk Düşsün

Yüreğime Aşk Düşsün

33 kapıdan geçmeye hazır mısın?Hz. Peygamber’imiz (s.a.s.), Hasan-ı Basrî, Bâyezîd-i Bistâmî ve Muhyiddin İbnü’l Arabî rehberliğinde 33 kapıdan geçmeye hazır mısın?Ey güzel okuyucu! Haydi gel, bütün gönül yorgunluklarını, dertlerini bırak da seninle güzel bir yolculuğa çıkalım. Var mısın? Varım diyorsan, haydi buyur kalbini keşfetmeye, 33 kapıdan geçmeye. Amma bu yolculuk dünyadaki hiçbir yolculuğa benzemez başta söyleyeyim. Bu, bu zamana kadar kendinde fark edemediğin, o güzeller güzeli Hakk’ın yere göğe değil de senin gönlüne sığdırdığı ‘bir’ kalp yolculuğudur.Tamam diyorsan haydi hazırlan. Bu yolculukta senin rehberin kim ola ki? Başta Canlar Canı Hz. Peygamber’imiz (s.a.s.) ve O’nun (s.a.s.) sevgililerinden 3 değerlisi. Allah için bütün malından vazgeçen Hasan-ı Basrî Hazretleri, “Alla...

22,46 TL32,00 TL
İndirimli
Kur’an’ı Tanıyor Musunuz?

Kur’an’ı Tanıyor Musunuz?

26,68 TL38,00 TL
İndirimli
Türkiye’de İşitme Engellilerin Din Eğitimi

Türkiye’de İşitme Engellilerin Din Eğitimi

Hiçbir insan, yaratılıştan getirdiği özelliklerini seçme hakkına sahip değildir. Mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmek her insanın arzusu olsa da bazen kişilerin taşıdığı bireysel özellikler, beklenmedik durumlara neden olabilmektedir. Engellilik de bu durumlardan birisidir.Bu eserde işitme engellilerin din eğitimi ve hizmetlerinde karşılaştıkları güçlükleri belirlemek, alandaki eksiklikleri gidermek, problemlerin tekrarlanmaması için çözüm önerileri üretmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amaçlanmıştır.

36,29 TL42,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Namaz Hocası

Namaz Hocası

Namaz, kulun günde beş defa Yaradanın huzuruna çıkıp, divanında durması demektir.Bu yüce divanda, arada hiçbir vasıta olmaksızın her türlü dilek ve ihtiyacını kul, bizzat Allah’a arz eder, O’na sığınır, yalnızca O’ndan yardım diler. Elinizdeki bu kitapta yüce dinimizin ibâdet esaslarının özünü teşkil eden, dinin direği olan ve mü’minin mîracı olan namazın evvelinde yapmamız gereken abdest, teyemmüm ve gusül ile Allah’ın istemiş olduğu şekilde namazın farzları, vâcipleri, sünnetleri, mekruhları ve namazı bozan hususlar gibi tüm bilgler Hanefi mezhebi ekseninde çeşitli fıkıh, hadis ve ilmihâl kitaplarından yararlanılarak sizlere sunulmaya çalışıldı. Eserimizdeki doğru ve güzel olan hasletler İslâm’a aittir. Hata ve kusurlar ise âciz olarak yaratılmış olan biz kullara aittir. Allah Teâlâ hata...

13,34 TL19,00 TL
Toplam: 17067