Destek İndirim -
Bu ay Doğa Özel
0
Sepetim
Yazarlar
Kategoriler
Değerlendirme
Fiyat
Yayınevleri
Diller
Filtreleme

Kategoriler

Yayınevleri

Yazarlar

Fiyat

Diller

Değerlendirme

Sıralama
Üsküplü Abdurrahim Efendi ve İki Dilli Manzum Kaside-i Bürde Çevirisi Atatürk Üniversitesi Yayınları

Üsküplü Abdurrahim Efendi ve İki Dilli Manzum Kaside-i Bürde Çevirisi

Üsküplü Abdurrahim Efendi ve İki Dilli Manzum Kaside-i Bürde Çevirisi

İslam Dini Dorlion Yayınevi

İslam Dini

Türk din bilginlerinin en değerli isimlerinden Ahmet Hamdi Akseki, bu eserinde okuyucularına İslam dininin ibadet şekilleri ve ahlak öğretilerinin yanı sıra, farklı dinler ve mezhepler hakkında da aydınlatıcı bilgiler sunuyor. Ayrıca yazarın bu eseri, din dersleri müfredatına da uygun görüldüğünden Bakanlık tarafından okunması tavsiye edilmiştir.“Kitap dört bölüme ayrılmıştır; birinci bölümde dinler ve mezhepler hakkında umumi bilgiler verilmiş, ikinci ve üçüncü bölümlerde bilinmesi gereken itikat ve ibadet meseleleri yazılmıştır. Dördüncü bölümde de kısaca İslam ahlâkından bahsedilmiştir…Şunu da söylemeliyim ki; imam ve hatipler için düşünülmüş olan bu kitaptan Türkçe bilen her Müslüman istifade edebilecektir. Okuma bilen her insan, itikat, ibadet ve ahlâk meselelerini bu kitaptan kolayca...

Hizmetkar Liderlik İle Belirli Psikolojik İş Çıktıları Arasındaki İlişki Hiperlink Yayınları

Hizmetkar Liderlik İle Belirli Psikolojik İş Çıktıları Arasındaki İlişki

Hizmetkâr liderlik kavramı her ne kadar yabancı bilim insanları tarafından literatüre henüz kazandırılmaya çalışılsa da aslında millet olarak yabancı olmadığımız bir kavramdır. Çünkü bu kavram Hz. Muhammed’in (S.A.V) yöneticilik uygulamalarında sıkça görülmektedir. Hizmetkar liderlik anlayışını benimseyen yöneticiler çalışanlarıyla empati kurabilmeli, tevazu ve sorumluluk sahibi olmalıdır. Çalışanlarının istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya öncelik vermeli ve onları güçlendirerek güvenlerini kazanmaya çalışmalıdır. İşletme için arzu edilen hedeflere ulaşıldığında yöneticinin kendisini geri planda tutarak çalışanların kendilerini işletme için önemli hissetmelerini sağlamalıdır. İşletme için kendisinin önemli olduğunu hisseden çalışanın işletmeye bağlılığının artması muhtemel bir durumdur. Yön...

Din Eğitimi Açısından Kur’an’a Göre İtaat Kavramının Olgusal Analizi Kriter Yayınları

Din Eğitimi Açısından Kur’an’a Göre İtaat Kavramının Olgusal Analizi

İtaat, hayatın öncelikli ve değişmez konularından biridir. Beşeri, insan yapan, şeytanı ilahi rahmetten uzaklaştıran, itaat konusundaki tavırdır. İnsanlar her dönemde belirli varlıklara itaat etmiştir; değişen sadece itaat edilenler ve itaatin kapsamı olmaktadır. Dini ve dünyevi işlerimizde kaçınılmaz olan, kulluk, huzur ve sosyal hayatın temel dayanağı itaat; tüm kâinat için söz konusudur.Doğru ve şartları belirlenmiş olan itaat her iki dünyada insana mutluluk vermektedir. Tevhidi, sadece bilmek ve anlamak iman kabul edilemeyeceği gibi; İslamiyet de salih amel ve itaat olmaksızın imanı tek başına yeterli görmemektedir. Kulluğun, bireysel ve sosyal düzenin temini doğru itaat ile mümkündür.İtaatin türleri, itaat kültürü ve unsurları, itaati istenenler ve yasaklananlar, itaati kolaylaştıran ...

Tezkiretül Ahbab Fi Menakib-i Kutbu'l Aktab Şeyh İsmail Fakirullah Hazretleri Akıl Fikir Yayınları

Tezkiretül Ahbab Fi Menakib-i Kutbu'l Aktab Şeyh İsmail Fakirullah Hazretleri

Bismillahirrahmanirrahim,Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile başlar ve yalnız O’ndan yardım dileriz. Allah’a hamd olsun. Mahlûkatın yaratılmışların en üstünü olan Hz. Muhammed Mustafa’ya salatu selamlar olsun.Bu hoş ve tatlı kitabın yazarı olan ben, İbrahim Hakkı, Allah’ın gerçekten fakir bir kuluyum. Bu kitap yüce bir zat olan Gavs-ı azam, Kutbu’l-Aktab, Şeyh İsmail Fakirullah Tillovi Hazretleri’nin menakıbı hakkındadır.Kitabı bir Mukaddime ile yedi bölüme ayırdım ve bir sonuçla bitirdim:Mukaddime bölümü Gavs-ı azam Şeyh İsmail Fakirullah Tillovi Hazretleri’nin soyunu, nesebini, mezhebini, meşrebini, lisanını ve edebini bildirir.1. Bölüm vatanını, doğumunu, âdetlerini ve resmini, 2Bölüm kuyu hikâyesini, veliliğini keşiflerini, uzlet hâlini, 3.Bölümgüzel adetlerini ve yüce vasıflarını, 4...

İnsan-ı Kamil ve Zamanın Fitnelerinden Korunmak (iki Kitap Bir Arada) Akıl Fikir Yayınları

İnsan-ı Kamil ve Zamanın Fitnelerinden Korunmak (iki Kitap Bir Arada)

Ey aziz!Bil ki bu dünya yurdu,boş yere ve değersiz şeylere güvenip mağrur olma ve aldanma dünyasıdır. Bir oyunve oyuncak gibiolan bu dünya hayatı,seni Rabbinin ünsiyetinden alıkoymasın. Ona aldanma.Dünya ziyneti tozpembe birdumandan ibarettir. Onunla böbürlenmek,ayıp ve utanılacak bir şeydir. Dünyainsanadert,keder ve elemdir. Mal sevgisi,kalbi yakan bir ateştir. Dünya lezzetizarar verenbirgünahtır. Onunla üstünlük taslamak sahibini zelil kılar.Sahibineusanç,can sıkıntısı,gam ve kederden başka bir şey vermez. Dünya nimeti esasında şiddetli birazap,işkence ve cezadır. Dünya hayatıise,hayali bir gölgedir. Evveliyatı boşvebeyhudedir. Dünya evinin sonudaboş,sahipsiz,ıssız veharaptır.Fani dünya,zahmet,eziyet,dert ve belâlara bir bağdır.Bu dünyada senbir gurbetçi,esas vatanınolanahiretedoğrukoşar...

Kırk Hadis Ketebe Yayınları

Kırk Hadis

“Benim sözümü işitip belledikten sonra onu başkasına duyduğu gibi eriştirenin Allah yüzünü ak etsin.”Nevevî, on binlerce hadisi ezbere bilen, sahabe döneminden itibaren hadisleri birbirine aktaran râviler konusunda uzman olan ve böylece güvenilir (sahih) hadisleri zayıf ve uydurma rivayetlerden kolayca ayırabilen çok güçlü bir hadis otoritesiydi. Nevevî’nin çeşitli Doğu ve Batı dillerine çevrilen Kırk Hadis’i, benzerleriyle kıyaslanmayacak derecede büyük bir şöhrete kavuşmuş, her asırda en meşhur âlimler tarafından üzerine şerhler (açıklama) yazılmıştır. Bu eserin en güzel Türkçe tercümesini ise Babanzâde Ahmed Naim yapmıştır.Arapça, Farsça ve Fransızcayı çok iyi bilen, Doğu ve Batı kültürünü hazmetmiş olan Babanzâde Ahmed Naim’in, TBMM’nin kararı ve Diyanet İşleri Başkan...

Kıl Şefaat Ya Resulallah Huda Affeylesin Ketebe Yayınları

Kıl Şefaat Ya Resulallah Huda Affeylesin

İslâmî edebiyatın ilk ve en önemli manzum ürünlerinden biri, Ka‘b b. Züheyr’in Bürde Kasidesi’dir. Mu‘allaka şairlerinden Züheyr b. Ebî Sülmâ, gördüğü bir rüyayı âhir zaman peygamberinin yakında zuhur edeceğine yorarak oğulları Büceyr ve Ka‘b’ı Son Nebî’ye biat etmeleri hususunda uyarmıştır. Bundan yıllar sonra Büceyr, kardeşinden ayrılıp Medine’ye gelerek Müslüman olmuş; bunu öğrenen Ka‘b, hem onu hem de Hz. Peygamber’i (sav) hicveden talihsiz bir şiir söylemiştir. Ancak daha sonra bundan nedamet getirerek kendisi de Medine’ye gelen Ka‘b’ın, Mescid-i Nebevî’de okuduğu, “Bânet Su‘âd” şeklinde başlayan şiiri Resûlullâh’ın (sav) beğenisini kazanmış; bunun üzerine Efendimiz, Ka‘b’ın omuzlarına kendi hırkasını (bürde) koymuştur. Hz. Ka‘b’ın Kasîde-i Bürde’si, kendisinin affına vesile olduğu gi...

Şemsiyye Sufi Kitap

Şemsiyye

"Cehalet hastalığını giderme yolu üçtür: Hizmet, halvet ve sohbettir.""Babalar üç tanedir. Birincisi, senin doğumuna vesile olan; ikincisi, sana ilim öğreten; üçüncüsü ise seni terbiye eden.""Her kim tasavvuf ehlinin yolunda sülukunu tamamlayana kadar belalara, ihvanın meşakkatlerine, açlığa ve diğer şeylere sabrederse kendisi için zıllî varlığın karanlığından nuranî varlık güneşi doğar. Bu anlattıklarımızı yapmazsa olmaz!"Hz. Ebubekir Efendimizin söylediği rivayet edilen yüz özlü söze XV. yüzyılın büyük gönül eri, Sadrazam Pirî Mehmed Paşa'nın babası, Şeyhülislam Zenbillilî Ali Cemâlî Efendi'nin amcası, Padişah Bâyezıd-ı Velî'nin son derece hürmet ettiği Halvetî Şeyhi Cemâl-i Halvetî'nin özgün yorumları tasavvuf yolunun anlayışını, idrakini ve irfanını ortaya koyuyor. İbn Arabî'den Abdürr...

Allah Kimi Sever Kimi Sevmez Şira Yayınları

Allah Kimi Sever Kimi Sevmez

İndirilmiş olduğu orijinal halini koruduğuna iman etmiş olduğum Kur’an’da bir konu, herhangi bir bilim kitabında olduğu gibi sıra ile ve insan mantığı ile anlatılmaz. Bilgi ya tek bir ayette veya bir surenin birkaç ayetinde veya kitabın farklı sure ve ayetlerinde bilgi kırpıntıları şeklinde verilmiştir. Çünkü bu yöntem ile okuyanın kitabı yavaş yavaş, anlaya anlaya, anladığı üzerinde düşüne düşüne ve tüm yaşamı boyunca tekrar tekrar okuması amaçlanmaktadır. Çünkü Kur’an her okuyuşta farklı bir yönü fark edilip, farklı anlaşılan ve yorumlanan özellikte Mucize bir kitaptır.İşte belki sayılı birkaç konu düzeyinde de olsa, Kur’an’ın doğru anlaşılmasına fayda sağlar niyetiyle, insanları okumaktan uzaklaştıracak kalınlıkta ve konu kalabalığında olmayan, kolay okunacak kısalıkta, fakat çok sayıda...

Stoktaki Son Ürün!
İbn Sina Klasik Yayınları

İbn Sina

İbn Sînâ sadece İslam felsefe tarihinin değil, küresel çaptaki felsefe tarihinin de en etkili filozoflarından biridir. Onun hem Antik-Helenistik felsefî birikimden hem de İslam düşüncesinin kendi iç dinamiklerinden yararlanarak inşa ettiği felsefî sistemin farklı entelektüel çevreler üzerindeki doğrudan veya dolaylı izlerini yüzyıllar boyunca takip etmek mümkündür. Varlık-mahiyet ve zorunlu-mümkün kavramları etrafında kurguladığı ontolojisi, “özü itibariyle zorunlu varlık” olarak Tanrı’nın varlığını ispatı ve Tanrı tasavvuru, modalite öğretisi, bilimsel gerçekçilik kuramı, insanın bilişsel süreçlerine dair açıklamaları bu takibin yapılabileceği başlıca konular olarak karşımıza çıkmaktadır.Jon McGinnis’in bu kitabı, İbn Sînâ’nın çok yönlü felsefî mirasını kapsamlı, özlü ve derinlikli bir şe...

Stoktaki Son Ürün!
Dua (rahle Boy Lila) Server Yayınları

Dua (rahle Boy Lila)

DUA (Evrâd-ı Şerîfe) Rahle Boy - Arapça+Türkçe - LİLA (Genişletilmiş yeni baskı)

Stoktaki Son Ürün!
Dua (rahle Boy Turkuaz) Server Yayınları

Dua (rahle Boy Turkuaz)

DUA (Evrâd-ı Şerîfe) Rahle Boy - Arapça+Türkçe - TURKUAZ (Genişletilmiş yeni baskı)

Stoktaki Son Ürün!
Dua (rahle Boy Lacivert) Server Yayınları

Dua (rahle Boy Lacivert)

DUA (Evrâd-ı Şerîfe) Rahle Boy - Arapça+Türkçe - LACİVERT (Genişletilmiş yeni baskı)

Mukatil Tefsirinde Tevhid Grafiker Yayınları

Mukatil Tefsirinde Tevhid

Kur’ân’ın tüm insanlığa ilettiği mesajın temelini tevhid oluşturur. Kelime “Lâ ilahe illallah” ifadesinde kendisini bulmuş, Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e Kur’ân’da geçen bütün peygamberlerin uğruna zorlu mücadeleler verdiği inancın adı olmuştur. Kur’ân’da tevhide açıktan işaret eden pek çok âyet olduğu gibi kapalı ifadeler de bulunur. Nitekim tefsirlerde Kur’ân’da geçen bazı kavramlara da tevhid anlamı verilmiştir. Elimizde bulunan en eski tam tefsir olan Mukâtil tefsirinde bu durum biraz daha yoğun olarak göze çarpar. Bu tefsirde çok sayıda kavramda ve pek çok âyette tevhid vurgusu yapılmıştır. Mukâtil’in tevhide yaptığı yoğun vurgu okuyucuda bütün resmi bir arada görme hissi uyandırmaktadır. Eser, vurgu yapılan tüm kavramları ortaya koyarak, Mukâtil’in tevhid anlayışını irdelemeye ç...

Bir Sayfa Bir Ayet Bir Hikmet Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

Bir Sayfa Bir Ayet Bir Hikmet

Kur’ân-ı Kerîm’in her bir sayfasından seçilen bir âyetin, benzer ayetler ve sahih hadislerle sade, akıcı ve anlaşılır bir şekilde tefsirinin yapıldığı bu eser, bir başucu kitabı niteliği taşımaktadır. Seçilen ayetler inanç esasları, ibadet, soyal hayat ve ahlâkî konular gibi insan hayatının tüm alanlarına hitap etmektedir. Kitabın, Kur’an’ın cüzlerine göre taksim edilmesi, tefsiri yapılan ayetlerin Kur’an’dan da takibinin yapılmasını kolaylaştırmıştır.

Ulemanın Gücü Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

Ulemanın Gücü

Önemli şahsiyetler, kendilerinden sonra halef ve vâris bırakırlar. Peygamberler de kendilerinden sonra davalarını sürdürmek için ulemâyı vâris ve halef bırakmışlardır. “Ulemâ, peygamberlerin vârisleridir.” hadisini sık sık terennüm ederiz. Ancak, hadisin kastettiği ulemâ kimlerdir? Siret, şemail ve vasıfları nelerdir? “Ümmetim için kötü âlim, Deccâl’den daha zararlıdır.” vecizesi de hadistir. O hâlde peygamber vârisleri ile Kârun, Ümeyye b. Halef’in vârislerini ayırmak gerekir.Hz. Peygamber’in mirası vahiydir, güzel ahlâktır, irfandır, sadakattir, emanettir, cesarettir, fedakârlık ve izzettir. Bu vasıflarla bezenenler onun vârisleridir. Cehalet, kibir, pısırıklık, taassup, taklit, korkaklık, cimrilik, donukluk ise diğer kesim ulemâsının evsaf ve verasetidir.

Mevlana’yı Dinlesek Nefes Yayıncılık

Mevlana’yı Dinlesek

“Ya Hazret-i Mevlânâ, sen hiçbir asırda bugünkü kadar aktüel ve evrensel olmadın. Sen dün değil, bugünsün. Bugün de değil, yarınsın. Ey Hak ve aşk güneşi, doğ; bir nur tufanı gibi karanlık dünyamızı aydınlığa boğ; koş imdadımıza, koş; üşüyen ruhlarımızı o sıcacık maneviyatınla sar, sarmala!..”Peyami SafaMevlânâ kimdir, onun hakkında yanlış bilinenler nelerdir? Mevlânâ ile Şems’in dostlukları nasıldı? Öğretileri depresyona çözüm olabilir mi? Mevlânâ günümüz insanına ne verebilir? Atomu, yer çekimini ve hücreyi biliyor muydu? Mevlevîlik Osmanlı’da ilgi gördü mü? Batı, onu bizden daha iyi mi araştırıyor? Mevlânâ Müzesi’ni ziyaret edenler yarı hacı mı oluyorlar? Mevlânâ Moğol ajanı mı, bu iftiralar kasıtlı mı? Ülkemiz insanları Mevlânâ’yı okuyor mu? Mevlânâ kendini eleştirenlere ne cevap veriy...

Kaza Namazı’nın Fıkhi Hükmü Kırmızı Çatı Yayınları

Kaza Namazı’nın Fıkhi Hükmü

Yıllarca namaz kılamamış ama şimdi kılmaya başlamış ve geçmişte kılamadıklarını kılmak istiyorsa, İmam Azam Ebu Hanife’nin de hocalığını yapmış Hafız, Müfessir, Fakih olan İbrahim e’n-Nehe’î (Hicri 49-96) fetvası şudur:“- Kim yirmi yıl bir namazını terk ederse / kılamazsa, (kılamadıkları namazlarını) iade etmez. ancak bunun için bir kez (iki rek’at, vakti belli olmadığından dolayı nafile) namaz kılması yeterlidir.”Kaynak: e’l-Buhârî (Öl.: 256), Dâru Tavku’n-Necât, 1. Bas., C.: 1-9, Dımışk, H.1422, 1/122

Doğru Abdest Doğru Namaz Kırmızı Çatı Yayınları

Doğru Abdest Doğru Namaz

Müslümanlar çok ciddi bir İBADET olan NAMAZ’ın nasıl kılınacağını biliyor. Biz müslü-manlar namazı Resulullah S.A.V. nasıl kılıyorsa, öyle kılacağız, ekleme ve eksiklik olmayacak. Resimli, açıklamalı “Namaz Hocası” kitapları elhamdülillah çok . Çok ama hele içinde eklemeler olunca, böyle bir ciddi ibadet için çok farklı eklemelerin veya atlamaların doğru olmayacağını düşünük. Sade, ihlasla. Yüce Allah’ın iyi kulu olmak için NAMAZ kılacağız. Her inana yararlı olacağı düşüncesiyle resimsiz sade olarak yazdık.Eserde kaynak tutarlılığına çok dikkat ettiğimiz için bazı önemli metinleri özgün kaynağından aldık.Bu eser bilgi edinmemizi sağlayacaktır. Başarı ve zafer ancak yüce Allah’ın yardımıyla olur. Yüce Allah, tüm insanlığa Dünya ve Ahiret’te başarı ve mutluluk-huzur versin! O’nun her şeye gü...

Hak Aşıklarının Azığı Ketebe Yayınları

Hak Aşıklarının Azığı

“Bilgil ki bu kitap; seyr ü sefer, takdir-i Rabbânî’yle Rûm diyârının bir ucuna düştüğünde, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in hicretinden 895 sene sonra Vardar Yenicesi’nde Türkî ihtiyâr olundu, tâ ki Hak yolunun tâlibleri (tâlibân-ı sâdık) ve bu yolda samimi olanlar (muhlisân-ı muhikk) kulak verip yararlanalar.”Hak Âşıklarının Azığı, 15. yüzyıl Osmanlı meşâyıhından Molla Abdullah İlâhî’nin, tasavvufî terbiyeye yönelen kişilere dikkat edilmesi gerekenleri sohbet usulüyle açıklayarak Türkçe kaleme aldığı bir risâledir.Kulluk, muhabbetullah, tezkiye, tasfiye, mücâhede, müşâhede, murâkabe, tevekkül, tefekkür, kalp, nefs, ruh, hâl, makam, tarikat âdâb ve erkânı, ibadetlerde titizlik, sünnetullaha riâyet, lokmanın helâlliği gibi tüm boyut...

Dost Mevlana Ketebe Yayınları

Dost Mevlana

1930’lu yıllarda Prof. Dr. Feridun Nâfiz Bey Mevlevîlikle ilgili bir yayın projesi planlar: Hazreti Mevlânâ’nın Mecâlis-i Seb‘a ve Mektûbât isimli eserleriyle Sultan Veled’in Divan’ı tahkik edilerek basılacaktır. Üsküdar Mevlevîhanesi’nin son postnişi Ahmed Remzi Akyürek’in destek verdiği bu projenin etrafında cereyan eden hadiseler, bu kitaptaki mektupların ana eksenini oluşturmaktadır.Mektuplarda kitap, kütüphane ve yayıncılıkla ilgili olarak Türkiye’de 1930’lu yılların panoramasını görmek mümkündür. Bununla birlikte tîli konular içinde de çok kıymetli malzeme bulunmaktadır. Çünkü mektupların yazarı olan Ahmed Remzi Efendi, örnek kişiliği, tecrübesi,birikimi, geniş görüşlülüğü, yardımseverliği, güçlü şairliği ve nüktedanlığı ile sevilip sayılan ve daima aranan bir zattı...

Peygamberimiz ve Müslümanlık Dorlion Yayınevi

Peygamberimiz ve Müslümanlık

Ahmet Hamdi yazı, vaaz ve konferanslarıyla Anadolu harekâtını desteklemiştir. Arapça, Farsça ve İngilizce bilen Ahmet Hamdi Akseki son derece zeki, ileri görüşlü, devrindeki gelişmeleri takip eden, kendini devamlı olarak yenileyen ve taklide karşı olan bir din âlimidir. Müsbet ilimlere, akılcı anlayışa ve felsefî düşünceye ilgi duymuş, bir kısım filozofları bu açıdan incelemiş ve İslâmî bakımdan tenkit etmiştir.Allah ve din fikri insanlarla beraber doğmuş, insanlarla beraber gelişmiştir. Hiç şüphe yok ki insanlarla birlikte devam da edecektir. Geçen asırların hangisine bakarsak bakalım, beşeriyet tarihini evvellerine doğru ne kadar tetkik edersek edelim, bu yüksek ve kutsi fikirlerden mahrum ve dinsiz bir millete tesadüf edemeyiz. İnsan hiçbir zaman dinsiz yaşamamış, yaşayamamıştır. İnsanl...

Hakkı Seven Aşıklar Mavi Yayıncılık

Hakkı Seven Aşıklar

Yaratılış sırrına ererek, insanları irşad için diyar diyar dolaşan, herkesin kaldıramayacağı dert ve ızdırabla insanları irşad eden Hakk’ın sevgili kulları, hikmetli sözleriyle gönüllerde öyle bir tesir bırakır ki, onlara bakanlar; yönünü ahirete, Mevla'nın rızasına, aşkına, muhabbetine çevirirler. Onları seyre dalanların gözünde dünyanın bir toz kadar bile değeri kalmaz. Çünkü onlar Hakk'ın kendilerini sevdiği kullardır. Onlar, Hakk'ı seven aşıklardır.

Toplam: 25572