Destek İndirim -
Bu ay Ezoterizm Özel
0
Sepetim
Yazarlar
Kategoriler
Değerlendirme
Fiyat
Yayınevleri
Diller
Filtreleme

Kategoriler

Yayınevleri

Yazarlar

Fiyat

Diller

Değerlendirme

Sıralama
İndirimli
Toplumsal Sözleşme Ya Da Politik Hakkın İlkeleri İdea Yayınevi

Toplumsal Sözleşme Ya Da Politik Hakkın İlkeleri

Devlet İdeası tarihsel-kültürel bir kurgu değildir. İnsan Doğasından gelir, ve istencin büyümesinden başka birşey olmayan bütün bir tarihsel sürecin ereğidir. Devlet (1) evrensel insan hakları, (2) duyunç özgürlüğü ve (3) yasa egemenliği üzerine kurulu edimsel etik yaşamdır ve insanın evrensel mutluluğu için ön-koşuldur. Etnisite, mezhep, sınıf, dil, eşey gibi kültürel ve doğal ayrımların üzerinde ve ötesinde olan modern Ulusların problemi reel Devlete kavramına uygun bir edimsellik kazandırmak, kötü ve çirkin devletleri eksiksiz olarak ussal Ulus-Devletler yaparak onları türdeşleştirmek, küresel etik yaşamı yaratmaktır. Kültür Tinin varoluş biçimini İdea ile eşitleme uğruna üstlendiği süreçtir.Rousseau oluş sürecinde olan modern Ulus-Devletin kendisi oluş sürecinde olan bir kuramını üreti...

89,21 TL118,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
3N 1K İcra İflas Konkordato Mat Kitap

3N 1K İcra İflas Konkordato

İcra, İflas ve Konkordato ile ilgili olan bu çalışma özellikle son zamanlarda ülkemizdeki şirketlerin artan borç stoğu nedeniyle borçlarını ödeyemeyecek durumda olan ya da ödeyememe riski ile karşılaşabilecek olan firmalara ve alacaklılarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

29,96 TL38,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Osmanlı Hukuk Sözlüğü On İki Levha Yayınları

Osmanlı Hukuk Sözlüğü

Mükemmel Istılahat-ı Kavanin Yahut Malumat-ı Kanuniye Hülasası adlı hukuk sözlüğü, hukuk sözlükçülüğünün görece olgunlaşma çağı diyebileceğimiz bir evresinde (1895-1896) tarihinde basılmış, 1135 maddeyi içeren kanun fihristli bir sözlüktür. Bu hukuk sözlüğünün genel olarak Osmanlı/İslam hukuku çalışmalarında, ayrıca Tanzimattan sonraki modernleşme devri hukuk edebiyatını anlama ve değerlendirmede faydalı olacağına; bu ve diğer nedenlerle, sözlükçülerin, dilcilerin, hukuk uygulayıcılarının, hukuk tarihi araştırıcılarının, tarihçilerin, ilahiyatçıların, hukuk ve Osmanlı/İslam hukuku yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ilgisine mazhar olacağına inanıyoruz.

120,96 TL140,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Franchising Beta Yayınevi

Franchising

Franchising Sisteminin Tarihçesi * Türkiye’de Franchising Sisteminin Gelişimi * Franchising Sisteminde Yer Alan Kavramlar * Franchising’in Tanımı * Franchise Sisteminin Hukuki Mahiyeti * Franchising Sisteminde Yer Alan Taraflar * Franchising Sisteminde Paylaşım Esası * Franchising Türleri * İşinde Kazandıkları Başarı Sayesinde Sistemi Oturmuş ve Markası Tutunmuş Olan Firmaların Büyüme Yolundaki Politikaları: Franchising * Franchise Sisteminin Ana Unsurları * Franchising Sistemi ile Bayilik-Distribütörlük- Acentelik Arasındaki Farklar * Franchise Sisteminin İşleyişi * Franchising Sisteminin İşleyiş Aşamaları * Franchise Almak İsteyen Tarafından Dikkate Alınması Gereken Hususlar * Franchise Vermek İsteyen Tarafından Dikkate Alınması Gereken Hususlar * Franchise Sisteminde Yer Alan Tarafların...

63,18 TL78,00 TL
İndirimli
Türkiye’de Herkes İçin Arabuluculuk İnkılap Kitabevi

Türkiye’de Herkes İçin Arabuluculuk

Bu kitap, Fransız Hâkim Béatrice Blohorn-Brenneur tarafından “Fransa’da Herkes İçin Arabuluculuk” adıyla yazılan ve 8 ülkede çevirisi yapılan eserin Türkiye uyarlamasıdır.Birinci kısımda, arabuluculuğun ne olduğu ve arabuluculuğa ilişkin genel metotlar anlatılmaya çalışılmıştır. İkinci kısımda ise arabuluculuğun ülkemizdeki yeri, 2020 yılına kadar geçirmiş olduğu evreler, tabi olduğu yasal düzenlemeler ve mevcut uygulamalar paylaşılmıştır.Neden “herkes” için? Neden “arabuluculuk”?Türkiye’de kitapta da aktarıldığı üzere belli bazı uyuşmazlıklar için mahkemeye gitmeden önce arabuluculuğa başvurma şartı aranmakta olup, resmi arabuluculuk görevi de belli birtakım niteliklere sahip olmak kaydıyla hukuk fakültesi mezunlarına verilmiştir.Ancak bu kitap sadece resmi arabulucu olan veya olabilecek ...

68,04 TL90,00 TL
İndirimli
Vergi Hukuku Matrix Akademi

Vergi Hukuku

Vergi hukuku kendine özgü kavram, ilke ve kurumları olan bağımsız bir hukuk koludur. Diğer alanlarda olduğu gibi vergi hukuku alanında da konuların yeterince anlaşılabilmesi için bu kavram, ilke ve kurumları konusunda bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Bu bilgileri edindikten sonra Türk Vergi sistemi, vergi yargısı, vergi tekniği gibi vergi hukukunun temel konularını izleyebilmek daha kolay hale gelmektedir. Özellikle 4444 sayılı Kanunla getirilen mevzuattaki değişiklikler, yargı kararlarındaki yeni gelişmeler ve öğretimde yeni yaklaşımlar gözönünde bulundurularak konular yeniden gözden geçirilmiş ve yeni eklemeler yapılmıştır.Ders kitabı niteliğindeki bu kitabın birinci bölümünde vergi hukuku konusunda genel bilgiler verilmiştir.İkinci bölümde, vergi hukukunun bazı temel kavram ve kurumlar...

77,22 TL130,00 TL
İndirimli
Azerbaycanca - İngilisce Hüquq Terminleri Lüğeti Post Yayınevi

Azerbaycanca - İngilisce Hüquq Terminleri Lüğeti

Kitap, Azerbaycan Türkçesinden İngilizceye hukuk terimleri sözlüğüdür ve Azerbaycan’da bu alandaki bir ihtiyacı karşılamak amacıyla hazırlanmıştır Hem öğrencilere hem de bu alanda çalışanlara, tercüme faaliyetinde bulunanlara yardımcı olmayı hedefleyen kitap ilk defa yayınlanmaktadır.

70,20 TL100,00 TL
İndirimli
Hakimlik ve Tüm Kurum Sınavları İçin İdare Hukuku Konu Anlatımlı ve Çözümlü Soru Bankası Astana Yayınları

Hakimlik ve Tüm Kurum Sınavları İçin İdare Hukuku Konu Anlatımlı ve Çözümlü Soru Bankası

İdare hukukuna ilişkin konuların tamamını tek bir kitapta toplamak almak elbette ki kolay değil. Söz konusu zorluğun farkında olarak mümkün olduğu kadar çok konuyu ayrıntıya girmeden ele almaya- çalıştık. Bununla birlikte konuların daha iyi anlaşılabilmesi için tablo ve şemalardan yararlanılmış, önemli kısımların altı çizilmiş ve koyulaştırılmıştır. Bazı özel yasaların özetleri de ilgili bölümlere eklenmiştir.Hâkimlik, kaymakamlık, KPSS, Bakanlıkların uzman ve müfettiş yardımcılığı, Sayıştay denetçi yardımcılığı ve diğer kurum sınavlarına yönelik olarak hazırlanan bu kitapta tamamı çözümlü 310 soru bulunmaktadır. Bölüm sonunda yer alan çözümlü sorular ile bilginin pekiştirilmesi ve konuların tekrarı amaçlanmıştır. Hemen hemen her konuda örnek soru bulunmaktadır.Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı k...

54,76 TL65,00 TL
İndirimli
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Beta Yayınevi

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukukuna Giriş, Kaynaklar ve Temel Kavramlarİş Kanunu’nun Kapsamı ve İş Sözleşmesiİş Sözleşmesinde Tarafların Borçları, Çalışma ve Dinlenme Süreleriİş Sözleşmesinin Sona Ermesiİş GüvencesiKıdem Tazminatı, Çalışma Belgesi ve İbranameİş Sağlığı ve GüvenliğiToplu İş HukukuSosyal Güvenlik Kavramı, Gelişimi ve Kapsamıİşyerinin ve Sigortalıların Kuruma Bildirilmesi, Primler ve Prim Belgesiİş Kazaları ve Meslek Hastalıkları SigortasıHastalık ve Analık SigortasıMalullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarıİşsizlik ve Genel Sağlık SigortalarıHizmet Borçlanması ve Hizmetlerin Birleştirilmesi

63,18 TL78,00 TL
İndirimli
Roma Hukuku'na Giriş On İki Levha Yayınları - Ders Kitapları

Roma Hukuku'na Giriş

İlk basısını 2018 yılında yaptığımız bu eseri, zamanla olgunlaşacağı düşüncesiyle kaleme almıştık. Nitekim yeniden yaptığımız okumalarda ilk basıdaki hataları ve eksiklikleri gidermeye gayret gösterdik. Bunun yanı sıra öğrenciliğimizden bu yana şikayetçi olduğumuz sözlük karıştırma zahmetinden öğrencilerimizi kurtarmak adına kitabın sonuna yeterli olacak kadar bir sözlük ekledik. Roma'lılara ait bazı genel kültür niteliğindeki bilgileri de tablolarla eklemeyi uygun gördük.

64,26 TL70,00 TL
İndirimli
Türk Borçlar Hukukunda Halefiyet On İki Levha Yayınları

Türk Borçlar Hukukunda Halefiyet

Halefiyet, alacaklıya ifada bulunmuş olan üçüncü kişinin, borçluya karşı rücu hakkını kuvvetlendirmek amacıyla alacaklının alacak hakkını bir bütün olarak kanunen iktisap etmesidir. Türk Borçlar Kanunu'nda halefiyeti düzenleyen genel norm olan 127. madde herhangi bir genel ilkeye yer vermediğinden halefiyete ilişkin temel ilkeler, en geniş düzenlemeyi içeren halefiyet hali olan kefilin halefiyetinden yola çıkılarak sevk edilmeye çalışılsa da kavramsal ve menfaatlere dayalı değerlendirmeler neticesinde, halefiyet kavramı belirsizliğini korumaktadır. Bu tez, dar anlamda halefiyetin tanımını yaparak temel özelliklerini belirtmekte, şartları, hukuki yapısı ve sonuçlarını ortaya koymakta, halefiyetin bir kanuni rücu aracı olarak Türk borçlar hukukunda geçerli olan rücu sistemi içindeki yeri üze...

129,60 TL150,00 TL
İndirimli
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı On İki Levha Yayınları

Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı

Rüçhan hakkı anonim şirketlerde her pay sahibinin dış kaynaklardan sermaye artırımı sonucu ihraç edilen payları öncelikle alma hakkıdır. Rüçhan hakkının amacı mevcut pay sahiplerinin mali ve yönetimsel haklarında azalmayı ve pay sahiplerinin paylarının sulanmasını engellemektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesinde özel olarak düzenlenen rüçhan hakkı pay sahiplerinin korunması amacını güden bir anlayış doğrultusunda kaleme alınmıştır. Rüçhan hakkı esas sermaye sistemini benimsemiş şirketlerde TTK m. 461/2'de sayılan ağır şekli ve maddi şartların varlığı halinde genel kurul kararıyla kısıtlanabilir. Hakkın kısıtlanabilmesi için sermayenin en az yüzde altmışının olumlu oyu gerekir. Bununla beraber rüçhan hakkı ancak haklı sebeplerin varlığı halinde kısıtlanabilir. Ancak ...

86,40 TL100,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Akıllı Sözleşmelerin Kuruluşu ve Geçerlilik Şartları On İki Levha Yayınları

Akıllı Sözleşmelerin Kuruluşu ve Geçerlilik Şartları

Blokzincir teknolojisi ve akıllı sözleşmeler bugün sadece teknoloji meraklıları ve Bitcoin ile işlem yapan kişiler tarafından değil, farklı çevreler tarafından ekonomik, teknik, hukuki ve felsefi açılardan incelenmekte ve tartışılmaktadır. Akıllı sözleşmelerin işlem maliyetlerini ve aracılara duyulan ihtiyaçları azaltarak ve ödeme sürecini hızlandırarak uluslararası ticaretin gelişmesinde etkin bir rol oynayabileceği düşünülmektedir. Akıllı sözleşmeler hukukun birçok alanını ilgilendirmekle birlikte, akıllı sözleşmelerin sözleşme hukuku düzleminde nereye oturtulacağının tespit edilmesi ayrı bir önem arz etmektedir. Bu çalışmada akıllı sözleşmelerin bir sözleşme niteliği taşıyıp taşımadığı, özellikle hukuki işleme ilişkin borçlar hukuku kurallarının akıllı sözleşmelere nasıl uygulanması ger...

86,40 TL100,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Hukuk Sistemi ve Autopoiesis On İki Levha Yayınları

Hukuk Sistemi ve Autopoiesis

Autopoiesis, kendini yeniden üretme anlamına gelir ve ortaya atılışı itibariyle, canlı sistemlerindeki örgütlenmeyi tanımlayan bir biyoloji kavramıdır. Peki, bir toplum sisteminin kendi öğelerini üretmesi ve M.C. Escher'in kendini çizen elleri gibi bu öğelerden yeniden üretilmesi mümkün müdür?İncelemekte olduğunuz bu çalışma öncelikle, bu soruyu olumlu cevaplayan Alman sosyolog Niklas Luhmann'ın hukuk sistemine ilişkin özgül değerlendirmelerini mercek altına almakta; daha sonra ise, bu değerlendirmelerden hareketle şu sorunun cevabını aramaktadır.

107,14 TL124,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Hukukun Üstünlüğü Der Yayınları

Hukukun Üstünlüğü

Hukukun Üstünlüğü, yıllardan bu yana ceza hukukunda, üniversitede, basında ve adli uygulamada tanınan bir bilim insanı olan Prof. Dr. Köksal Bayraktar’ın son kitabı...Kitapta, Hak ve Özgürlükler geniş bir açıdan ele alınıyor. Düşünce, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın, bilim özgürlükleri çeşitli olaylarla birlikte değerlendiriliyor. Özgürlüklerin ayrıntılı olarak belirlendiği bölümden sonra güncel konu, Anayasa çeşitli yönleri ile araştırılıyor.Kitap içerisinde sonraki sayfalarda Ceza Hukukunun ve Ceza Yargılamasının önemli sorunlarına değiniliyor: Dinin Ceza Kanunu’na etkisi, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, tutukluluk, bilirkişilik bunlardan sadece birkaçı…Kitap içerisinde, pek çok güncel sorunla ilgili görüşler bulunuyor. İşkence, hukuk ve tıp, müstehcenlik, tren kazası, trafik sor...

78,03 TL85,00 TL
İndirimli
Borcun İfa Edilmediği Defi (ödemezlik Defi) On İki Levha Yayınları

Borcun İfa Edilmediği Defi (ödemezlik Defi)

"Borcun İfa Edilmediği Defi ( Ödemezlik Def'i)" Türk Borçlar Kanunu madde 97'e dayanan, alacaklının karşı edimi gereği gibi ifa edene veya ifasını teklif edene kadar borçluya edimin ifasından kaçınabilme imkanı veren savunmadır. Tarihsel temeli Roma hukukuna uzanan bu savunma, İsviçre ve Türk hukuklarında olduğu gibi Alman hukukunda da ciddi teorik tartışmaları barındırmakta, bu tartışmalarda benimsenecek tutum pratik sonuç farklılıklarına da yol açmaktadır. Bu yönüyle, savunma yargılama hukuku ve icra hukuku açısından da önemli uygulama alanına sahiptir. Yazar, savunmayı hem teorik hem de uygulamadaki görünümleriyle birlikte ele almakta, ortaya çıkan sorunlara çözümler sunarak savunmayı değişik açılardan incelemektedir.

112,32 TL130,00 TL
İndirimli
Coase ve Kurumsalcılık Efil Yayınevi

Coase ve Kurumsalcılık

Ronald Coase’un, modern hukuk ve iktisat disiplini arasındaki ilişkiyi keşfettiği söylenebilir. Bu kitap, Coase’un düşüncesinin neoklasik ve kurumsalcı yaklaşımlarla ilişkisini ele almaktadır. Kurumsalcıların ilk kuşağı, marjinalist analizle çıplak bireysel tercihlerin incelenmesinin, iktisat biliminin biricik yöntembilgisi olduğu biçiminde gelişen neoklasik inancı reddediyor ya da ciddi bir kuşkuyla karşılıyordu. Bu iktisatçılar, kaynakların kıt olduğu ve hareket ettirilmelerinin maliyetli olduğu bir dünyada, bireyleri kimi ödünleşmelere zorlayarak bu hareketlerin yönünü belirlemek için, bir dizi kurumun ortaya çıktığı inancına varmışlardı. Ancak “Kurumlar”, herhangi bir organizasyon içerisinde kararların nasıl alınacağını tanımlayan kurallar kümesidir. Gelenek, alışkanlık ya da karşılıkl...

43,52 TL62,00 TL
İndirimli
Devlet Destekleri Cilt-1 Orion Kitabevi - Akademik Kitaplar

Devlet Destekleri Cilt-1

Elinizde bulunan bu çalışmada ülkemizde kurum ve kuruluşlarımız tarafından sunulan tüm devlet destekleri güncel haliyle ilgili mevzuatları titizlikle ve kapsamlıca incelenerek, mevzuattan arındırılmış, açık ve anlaşılır şekilde hazırlanmıştır.Söz konusu devlet destekleri dört cilt halinde yayımlanmış olup;Cilt-1’de; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destek Programları, T.C. Ticaret Bakanlığı Destek Programları, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Destek Programları).Cilt-2’de; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Programları, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Destek Programları.Cilt-3’te; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Destek Programları, T.C. İçişleri Bakanlığı Destek Programları, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ...

146,88 TL160,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
İdare Hukuku Açısından Zulüm (mobbing) Uygulamaları ve Davaları Ekin Basım Yayın - Akademik Kitaplar

İdare Hukuku Açısından Zulüm (mobbing) Uygulamaları ve Davaları

I- Neden Kİtap Yazma Gereğİnİ Hİssettİm?Ii- Kasten Zulüm (Mobbİng) Görmeme Neden Olanlardan, Nİçİn Sadece Yükseköğretİm Kurulu Başkani Merhum Erdoğan Tezİç'e Hakkimi Helal Edİyorum!Bİrİncİ BölümKur'an-I Kerİm, Sünnet Ve Hukuk KavramiI- Kur'an-I Kerİm, Allah (C.C.) KelamidirIi- Sünnet, Kur'an-I Kerİm'İn Hazret-İ Muhammed Mustafa (S.A.V.)'İn UygulamasidirIii- Hukuk Kavramiİkİncİ BölümZulüm (Mobbİng)I- Zulüm (Mobbİng) KavramiIi- Zulüm (Mobbİng) Korunma Yollari, Davalari Kazanma Nedenlerİ Ve SonuçlariÜçüncü Bölümİslam'da Zulüm (Mobbİng)I- İslam'da Zulüm (Mobbİng) AnlayişiIi- İnsan Haklari AçisindanDördüncü BölümUygulamalar Ve DavalarI- Genel BİlgİlerIi- Olaylar Ve SoruşturmalarIii- Uygulamalar Ve Davalar

75,82 TL78,00 TL
İndirimli
Cezaevi Çalışmaları ve İskandinav Ceza İnfaz Sistemi On İki Levha Yayınları

Cezaevi Çalışmaları ve İskandinav Ceza İnfaz Sistemi

Hapis cezalarının nasıl infaz edildiği, bu cezaların hakkaniyetli verilip verilmediğinden bile daha hayatidir! Zira hükmedilen yaptırımın, hakkaniyetinden şüphe olmadığı durumlarda bile özgürlüğü bağlayıcı cezaların infazına geçildiği andan itibaren son derece kritik, yeni bir süreç başlar. Bu süreç hükümlünün kendisiyle yüzleştiği, yasalara uygun yaşayacak becerilere sahip olmayı öğrendiği, toplumun ise bir daha suç işlenmemesi için kendisini yeniden düzenlediği bir dönemdir.İskandinavlar bu süreçte, Türkiye'dekine benzer infaz yasalarıyla benzersiz bir uygulama ortaya koyarlar. Yasalarındaki farkla değil asıl hapis cezasının infazına yönelik uygulamalardaki inceliklerle cezaevi paradigmasını tersine çevirirler. Özgürlüğü bağlayıcı cezaları infaz ederken insan haklarından ödün vermeyerek,...

28,51 TL33,00 TL
İndirimli
Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu'nu Anma Toplantıları On İki Levha Yayınları

Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu'nu Anma Toplantıları

6 Kasım 2020'De Aramızdan Ayrılan Değerli Hocamız Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu Anısına 2021 Yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı Ve İstanbul Barosu Başkanlığının Işbirliği Ile Iki Toplantı Düzenlenmiştir. Toplantılardan Ilki27 Şubat 2021tarihinde Gerçekleşmiş, Sayın Katılımcılar Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu Ile Olan Hatıralarını Anlatmış, Ona Olan Sevgi Ve Saygılarını Dile Getirmişlerdir. İkinci Toplantı Ise29 Mayıs 2021tarihinde Gerçekleşmiştir. Bu Ikinci Toplantıda Ise Bilimsel Nitelikli Tebliğler Sunulmuştur.Elinizde Tuttuğunuz Kitap, Çevirimiçi (Online) Gerçekleşmiş Olan Bu Toplantılarda Anlatılan Hatıraların Ve Sunulan Tebliğlerin Yazıya Dökülmüş Halidir.(Arka Kapaktan)İçindekilerAnılarAçılış KonuşmalarıProf. Dr. Ömer EkmekçiAv. Mehmet DurakoğluKonuşmacılarNazan MoroğluPr...

56,16 TL65,00 TL
İndirimli
Yapay Zeka Teknolojilerinin Hukuki İşlem Teorisine Etkileri On İki Levha Yayınları

Yapay Zeka Teknolojilerinin Hukuki İşlem Teorisine Etkileri

Bu çalışmada yapay zeka teknolojilerinin hukuki işlem teorisine etkileri ele alınmıştır. Yapay zeka tarafından gerçekleştirilen işlemlerin, hukuki sonuç doğurmasının şartları, kimler açısından sonuç doğurduğu, beklenmedik sonuçlara hangi tarafın katlanması gerektiği gibi sorunların yanında, özellikle dijital manipülasyon bağlamında iradenin korunmasına yönelik tartışmalara yer verilmiştir.(Arka Kapaktan)İçindekilerGirişBirinci BölümYapay Zeka Teknolojilerine Dair Genel BilgilerI. Kelime Anlamı Olarak Yapay ZekaII. Yapay Zekanın TanımıIII. Yapay Zekanın Kısa TarihçesiIV. Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi İlişkisi1. Makine Öğrenmesi Nedir?2. Veri Bazlı Makine Öğrenimi Yaklaşımları3. Algoritmik Kıstaslara göre Makine Öğrenimi Yaklaşımları4. Çalışma Şekline Dair Örnekler5. Teknik Sorunlar6. Riskl...

60,48 TL70,00 TL
İndirimli
Hukuk Sosyolojisi Pinhan Yayıncılık

Hukuk Sosyolojisi

“Şüphesiz, daima geride kalan bir hukuk tekniği ile hukukun belli bir şekilde devingen mevcudiyeti arasında çatışma yaşanması, ilk defa bizim devrimizde meydana gelmiş bir şey değildir. Fakat daha önceki devirlerde -örneğin on yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda- bu gibi çatışmaları yatıştırmak ve hukuk tekniğini hukuk gerçekliğine uydurmak üzere doğal hukuka başvuruluyordu. Oysa salt akıldan çıkarıldığı iddia olunan bu doğal hukuk, gerçekte soyut formüller içine hapsedilmiş olan hukuka karşı isyan hâlindeki yaşayan hukuktan başka bir şey değildi. Günümüzde, hukuk gerçekliğinin bu muazzam karmaşıklığı karşısında, aynı şekilde aklın istikrarını, tekliğini veya somut içerikler yaratma yeteneğini kabul etmeyen bir felsefi atmosfer ve nihayet sosyolojik bilginin bugünkü gelişimi karşısında baz...

52,65 TL75,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Milletlerarası Usul Hukukunda Mahkemelerin Yetkisine İlişkin Güncel Tartışmalar On İki Levha Yayınları

Milletlerarası Usul Hukukunda Mahkemelerin Yetkisine İlişkin Güncel Tartışmalar

2020 yılı için planlanan "Milletlerarası Usul Hukukunda Mahkemelerin Yetkisine İlişkin Güncel Tartışmalar" başlıklı konferansımız pandemi nedeniyle ertelenmiş ve 20 Şubat 2021'de webinar formatında gerçekleşmiştir. Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisiyle ilgili çeşitli sorunların irdelendiği bu konferansta sunulan tebliğler ve soru-cevap bölümünün bir bütün halinde bu kitap ile hukuk camiasının bilgisine sunulmasının mutluluğunu yaşamaktayız. Kitapta "forum necessitatis" ilkesinin adil yargılanma hakkı çerçevesindeki anlamı ve Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisine etkisi; sözleşmesel ihtilaflar için MÖHUK'ta getirilen milletlerarası yetki kurallarının değerlendirilmesi; saklama sözleşmelerinde milletlerarası yetki, görev ve zorunlu arabuluculuk; milletlerarası yetki kuralların...

23,33 TL27,00 TL
Toplam: 3218