Destek İndirim -
Bu ay Doğa Özel
0
Sepetim
Yazarlar
Kategoriler
Değerlendirme
Fiyat
Yayınevleri
Diller
Filtreleme

Kategoriler

Yayınevleri

Yazarlar

Fiyat

Diller

Değerlendirme

Sıralama
İslam Dini Dorlion Yayınevi

İslam Dini

Türk din bilginlerinin en değerli isimlerinden Ahmet Hamdi Akseki, bu eserinde okuyucularına İslam dininin ibadet şekilleri ve ahlak öğretilerinin yanı sıra, farklı dinler ve mezhepler hakkında da aydınlatıcı bilgiler sunuyor. Ayrıca yazarın bu eseri, din dersleri müfredatına da uygun görüldüğünden Bakanlık tarafından okunması tavsiye edilmiştir.“Kitap dört bölüme ayrılmıştır; birinci bölümde dinler ve mezhepler hakkında umumi bilgiler verilmiş, ikinci ve üçüncü bölümlerde bilinmesi gereken itikat ve ibadet meseleleri yazılmıştır. Dördüncü bölümde de kısaca İslam ahlâkından bahsedilmiştir…Şunu da söylemeliyim ki; imam ve hatipler için düşünülmüş olan bu kitaptan Türkçe bilen her Müslüman istifade edebilecektir. Okuma bilen her insan, itikat, ibadet ve ahlâk meselelerini bu kitaptan kolayca...

Hizmetkar Liderlik İle Belirli Psikolojik İş Çıktıları Arasındaki İlişki Hiperlink Yayınları

Hizmetkar Liderlik İle Belirli Psikolojik İş Çıktıları Arasındaki İlişki

Hizmetkâr liderlik kavramı her ne kadar yabancı bilim insanları tarafından literatüre henüz kazandırılmaya çalışılsa da aslında millet olarak yabancı olmadığımız bir kavramdır. Çünkü bu kavram Hz. Muhammed’in (S.A.V) yöneticilik uygulamalarında sıkça görülmektedir. Hizmetkar liderlik anlayışını benimseyen yöneticiler çalışanlarıyla empati kurabilmeli, tevazu ve sorumluluk sahibi olmalıdır. Çalışanlarının istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya öncelik vermeli ve onları güçlendirerek güvenlerini kazanmaya çalışmalıdır. İşletme için arzu edilen hedeflere ulaşıldığında yöneticinin kendisini geri planda tutarak çalışanların kendilerini işletme için önemli hissetmelerini sağlamalıdır. İşletme için kendisinin önemli olduğunu hisseden çalışanın işletmeye bağlılığının artması muhtemel bir durumdur. Yön...

İnsan-ı Kamil ve Zamanın Fitnelerinden Korunmak (iki Kitap Bir Arada) Akıl Fikir Yayınları

İnsan-ı Kamil ve Zamanın Fitnelerinden Korunmak (iki Kitap Bir Arada)

Ey aziz!Bil ki bu dünya yurdu,boş yere ve değersiz şeylere güvenip mağrur olma ve aldanma dünyasıdır. Bir oyunve oyuncak gibiolan bu dünya hayatı,seni Rabbinin ünsiyetinden alıkoymasın. Ona aldanma.Dünya ziyneti tozpembe birdumandan ibarettir. Onunla böbürlenmek,ayıp ve utanılacak bir şeydir. Dünyainsanadert,keder ve elemdir. Mal sevgisi,kalbi yakan bir ateştir. Dünya lezzetizarar verenbirgünahtır. Onunla üstünlük taslamak sahibini zelil kılar.Sahibineusanç,can sıkıntısı,gam ve kederden başka bir şey vermez. Dünya nimeti esasında şiddetli birazap,işkence ve cezadır. Dünya hayatıise,hayali bir gölgedir. Evveliyatı boşvebeyhudedir. Dünya evinin sonudaboş,sahipsiz,ıssız veharaptır.Fani dünya,zahmet,eziyet,dert ve belâlara bir bağdır.Bu dünyada senbir gurbetçi,esas vatanınolanahiretedoğrukoşar...

Allah Kimi Sever Kimi Sevmez Şira Yayınları

Allah Kimi Sever Kimi Sevmez

İndirilmiş olduğu orijinal halini koruduğuna iman etmiş olduğum Kur’an’da bir konu, herhangi bir bilim kitabında olduğu gibi sıra ile ve insan mantığı ile anlatılmaz. Bilgi ya tek bir ayette veya bir surenin birkaç ayetinde veya kitabın farklı sure ve ayetlerinde bilgi kırpıntıları şeklinde verilmiştir. Çünkü bu yöntem ile okuyanın kitabı yavaş yavaş, anlaya anlaya, anladığı üzerinde düşüne düşüne ve tüm yaşamı boyunca tekrar tekrar okuması amaçlanmaktadır. Çünkü Kur’an her okuyuşta farklı bir yönü fark edilip, farklı anlaşılan ve yorumlanan özellikte Mucize bir kitaptır.İşte belki sayılı birkaç konu düzeyinde de olsa, Kur’an’ın doğru anlaşılmasına fayda sağlar niyetiyle, insanları okumaktan uzaklaştıracak kalınlıkta ve konu kalabalığında olmayan, kolay okunacak kısalıkta, fakat çok sayıda...

Mukatil Tefsirinde Tevhid Grafiker Yayınları

Mukatil Tefsirinde Tevhid

Kur’ân’ın tüm insanlığa ilettiği mesajın temelini tevhid oluşturur. Kelime “Lâ ilahe illallah” ifadesinde kendisini bulmuş, Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e Kur’ân’da geçen bütün peygamberlerin uğruna zorlu mücadeleler verdiği inancın adı olmuştur. Kur’ân’da tevhide açıktan işaret eden pek çok âyet olduğu gibi kapalı ifadeler de bulunur. Nitekim tefsirlerde Kur’ân’da geçen bazı kavramlara da tevhid anlamı verilmiştir. Elimizde bulunan en eski tam tefsir olan Mukâtil tefsirinde bu durum biraz daha yoğun olarak göze çarpar. Bu tefsirde çok sayıda kavramda ve pek çok âyette tevhid vurgusu yapılmıştır. Mukâtil’in tevhide yaptığı yoğun vurgu okuyucuda bütün resmi bir arada görme hissi uyandırmaktadır. Eser, vurgu yapılan tüm kavramları ortaya koyarak, Mukâtil’in tevhid anlayışını irdelemeye ç...

Ulemanın Gücü Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

Ulemanın Gücü

Önemli şahsiyetler, kendilerinden sonra halef ve vâris bırakırlar. Peygamberler de kendilerinden sonra davalarını sürdürmek için ulemâyı vâris ve halef bırakmışlardır. “Ulemâ, peygamberlerin vârisleridir.” hadisini sık sık terennüm ederiz. Ancak, hadisin kastettiği ulemâ kimlerdir? Siret, şemail ve vasıfları nelerdir? “Ümmetim için kötü âlim, Deccâl’den daha zararlıdır.” vecizesi de hadistir. O hâlde peygamber vârisleri ile Kârun, Ümeyye b. Halef’in vârislerini ayırmak gerekir.Hz. Peygamber’in mirası vahiydir, güzel ahlâktır, irfandır, sadakattir, emanettir, cesarettir, fedakârlık ve izzettir. Bu vasıflarla bezenenler onun vârisleridir. Cehalet, kibir, pısırıklık, taassup, taklit, korkaklık, cimrilik, donukluk ise diğer kesim ulemâsının evsaf ve verasetidir.

Kaza Namazı’nın Fıkhi Hükmü Kırmızı Çatı Yayınları

Kaza Namazı’nın Fıkhi Hükmü

Yıllarca namaz kılamamış ama şimdi kılmaya başlamış ve geçmişte kılamadıklarını kılmak istiyorsa, İmam Azam Ebu Hanife’nin de hocalığını yapmış Hafız, Müfessir, Fakih olan İbrahim e’n-Nehe’î (Hicri 49-96) fetvası şudur:“- Kim yirmi yıl bir namazını terk ederse / kılamazsa, (kılamadıkları namazlarını) iade etmez. ancak bunun için bir kez (iki rek’at, vakti belli olmadığından dolayı nafile) namaz kılması yeterlidir.”Kaynak: e’l-Buhârî (Öl.: 256), Dâru Tavku’n-Necât, 1. Bas., C.: 1-9, Dımışk, H.1422, 1/122

Doğru Abdest Doğru Namaz Kırmızı Çatı Yayınları

Doğru Abdest Doğru Namaz

Müslümanlar çok ciddi bir İBADET olan NAMAZ’ın nasıl kılınacağını biliyor. Biz müslü-manlar namazı Resulullah S.A.V. nasıl kılıyorsa, öyle kılacağız, ekleme ve eksiklik olmayacak. Resimli, açıklamalı “Namaz Hocası” kitapları elhamdülillah çok . Çok ama hele içinde eklemeler olunca, böyle bir ciddi ibadet için çok farklı eklemelerin veya atlamaların doğru olmayacağını düşünük. Sade, ihlasla. Yüce Allah’ın iyi kulu olmak için NAMAZ kılacağız. Her inana yararlı olacağı düşüncesiyle resimsiz sade olarak yazdık.Eserde kaynak tutarlılığına çok dikkat ettiğimiz için bazı önemli metinleri özgün kaynağından aldık.Bu eser bilgi edinmemizi sağlayacaktır. Başarı ve zafer ancak yüce Allah’ın yardımıyla olur. Yüce Allah, tüm insanlığa Dünya ve Ahiret’te başarı ve mutluluk-huzur versin! O’nun her şeye gü...

Peygamberimiz ve Müslümanlık Dorlion Yayınevi

Peygamberimiz ve Müslümanlık

Ahmet Hamdi yazı, vaaz ve konferanslarıyla Anadolu harekâtını desteklemiştir. Arapça, Farsça ve İngilizce bilen Ahmet Hamdi Akseki son derece zeki, ileri görüşlü, devrindeki gelişmeleri takip eden, kendini devamlı olarak yenileyen ve taklide karşı olan bir din âlimidir. Müsbet ilimlere, akılcı anlayışa ve felsefî düşünceye ilgi duymuş, bir kısım filozofları bu açıdan incelemiş ve İslâmî bakımdan tenkit etmiştir.Allah ve din fikri insanlarla beraber doğmuş, insanlarla beraber gelişmiştir. Hiç şüphe yok ki insanlarla birlikte devam da edecektir. Geçen asırların hangisine bakarsak bakalım, beşeriyet tarihini evvellerine doğru ne kadar tetkik edersek edelim, bu yüksek ve kutsi fikirlerden mahrum ve dinsiz bir millete tesadüf edemeyiz. İnsan hiçbir zaman dinsiz yaşamamış, yaşayamamıştır. İnsanl...

İslam İnanç Esasları Nobel Akademik Yayıncılık

İslam İnanç Esasları

Dinin insanda ortaya çıkan en güçlü tezahürlerinden biri hiç kuşkusuz imandır. Bu yanıyla iman, Allah ile insan arasındaki ilişkinin kurulma biçimine temel sağlar ve insan düşüncesini, iradesini, duygularını ve eylemlerini kuşatır. Kur’an, imanın bu kuşatıcı anlam ve değer boyutlarını insan fıtratı, aklı, ahlakı ve pratiği ile sıkı şekilde birbirine bağlamış; adına hakikat ve hidayet denen bir formasyon içerisinde tasvir etmiştir. Kur’ân’ın neye, niçin ve nasıl iman edilmesi gerektiğine açıklık getiren bu tasviri bir yönüyle tespit diğer yönüyle ise tashih niteliğindedir. Tespit yönüyle iman, aklın kavrayış alanı içerisinde âyetlere (delil, bilgi, anlam ve değer) bağlanmıştır. Tashih yönüyle ise iman, Kur’ân'ın nazil olduğu koşullarda yaşayan din ve dindarlıklarda egemen olan iman etme biç...

Ruhun Özü Ahir Zaman

Ruhun Özü

Hayatın anlamı nedir, neden var olmuşuz diye derinlikli ve dikkatlice düşünsek elbette Rabbimizi bulmak daha kolay olacaktır. Ancak bazen bunu anlamakta direniyoruz ya da başka sebepler yüzünden hakikati idrak edemiyoruz. Bu durumda da Rabbimiz bize, kendisini tanıtmak, bildirmek için içinde rahmetin, merhametin gizli olduğu acılar, sıkıntılar, musibetler gönderiyor. İşte bu sıkıntı ve dertler aslında bizim için bir dönüm noktasıdır. Farkına varabilirsek, varmak için çaba gösterirsek çektiğimiz bütün o acıların, bizi delip geçtiğini düşündüğümüz kederlerin birer birer ruhumuzda çiçeklere dönüştüğüne şahit olacağız. Bunu anlamak için farkındalığımızı harekete geçirmek ve uyuyan ruhumuzu uyandırmamız gerek. Ben de bir zamanlar ıstıraplar, hüzünler, acılar içinde boğuluyordum. Sonra gün geldi...

Dinin Dindarla Sınavı Destek Yayınları

Dinin Dindarla Sınavı

KİMSEYİ KONTROL EDEMEZSİNİZ. SADAKAT İÇTEN GELİR... Bu kitap, doğduğum ve büyüdüğüm İslam mahallesinden kaçış değil, bir tepeye çıkıp, kendi mahallemin umum manzarasına bir bakıştır. Kelebekler başkasını aydınlatmak için kendisini salar ateşin bağrına. Yanarken aydınlatırlar ama hiç sızlanmazlar. Dini korumak, kendi gibi inanmayanları ve inancını eleştirenleri yok etmek değil, Allah’ın ve kulların razı olduğu şekilde kendini kötülüklerden korumakla olur. Çünkü Allah kendi dinini korumaktan âciz değildir. Bir düşün! Kâbe ki Allah’ın evidir. Allah kendi evini Ebrehe kâfirinin yıkmasına izin vermedi ama Müslüman bir âlim olan Emevi valisi Haccac bin Yusuf’un yıkmasına izin verdi. Neden? Ey hakikat yolcusu! Hangi din olursa olsun, sen dini dünyanın kötülüklerinden koruyan bir kalkan olarak değ...

Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Kıssaları Cağaloğlu Yayınevi

Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Kıssaları

Rabbimiz olan Allah her kavme peygamber gönderdiğini belirtmekte ancak bizlere sadece bazılarının kıssalarını anlattığını ifade etmektedir. Rabbimiz Kur’an’da insanların öğüt alması için gerekli olan bütün açıklamayı yaptığını belirtmektedir.Peygamberlerin kıssaları da bu amaca binaen anlatılmaktadır. Öncelikle Peygamber kıssalarının parça parça anlatılma sebebi iman edenlerin kalplerinin sabit kılınması için olduğu beyan edilmektedir. Ayrıca insanların Kur’an’ı daha kolay ve iyi anlamaları için kıssaların anlatıldığı ifade edilmektedirRomalılar, Perslerle girdiği savaşta yenilmişlerdi. Bizans İmparatorluğu’nun parçalanması kesin olarak yakın görünüyordu. Hz.Peygamber’in etrafındaki bir avuç mümin, Îsevî olan kendileri gibi tek Allah’a inanan Bizanslıların kesin hezimete uğramaları ihtimal...

Seküler Teoloji Yüzleşme Yayınları

Seküler Teoloji

İnsan, eşrefi mahlûkat. Allah'ın yarattığı en şerefli varlık. Ancak bünyesinde, fıtratında iyiliği de kötülüğü de barındırıyor. Kötülük yanı ağır basmaması ve kâinatı tanıması için yaradılışta insana sabık malumat dediğimiz ilk bilgileri veriliyor. Yarattığını en iyi bilen Allah, insana verdiği aklı ve iradeyi yanlış yollarda kullanmasın diye kitap gönderiyor, peygamber gönderiyor, kâinatı emrine veriyor. Ancak insanoğlu bütün bu nimetlerle yetinmeyip, Allah'ın değişmez kanuniyetlerini / Sünnetullah'ı ve çizdiği sınırları / Hududullah'ı çiğneyebiliyor. Üstelik çiğnemeyi, kâh Allah adına konuşarak, kâh Allah'ın gönderdiği dini tahrif ederek, kâh peygamberlerini yanlış tanıtarak hatta peygamberlik iddiası taşıyarak yapabiliyor.Dünyada Allah’ın dostları olduğu kadar düşmanlarının da olduğu bi...

İslam İbadet Fıkhına Giriş Fidan Kitap

İslam İbadet Fıkhına Giriş

İbadet özü itibariyle bazen bir dua, bazen bir dilek, bazen sığınmadır. İnsan bazen unutsa da bazı durumlarda onu koruması için güçlü bir yaratıcıya sığınmak ister, ebedi yaşamak için cennet ister. Bu sığınma ve istekler bazen dua ile bazen bazı şekiller ile olur. Bunlar ibadeti meydana getirirler. İbadet kulluk etmek demektir. Tarihte bazı Mısır kralları kendine insanları rükû ve secde ettirmişlerdir. Başka bazı krallar da kendilerine ibadet ettirmişlerdir. Ancak İlahî dinlerde ibadet sadece her şeyi yaratan varlığa yapılır. Onun için ilk Hıristiyanlar Roma imparatoruna ibadeti reddetmişlerdir. Bu kitapta bunların hepsinin kaynaklarını göstereceğiz. Ancak daha çok İslam ibadet fıkhı üzerinde duracağız.

Sosyal ve Psikolojik Boyutlarıyla Hac Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

Sosyal ve Psikolojik Boyutlarıyla Hac

Hac ibadeti, değişmek, dönüşmek ve ideal hayata ulaşmak isteyen bireye, değişimi kendinden başlatma fırsatı sunar. Değişmek isteyen ama kendinde bu gücü bulamayan, günlük hayatın meşgalelerine dalan bireye, bir ay boyunca rutin hayattan uzaklaşarak sadece Yaradan’ın rızası için dua, ibadet, tefekkür zamanı ve mekânı oluşturur. Hac menâsikini, hikmetlerini bilerek yerine getiren Müslüman, bu hızlandırılmış eğitim döneminde kazandıklarıyla maddi ve manevi hayatını diriltebilir. Hacda bir yandan bireysel gelişime motive edilirken bir yandan da kalabalıkların hukukunu gözeterek yaşamaya mecbur edilen birey, eğitilip evine döndükten sonra bu eğitimden aldıklarını kendi coğrafyasına taşımakla yükümlüdür. Bu bağlamda bireyde imanla başlayıp çeşitli emirlerle toplumsallaşan ilâhî eğitim, hac ile t...

Stoktaki Son Ürün!
Tecvid El Kitabı Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

Tecvid El Kitabı

Tecvid : Kur’ân-ı Kerîm’in güzel ve doğru okunmasını sağlayan ilimdir.

Musiki ve Edebiyatımızda Hac Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

Musiki ve Edebiyatımızda Hac

İslâm sanatı, bütün tezahür şekillerinde İslâm’ın varlık ve hayatı algılayış ve anlamlandırış biçimini yansıtır. İslâm sanatı, İslâm maneviyatı ve dünya görüşünün biçimler alanındaki bir açılımıdır. Diğer bir ifadeyle İslâm sanat eserleri, onları ortaya koyanların inanç ve hayat tarzlarının en somut göstergesidir. Bu itibarla İslâm’ın beş temel esasından birisi olan hac ibadeti, edebiyat ve mûsiki alanında ilham kaynağı olmuştur. Hacı uğurlama-karşılama törenlerinde ve hac ibadeti sırasında icra edilen Kur’an tilavetleri, tekbir, tehlîl, telbiye ve salavatlar, ilâhiler, kasideler dinî mûsikinin bir formudur. Edebî türlerden olan şiir, kaside, seyahatname, Kâbenameler de hac ibadetini sanatın bütün kuşatıcılığı ve zarafetiyle konusu edinmiş, Müslümanların bu husustaki duygu ve düşüncelerini...

Eğitim ve Sağlık Boyutuyla Hac Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

Eğitim ve Sağlık Boyutuyla Hac

Kadim bir ibadet olan hac, gerek Allah-kul ilişkisi gerekse insanların birbirleri ile olan ilişkileri açısından müminlerin manevi dünyasında derin izler bırakması, iman kardeşliğini ve dinî kimliği pekiştirmesi açısından en önemli ibadetlerdendir. Bu ibadet, İslâm tarihine ve bu tarihin mekânlarına yapılan bir yolculuk olması yönüyle diğer ibadetlerden ayrılmaktadır. Bu çalışmada, hac ibadeti öncesi ve sırasında herhangi bir aksaklık oluşmaması adına hacı adaylarına verilen eğitimler ve sağlık hizmetleri, bu hizmetlerin organizasyon oluşumları, alanında uzman değerli akademisyenlerin katkılarıyla kaleme alınmıştır.

Karantinada Din ve Dindarlık Nobel Akademik Yayıncılık

Karantinada Din ve Dindarlık

Kovid-19 ile yaşanan “toplumu maskeleme” süreci, kaçınılmaz olarak dinî inanç ve pratikleri de etkilemektedir. Toplumsal zorunluluklar ve devletin yaptırım gücü, dinin bir araya gelme, toplu şekilde ibadet etme, senkronize bir şekilde kutsal sözleri tekrar etme, dokunma ve hissetme gibi tanıdık şeyleri, diğer bir deyişle dinin deneyimlenme biçimini derinden etkilemektedir. İbadetlerin fiziksel doğası çevrim içi ortamlara aktarılabilmekte, Türkiye’de olduğu gibi camilerin ibadete kapatılması, Suudi hükûmetince Hac ibadetinin askıya alınması ya da Sri Lanka’da hükûmetin zoruyla Kovid-19’dan ölen Müslümanların yakılması gibi beklenmedik ve radikal önlemler de alınabilmektedir. Benzer şekilde Yeni Çağ inanışları, söz konusu boşluktan yararlanarak bedensel sağlığı aşkın olanla ilişkilendirerek ...

İlahiler ve Hikmetli Sözler Ahir Zaman

İlahiler ve Hikmetli Sözler

Şair 1947 Boğazlıyan Başhoroz köyünde doğdu. Boğazlıyan ortaokulundan mezun olan Yörük, askere gitmeden önce vekil öğretmenlik yaptı. Askerliğine çavuş olarak Ankara Mamak muhabere okulunda başlayıp Erzurum Aşkale’de muhasebeci olarak bitirdi. Terhis olup memlekete döndükten üç ay sonra İstanbula PTT sınavı için gitti ve ikincilikle kazandı. Çatalca’da üç yıl memurluk yaptıktan sonra Berlin’e gitti. 1973-2003 yıllarında Berlin’de çalışıp emekli oldu.

Aşk-ı Beka Ahir Zaman

Aşk-ı Beka

Birbirimizi bulduğumuzda, bunu ikimiz de daha iyi idrak edeceğimize kalpten inanıyorum.Eminim. Umarım ki şimdilik bensiz attığın her adım seni her daim güzelliklere kavuşturur.Sen her daim dimdik sabırlı bir yürekle yürü güzel insan.Dosdoğru at adımlarını.Yolun sonuna sadece doğru, samimi, dürüst ve tertemiz kalpli olanlar ulaşacak.Yürekler birbirine benzeyeni severmiş. Kalpten kalbe yol varmış derler ya...Seni daha tanımasam da görmeden bu yolu kaderimize yazdı ya Rabbim, biliyorum ki en doğru ve hayırlı olanı nasip etmiştir.Allah, nasip etmeyeceği bir şeyi hayal ettirmez!Şüphesiz!Kalbimde Allah’ın zikri, Gözlerimde yaşlar,Dilimde bismillah kelamı ile günün doğuşuyla yeni bir sayfaya adım atma heyecanıyla başladım yazmaya…

İslam Düşüncesinde İlahilik - Beşerilik Akçağ Yayınları

İslam Düşüncesinde İlahilik - Beşerilik

İslam düşüncesi “ed-dîn” olan İslâm’ın inzalıyla müslüman aklın vahiy ekseninde ortaya koyduğu bütün düşünce müktesebatını ifade eder. Müslüman olmayan aklın İslam’a dair düşünce müktesebatı ise “asl” makamında değil “fer’” makamındadır. Bundan dolayı müslüman olmayan/beşerî aklın geliştirdiği bilgi müktesebatı İslam düşüncesini ifade etmede otonom nitelikte bir bilgi olarak ele alınamaz. İnsanın idrakı tek bir eylem olduğundan teorik olarak epistemolojik çoğulculuğa yer yoktur. Âlem tek olduğu gibi, ilim de tektir. Vahiy/nebevî bilgide; aklî ve naklî bilgi çeşitleri tek bir bilginin ana unsurları olarak bir aradadır. Bu bilgi çeşitleri birbirinin alternatifi, müteradifi ya da zıddı değildir.İnsan dil ve mantık aracılığıyla varlıkla ilişkisini kurar. Mantık ferdi bir realite iken dil hem f...

Stoktaki Son Ürün!
En Güzel Yanım Tropika Yayınları

En Güzel Yanım

Hiç olmaktan ne doğarsa, güzeldir insanoğluna. Umut etmedim ben aslımın anlaşılmasınıBeklemedim iki güzel söz yabancı dudaklardan.Kapalı kapılar ardında kilit vurdum bir sonraki yarınaAh, yanıldım ben düştüğüm boşlukta.Güneş doğarmış gecenin sabahına.Kana kana su içince, ferahlarmış içi insanın.Bahar varmış kışın ardında.Dinmese de hasret, yağmura şükredip bir nefesle çekerek kokusunu ciğerlerime, ıslanmakmış nasibim.Sevmek varmış yazılan alın yazımda, yeniden doğmak için ..hayata..."Aşk" değildi bu hislerin harflere bürünmüş hali, toprak kokusuna özlemin can bulmuş haliydi "sadece". Sonbahar eserken içime, "düştüğüm" dalımdan bir adımla, parçalara bölünmeden, çekip aldı beni "masum" bir "gülümseme".Rafından çekip aldığınız kitabın önce arka kapağına bakanlardansanız sizde bendensiniz deme...

Toplam: 9084