Bu ay Kişisel Gelişim
0
Sepetim
Yazarlar
Kategoriler
Değerlendirme
Fiyat
Yayınevleri
Diller
Filtreleme

Kategoriler

Yayınevleri

Yazarlar

Fiyat

Diller

Değerlendirme

Sıralama
İndirimli
Hukuk Sosyolojisi Pinhan Yayıncılık

Hukuk Sosyolojisi

“Şüphesiz, daima geride kalan bir hukuk tekniği ile hukukun belli bir şekilde devingen mevcudiyeti arasında çatışma yaşanması, ilk defa bizim devrimizde meydana gelmiş bir şey değildir. Fakat daha önceki devirlerde -örneğin on yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda- bu gibi çatışmaları yatıştırmak ve hukuk tekniğini hukuk gerçekliğine uydurmak üzere doğal hukuka başvuruluyordu. Oysa salt akıldan çıkarıldığı iddia olunan bu doğal hukuk, gerçekte soyut formüller içine hapsedilmiş olan hukuka karşı isyan hâlindeki yaşayan hukuktan başka bir şey değildi. Günümüzde, hukuk gerçekliğinin bu muazzam karmaşıklığı karşısında, aynı şekilde aklın istikrarını, tekliğini veya somut içerikler yaratma yeteneğini kabul etmeyen bir felsefi atmosfer ve nihayet sosyolojik bilginin bugünkü gelişimi karşısında baz...

35,10 TL50,00 TL
İndirimli
Etik, Hukuk ve İnsan Hakları Türkiye Felsefe Kurumu

Etik, Hukuk ve İnsan Hakları

Bu kitap farklı tarihlerde ve farklı kurumlarda Hocanın öğrencisi olmuş, birçoğu onun danışmanlığında tez yazmış, kimileri bugün kendi alanlarının en iyileri arasına girmiş kişilerin yazılarından oluşuyor. Yazıların bir kısmı İoanna Kuçuradi’nin değerler, etik, sanat felsefesi ve insan haklarıyla ilgili görüşlerini inceleyen, bir kısmı onun görüşlerini başka filozofların görüşleriyle karşılaştıran, bir kısmı ise onun görüşlerinden hareketle günümüz teorik veya pratik sorunlarını ele alan özgün incelemelerdir. Hepsinde ortak olan şey ise, Hocanın felsefe yapma biçiminden veya onun görüşlerinden şu ya da bu biçimde etkilenmiş olmaları ve kendi uzmanlık alanlarında karşılaştıkları teorik veya pratik sorunların çözümünde onlardan yararlanmalarıdır.Etik, İnsan Hakları, Hukuk Felsefesi ve Sanat ...

30,24 TL40,00 TL
İndirimli
Vasi Tayininde Yargılama Usulü Der Yayınları

Vasi Tayininde Yargılama Usulü

Vasi tayini konusu, Türkiye'de sayısal olarak davalar içinde dördüncü sırada yer almaktadır. Konu medeni hukuk açısından incelenmekle birlikte usul hukuku açısından ilk yazın olma özelliğine sahiptir. Eserde, Avrupa Birliği ülkelerinde mevzuat değişikliğine uğrayan vesayet müessesesinin, Türk Hukuku açısından, yasal düzenleme, uygulama ve ihtiyaçlar açısından incelemesi yapılmıştır. Konu itibariyle çalışma uygulama ve doktrin açısından hukuk bilimleri alanında araştırmacılar, uygulayıcılar ve öğrenciler için orjinal başvuru niteliğine sahiptir.

64,26 TL70,00 TL
İndirimli
Türk Kamu Yönetimi Orion Kitabevi - Akademik Kitaplar

Türk Kamu Yönetimi

1970’li yıllarda tüm dünyada refah devleti anlayışının yaşadığı kriz sonrasında devletin “kürek çekmekten” vazgeçip “dümen tutar” hale gelmesi ile de yönetim yapısına düzenleyici ve denetleyici fonksiyonları ön plana çıkaran mekanizmalar eklenmiştir. Türkiye’de de 1980’li yıllarda başlayan ekonomik liberalizasyon süreci ile birlikte kamu yönetiminin de liberalizasyonu çerçevesinde öncelikle kamu varlıkları elden çıkarılmıştır (özelleştirme). Ardından kamu yönetimi alanı, yeni kamu işletmeciliğinin temel tezleri çerçevesinde yeniden dizayn edilmiştir. 1990’lı yıllarda ise özellikle yerel yönetimler düzeyinde karar alma süreçlerine ilişkin “yönetişim” yaklaşımını egemen kılmaya yönelik girişimlere şahit olunmuştur.Bu gelişmeler Kıta Avrupası ve özellikle Fransa kaynaklı kamu hukuku ilkelerin...

78,03 TL85,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Roma Borçlar Hukuku Dersleri Der Yayınları - Hukuk Kitapları

Roma Borçlar Hukuku Dersleri

Roma Hukukunun zamanımızın hukuk sistemlerini önemli ölçüde etkilemiş olduğu artık herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Fransa, Almanya, İsviçre kanunlarında görülen bu etki iktibas olayları ile tüm dünyaya yayılmış, Türkiye’de Atatürk devrimleri çerçevesinde bu etkiden nasibini almıştır. Roma Hukuku’nun modern hukuklara etkisi özellikle Borçlar Hukuku alanında olmuştur: Roma Hukuku Avrupa Birliği’nin temelindeki hukuktur.

46,66 TL48,00 TL
İndirimli
Cumhuriyet Tarihi Boyunca Hukuk Dilindeki Değişmeler ve Gelişmeler Türk Dil Kurumu Yayınları

Cumhuriyet Tarihi Boyunca Hukuk Dilindeki Değişmeler ve Gelişmeler

Cumhuriyet Tarihi Boyunca Hukuk Dilindeki Değişmeler Ve Gelişmeler

59,13 TL73,00 TL
İndirimli
Şirketler Hukuku Cilt 1 On İki Levha Yayınları - Ders Kitapları

Şirketler Hukuku Cilt 1

Şirketler hukukunun hacim itibariyle oldukça geniş olması, şüphesiz uzun soluklu bir programı ve gayreti gerektirmektedir. Bu amaca yönelik çalışmanın ilk ürününü, şirketler hukukuna giriş, adi şirket, ticaret şirketlerinin genel hükümleri ile şahıs şirketlerini içeren eserin birinci cildini tamamlamış ve okuyucuyla paylaşılmaya hazır hale getirmiş bulunuyoruz. Eserin kaleme alınmasında, birkaç istisna dışında, yararlanılan kaynakçanın ve yollama yapılan kararların güncel olmasına özen gösterilmiştir. Bu bağlamda mevzuat ve yollama yapılan eserler bakımından 15 Ağustos 2021 tarihi esas alınmıştır. Yargıtay tarafından verilen ve ulaşılabilen bütün kararlar (2020 yılı sonu itibariyle) taranmış, bunlardan emsal nitelikte olanların küçük bir kısmı kitaba özet olarak işlenmiş, ancak sayfa sayıs...

91,80 TL100,00 TL
İndirimli
Deliller ve Hüküm Eksikliği Yönünden İstinaf İncelemesi ve Kararı (HMK M. 353/1-a-6) On İki Levha Yayınları

Deliller ve Hüküm Eksikliği Yönünden İstinaf İncelemesi ve Kararı (HMK M. 353/1-a-6)

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda 7251 Sayılı Kanunla Çeşitli Değişiklikler Yapılmıştır. Bu Değişikliklerden Önemli Ve Tartışmalı Olanlarının Başında, İlk Derece Mahkemesinde Delillerin Toplanması Ve Değerlendirilmesindeki Eksiklik Veya Hata Halinde İstinaf Aşamasında Nasıl Karar Verileceğini Düzenleyen Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353. Maddesinin 1. Fıkrasının A Bendinin 6. Alt Bendinde Yapılan Değişiklik Gelmektedir. Kanun Koyucu, "Hiç" Delil Toplamaması Veya Toplanan Delilleri "Hiç" Değerlendirmemesi Şeklindeki İfadeyi, Uyuşmazlığın Çözümünde Etkili Olabilecek Ölçüde "Önemli" Delillerin Toplanmamış Veya Değerlendirilmemiş Olması Şeklinde Değiştirmiştir. Ayrıca İlgili Maddeye, "Talebin Önemli Bir Kısmı Hakkında Karar Verilmemiş Olması" Halinde De Gönderme Kararı Verilebileceği E...

51,84 TL60,00 TL
İndirimli
Sermaye Piyasası Hukukunun Esasları On İki Levha Yayınları

Sermaye Piyasası Hukukunun Esasları

Bu Kitapta, Sermaye Piyasası İle İlgilenenlere, Mevcut Mevzuatın Anlaşılır Ve Sistematik Açıklamaları Sunulmaya Çalışılmıştır. Sermaye Piyasası Hukuku Bilgisinin Şirketler, Banka Ve Aracı Kurum Yetkilileri İle Yatırımcılar Başta Olmak Üzere Sermaye Piyasası İle İlgilenen Tüm Kesimlere Faydalı Olacağı Düşüncesindeyiz. Her Bir Kuralın Dayandığı Hukuki Temelleri De Gözeten Çalışmamızın, Konuya İlgi Gösteren Akademisyenlere Ve Meslektaşlarımıza Da Faydalı Olacağını Umuyoruz. İnanıyoruz Ki Sermaye Piyasası Hukukuna İlişkin Bilgiler Yaygınlaşıp Derinleştikçe Sermaye Piyasasında Belirlilik Ve Güvenin Zemini Daha Dasağlamlaşacaktır.(Tanıtım Yazısı)İçindekilerGirişBirinci BölümSermaye Piyasasına Genel Bakış1. Spk Ve Yasa KapsamıI. Düzenleyici Otorite: Sermaye Piyasası KuruluIı. Sermaye Piyasası Kan...

120,96 TL140,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Alacaklı Temerrüdü ve Satım Sözleşmesi Açısından Sonuçları On İki Levha Yayınları

Alacaklı Temerrüdü ve Satım Sözleşmesi Açısından Sonuçları

Bu Çalışmada Alacaklı Temerrüdü Kurumu, İfa Engelleri Sistemi İçindeki Yeri Göz Önüne Alınarak Şartları, Hükümleri Ve Özellikle Satım Sözleşmesi Bakımından Sonuçlarıyla, Karşılaştırmalı Hukuktan Da Yararlanılarak Ele Alınmıştır. Bu Kapsamda Alacaklı Temerrüdüne Verilen Anlam, Benzer Hukuki Kurumlarla İlişkileri, Özellikle Borçlu Temerrüdünden Farkları, Alacaklının İfaya Katılım Hareketleri Ve Edimi Kabulün Hukuki Nitelemesine Bağlı Olarak Değişecek Hukuki Sonuçlarıyla İncelenerek Eleştiri Ve Çözüm Önerileri Sunulmuştur. Uygulamada Çoğunlukla Alacaklının İfanın Gerçekleşmesi İçin Katılımı Gereken Hallerde Bu Katılımı Yerine Getirmemesiyle Görünümünü Bulan Alacaklı Temerrüdü, Yalnızca Bu Hal İle Sınırlı Değildir. Dolayısıyla Bu Çalışma İle Güdülen Başlıca Amaç, Alacaklı Temerrüdü İle İlgili ...

108,00 TL125,00 TL
İndirimli
Bir Hukuk Paradoksu Olarak Güven On İki Levha Yayınları

Bir Hukuk Paradoksu Olarak Güven

"Modern dünyanın beraberinde getirdiği risk, ancak hukukunki gibi örgütlü bir güvenceler dizgesiyle dengeye getirilebilir. Ancak buradan çoğu kez yapıldığı gibi alelacele, hukukun bir "güven sağlama mekanizması" olduğu sonucunu çıkartmamak gerekir. Toplumsal güven ile hukuk sistemi arasındaki ilişkiyi anlayabilmek için gitmek gereken yol biraz daha uzundur ."Bir Hukuk Paradoksu Olarak Güven, hukuk sistemi açısından hayati öneme sahip bir kavramı pozitif hukukun kompartımanlaşmış yapısından kesip çıkararak çok daha geniş bir çerçeve içine oturtan bir çalışma. Bu geniş çerçeve okura sadece esasa ilişkin değerlendirmeler değil, normatif sistemlerde eleştiriye dair bir yöntem önerisi de sunuyor. Temel güvenden kurumsallaşmaya toplumsal hayatın çeşitli veçhelerinde çeşitli görünüşlerde karşımız...

25,92 TL30,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Veri Koruması Hukukunda Bağlayıcı Şirket Kuralları: 2016/679 Sayılı Genel Veri Koruma Tüzüğü ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Karşılaştırması On İki Levha Yayınları

Veri Koruması Hukukunda Bağlayıcı Şirket Kuralları: 2016/679 Sayılı Genel Veri Koruma Tüzüğü ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Karşılaştırması

Günümüzdeki dijital ekosistem ve ekonomi, veri alışverişine dayanmaktadır. Bu nedenle hemen her hukuk sistemi, kişisel verilerin uluslararası aktarımını düzenleyen kurallar benimsemiştir. Elinizdeki kitabın konusu Bağlayıcı Şirket Kuralları, global grup şirketlerin kendi içerisindeki veri yönetimini, aynı koruma düzeyinde taahhüt eden metinlerdir. Bu metinler Avrupa Birliği hukukunda 2000'li yıllardan bu yana uluslararası veri aktarımlarında uygun bir güvenlik önlemi olarak kullanılmaktadır. Böylece grup şirket içerisinde kişisel verilerin 2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne uygun bir standartta korunması ve serbest veri dolaşımı sağlanması hedeflenmektedir. Bu kitapta Bağlayıcı Şirket Kuralları'nın Avrupa Birliği hukuku içerisindeki yeri açıklanmış ve uluslararası veri aktarımları...

23,33 TL27,00 TL
İndirimli
Kişisel Verilerin Korunması On İki Levha Yayınları

Kişisel Verilerin Korunması

Veri etkinliklerinin yaygınlaşması, yeni uygulamalar ile gelişmesi; bilişim teknolojilerinin gittikçe yaşamımızı daha çok sarmalaması kişisel verilerin korunması alanında yeni soruları ve çetin sorunları ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunlara çözüm arayışı hukuk alanında da yeniliklere gereksinim duyulmasına neden olur. Bir akademik alan olarak kişisel verilerin korunması yeni düzenlemeler, kararlar ve eserlerle zenginleşmektedir. Türkiye'de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ve ilgili düzenlemelerin uygulaması her geçen gün gelişmekte, konuya ilişkin Kurul ve mahkeme kararları artmaktadır. Bölgesel düzeyde ise Avrupa Birliği Veri Koruma Reformu kapsamındaki gelişmeler ile 108 sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni yenileme çalışmaları özellikle dikkat çekicidir. Bu gelişmeler yal...

133,92 TL155,00 TL
İndirimli
Tesir KPSS Hukuk Tamamı Çözümlü Soru Bankası Temsil Kitap

Tesir KPSS Hukuk Tamamı Çözümlü Soru Bankası

İçindekilerAnayasa Hukukuİdare Hukuku İdari Yargı Ceza Hukuku Genel Hükümler Ceza Muhakemesi HukukuMedeni Hukuk Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ticaret Hukuku İcra- İflas Hukuku

146,88 TL160,00 TL
İndirimli
Tesir İdari Hakimlik Tamamı Çözümlü Soru Bankası Temsil Kitap

Tesir İdari Hakimlik Tamamı Çözümlü Soru Bankası

İçindekilerAnayasa Hukukuİdare Hukuku İdari Yargı Ceza Hukuku Genel Hükümler Medeni HukukBorçlar Hukuku Genel Hükümler Medeni Usul Hukuku Maliye Vergi Hukuku İktisat

133,11 TL145,00 TL
İndirimli
Tesir Adli Hakimlik Tamamı Çözümlü Soru Bankası Temsil Kitap

Tesir Adli Hakimlik Tamamı Çözümlü Soru Bankası

İçindekilerAnayasa Hukukuİdare Hukuku İdari Yargı Ceza Hukuku Genel ve Özel Hükümler Ceza Muhakemesi HukukuMedeni Hukuk Borçlar Hukuku Genel ve Özel Hükümler Medeni Usul Hukuku Ticaret Hukuku İcra- İflas Hukuku İş Hukuku

165,24 TL180,00 TL
İndirimli
İnsan Hakları Orion Kitabevi - Akademik Kitaplar

İnsan Hakları

Bütün insanlar hakları ve onurları bakımından eşit ve özgür doğarlar. (EİHB)İnsanların insanca ve insanlık onuruna yakışır bir hayat sürebilmesi, büyük oranda tüm insanlığın tecrübesinin bir ürünü olan İnsan Haklarının herkes ve toplumsal her aktör tarafından tanınması, benimsenmesi ve saygı gösterilmesine bağlıdır. Zira, felsefe ve siyaset biliminin yüzyıllardır cevabını aradığı toplumsal barışın, huzurun ve özgürlüğün temelinde bu evrensel ahlaki ve hukuki ilkeler vardır. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi (EİHB)’nin diliyle, “İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin fıtraten sahip olduğu insanlık onuru ile eşit ve devredilemez haklarını tanımak dünyada barışın, adaletin ve özgürlüğün temelidir”.Özgürlük ve eşitlik emek ister, çaba ister ve en önemlisi samimiyet ve ahlak ister. İnsan hakları ...

68,85 TL75,00 TL
İndirimli
Medeni Hukuk On İki Levha Yayınları - Ders Kitapları

Medeni Hukuk

Hocam Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman'ın 7. basıyı yaptıktan sonra vefat etmesinin ardından, tarafımdan her baskıda belirli ölçüde genişletilerek, dili sadeleştirilerek ve yeni kanunlara (özellikle yeni Medeni Kanun'a ve yeni Türk Borçlar Kanunu'na), doktrin kaynaklarına ve yargı içtihatlarına göre güncellenerek 19 baskısı daha yapılan ve bugün 27. basıya ulaşan kitabımızın bu yeni basısında da, son basıdan bu yana geçen kısa süre içinde meydana gelen gelişmeler ve yenilikler kitaba işlenmiştir.(Önsözden)İçindekilerBirinci BölümGenel Bakış1. Medeni Hukukun Anlamı ve KonusuI. "Hukuk" KavramıII. Kamu Hukuku Özel Hukuk AyırımıIII. Medeni Hukukun AnlamıIV. Medeni Hukukun Konusu2. Medeni Hukukun Düzenleniş Tarzı Bakımından Çeşitli SistemlerI. Roma Cermen Sisteminin Etkisi Altındaki Hukuk DüzenleriII...

73,44 TL80,00 TL
İndirimli
Özgür İrade? Zoe Kitap

Özgür İrade?

Özgürlük yalnızca hukuki-siyasi değil, aynı zamanda felsefi bir kavramdır. Filozoflar Antik Çağ’dan bu yana “özgür olmanın başlıca koşulu, özgür irade sahibi olmak mıdır?” sorusu üzerine düşünmüş; insan toplumlarının ve kültürlerinin büyük çoğunluğunda karşımıza çıkan, insanın özgür iradeyle donatılmış bir canlı olduğu yargısını tartışmaya açmışlardır. 20. yüzyılda nörobilimcilerin de bu tartışmaya katıldıklarını ve zihin felsefesinin bu çetrefil sorunsalını farklı bir açıdan ele almaya başladıklarını görüyoruz. Bu derlemede yer alan yazılarda hukuk, felsefe, psikoloji, nörobilim, mühendislik gibi çeşitli alanlarda çalışan akademisyenler, özgür irade konusunu farklı açılardan tartışıyorlar ve özgür irade varsayımının bilimsel gelişmeler sonucunda geçersiz kalması ihtimalinin yaratacağı etk...

30,24 TL35,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Türkiye’de Sözleşmeli Personel İstihdamı ve Örnek Mahkeme Kararları Orion Kitabevi - Akademik Kitaplar

Türkiye’de Sözleşmeli Personel İstihdamı ve Örnek Mahkeme Kararları

Sözleşmeli personel uygulaması, çalışma hayatında bazı işlerin yapımında ihtiyaç duyulan iş gücünün Türk iş gücü piyasasından temininde güçlük çekilmesi nedeniyle bu tür işler için(teknik, özel bilgi ve tecrübe gerektiren vb.) ihtiyaç duyulan personelin temini ve istihdamına uygun ortam oluşturma ve bu tür işlerin yapımına imkan verme amacıyla başlamış ise de gelinen noktada Haziran 2021 tarihi itibariyle toplam 4.834.208 kişi olan kamu istihdamının 529.037 kişisi sözleşmeli personel olacak şekilde kapsam ve sayısal olarak genişlemeye devam etmektedir. Özellikle sağlık ve eğitim gibi iş kollarında yeni istihdam edilen personelin sözleşmeli çalıştırılmasının tercih edilmesi nedeniyle de bu sayı giderek artmaktadır.Sözleşmeli personelin kavramsal ve hukuki statüsünün ne olduğu yıllarca tartı...

68,85 TL75,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Anonim Ortaklıkta Önemli Miktarda Şirket Varlığının Satışı On İki Levha Yayınları

Anonim Ortaklıkta Önemli Miktarda Şirket Varlığının Satışı

Kanun koyucu, anonim ortaklıkta yönetim kurulunun güçlü temsil yapısına bir istisna teşkil eden aynı zamanda kanunlaşma sürecinde uyulması amaçlanan Avrupa Birliği Yönergesinde öngörülen temsil sistemine de özü itibariyle aykırılık taşıyan ve mehaz İsviçre ile Alman hukuklarında bire bir karşılığı bulunmayan bir hükme yer vermiştir. Bu hüküm TTK m.408/2-f'deki düzenlenme şekli ile önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı konusunda karar verme yetkisini münhasıran genel kurula bırakmaktadır. Bu haliyle yönetim kurulunun temsil yetkisi; dayanak bir genel kurul kararı bulunmaksızın emredici bir düzenleme ile şirket varlığı açısından önemli bir miktar teşkil eden unsurların toptan satışında sınırlandırılmıştır.Eserimizde madde metnini oluşturan tüm kavramlar ele alınmış özellikle metind...

77,76 TL90,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Örnek Sorularla ve Açıklamalı Çözümlerle Türk Vergi Sistemi Der Yayınları - Hukuk Kitapları

Örnek Sorularla ve Açıklamalı Çözümlerle Türk Vergi Sistemi

Türk vergi sistemini oluşturan vergiler; ödeme gücünün göstergelerine göre gelir, tüketim ve servet üzerinden alınan vergiler olarak sınıflandırılır. Vergi sistemimizde gelir üzerinden alınan, dolayısıyla bu ödeme gücünü kavrayan iki çeşit vergi vardır: İlki, gerçek kişilerin kişisel gelirleri üzerinden alınan Gelir Vergisi, ikincisi tüzel kişilerin kurum kazancı üzerinden alınan Kurumlar Vergisidir. Tüketim üzerinden alınan vergiler grubunda; tüm mal ve hizmetler üzerinden alınan genel nitelikli Katma Değer Vergisi ve belirli bazı malları konu edinen Özel Tüketim Vergisinin yanında hizmet / işlemler üzerinden alınan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Dijital Hizmet Vergisi, Gümrük Vergisi gibi vergiler yer alır. Servet üzerinden alınan vergiler ise Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Ver...

46,66 TL48,00 TL
İndirimli
İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı On İki Levha Yayınları - Ders Kitapları

İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı

Ders Kitabı İhtiyacını Karşılamak, Öğrenciye Hitap Edecek Hacim Ve Kapsamda Bilgiyi Vermek Amacıyla Hazırlanan İcra Ve İflas Hukuku Ders Kitabının Yedinci Basısının Tükenmesi Üzerine Sekizinci Bası Yayına Hazırlanmıştır. Bu Basıda Da Asıl Amaç, İcra Ve İflas Hukuku Bilgisinin Lisans Seviyesinde Sistematik Bir Şekilde Verilmesi Olduğu İçin Gerektiği Ve Zorunlu Olduğu Ölçüde Uygulamaya Ve Doktrindeki Tartışmalara Değinilmiş, Bibliyografya, Geniş Yargıtay Ve Bölge Adliye Mahkemesi Kararları Atfına Ve Ayrıntılı Tartışmalara Yer Verilmemiştir.(Önsözden)İçindekilerGenel BibliyografyaBirinci Bölümİcra Hukuku1.İcra Hukuku Hakkında Genel Bilgiler2.İcra Teşkilatı (İcra Organları)3.Şikayet4.İcra Harç Ve Giderleri5.Tebligat, Süreler, Tatil Ve Talik Halleri6.İcra Takibinin Tarafları Ve Takip Yolunun De...

87,21 TL95,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Kamu Diplomasisinde Akıncı Birlik Olarak Düşünce Kuruluşları Orion Akademi

Kamu Diplomasisinde Akıncı Birlik Olarak Düşünce Kuruluşları

Recep Şehitoğlu kitaplaştırdığı "Kamu Diplomasisinde 'Akıncı Birlik' Olarak Düşünce Kuruluşları" adlı bu eser bir doktora tez çalışması olarak kitaplaştırılmış olup düşünce kuruluşları ve kamu diplomasisi hakkında bilgilenmek isteyen herkesin adeta başucu kitabı niteliğinde. Büyük bir ilgi ve beğeniyle okuyacağınızdan emin olduğum bu mukayescli analizde Türkiye, Almanya ve ABD'de düşünce kuruluşlarının bazen nasıl hükümetlerin yükünü omuzladığını ve bazen de onların tek başına yapamadığını nasıl yaptığını örneklenyle göreceksiniz. Prof. Dr. Hamit Ersoy Türkiye Cumhuriyeti Brunel Darusselam Büyükelçisi Batı dünyasının Soğuk Savaştan bu yana yoğun olarak kullandığı düşünce kuruluşları ensturumanın Türkiye'de akademik düzeyde bir çalışmaya konu odilmesi, önemli bir aşamadır. Sivil düşünce kur...

64,80 TL80,00 TL
Toplam: 2866