Destek İndirim -
Bu ay Doğa Özel
0
Sepetim
Yazarlar
Kategoriler
Değerlendirme
Fiyat
Yayınevleri
Diller
Filtreleme

Kategoriler

Yayınevleri

Yazarlar

Fiyat

Diller

Değerlendirme

Sıralama
Kurum İçi Halkla İlişkiler Uygulamalarında Katılımcı Süreç Araçlarının Kullanımı Hiperlink Yayınları

Kurum İçi Halkla İlişkiler Uygulamalarında Katılımcı Süreç Araçlarının Kullanımı

Bu araştırma halkla ilişkiler alanında, iki yönlü simetrik modelde temel bir yer tutan diyalog prensibine hizmet edebilecek katılımcı iletişim araçlarının halkla ilişkiler uygulamalarında kullanımını teorik ve uygulamalı olarak incelemektedir. Aynı zamanda, çalışma eğitimsel bir süreci de içererek eylem araştırması yöntemine bir örnek oluşturmaktadır. Katılımcı süreçlerin seçilmiş olmasının sebebi, katılımcı süreçler ile halkla ilişkilerin diyalog zemininde buluşmasıdır. Katılımcı süreçlerde diyalog sayesinde topluluklar eşitlikçi bir iletişim kurabilir, birlikte karar alabilir ve bu sayede uzun soluklu ilişkiler kurarak ilişkileri sürdürebilirler. Bu açıdan bakıldığında iki alanın da uzun dönemli ilişkiler için güçlü birliktelikler oluşturma niyetleri olduğu görülmektedir. Halkla ilişkile...

Peter Stamm’ın Romanlarında Heterotopyalar Hiperlink Yayınları

Peter Stamm’ın Romanlarında Heterotopyalar

Bu çalışmada günümüz İsviçre edebiyatının önemli yazarlarından olan Peter Stamm’ın “Böylesi Bir Günde”, “Agnes” ve “Nacht ist der Tag” romanları, mekân merkezli bir bakış açısı ile incelenmiştir. Eserlerde farklı öyküler anlatılsa da figürlerin memleketlerinden ya da yaşadıkları yerlerden farklı mekânlarda bulunmaları ve mekân içindeki hareketleri, figürlerin İsviçreli oldukları düşünüldüğünde ülkenin sahip olduğu konumdan kaynaklanan darlık duygusunun edebi alanda figürler üzerinde de etkili olduğu görülür.

Liderlik Hiperlink Yayınları

Liderlik

Liderlik, işletme, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve eğitim gibi çalışma alanlarını yakından ilgilendiren çok yönlü ve dilsiplinlerarası bir çalışma konusudur. Liderliğin insanlık tarihi kadar eski olduğu söylenebilir. Tarih boyunca önemini korumuş, yüzlerce kitap ve binlerce makaleye konu olmuştur. Toplum ve kuruluşların başarılarında liderliğin önemini vurgulayan, ne olduğunu ve nasıl olması gerektiğini inceleyen, liderlerin sahip olmaları gereken özellik ve davranışları vurgulayan onlarca teori (kuram), model ve yaklaşım geliştirilmiştir. Liderlik alanında geliştirilmiş bulunan teori (kuram), model ve yaklaşımlar genellikle liderliğin yalnızca bir ya da birkaç yönünü vurgulamakta, liderlerin sözkonusu kuramsal çerçevede öngörülen niteliklere sahip olmaları ve davranışları benims...

Türk Medeni Kanunu’na Göre Vakıfların Kuruluşu İşleyişi ve Sona Ermesi Beta Yayınevi

Türk Medeni Kanunu’na Göre Vakıfların Kuruluşu İşleyişi ve Sona Ermesi

Vakıf Kavramı * Vakfın Kuruluşu * Vakıf Senedi * Vakıf Mal Varlığının Durumu * Vakfın Örgütsel Yapısı * Vakfın Mali İşleyişi * Vakfın Sona Ermesi

İfade Özgürlüğü Bağlamında - Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Halkın Bir Kesiminin Alenen Aşağılanması Suçları Beta Yayınevi

İfade Özgürlüğü Bağlamında - Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Halkın Bir Kesiminin Alenen Aşağılanması Suçları

Tarihi Gelişimleri ve Suçlarla Korunan Hukuksal Değer * Tarihi Gelişim * Korunan Hukuksal Değer * Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Halkın Bir Kesiminin Alenen Aşağılanması Suçları * Tipiklik * Kusurluluk, Suçun Özel Görünüş Şekilleri, Yaptırım ve Muhakeme * Kusurluluk * Suçun Özel Görünüş Şekilleri * Yaptırım * Muhakeme

Akademik Çeviri Eğitimi Siyasal Kitabevi

Akademik Çeviri Eğitimi

Küreselleşme, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler ve kültürlerarası iletişimin yaygınlaşması, çeviri hizmetlerine olan gereksinimi artırmıştır. Daha hızlı, daha kaliteli, ama daha ucuz çeviriye olan bu gereksinim teknolojik gelişmelerle birlikte çevirmenin geleneksel rolünün değişmesine neden olmuştur. Çeviri eğitimi veren kurumların da bu değişime ayak uydurması, öğrencilerine çeviri piyasasının her geçen gün daha da karmaşıklaşan taleplerine yanıt verecek eğitim planlarını sunması bir gereklilik haline gelmiştir. Bununla birlikte, Covid-19 salgını ile artan ve kurumları olduğu kadar öğrencileri de hazırlıksız yakalayan uzaktan eğitim uygulamaları, bütün eyleyiciler için birtakım kısıtlar ve farklı talepler doğurmuştur. Bu derleme çalışmasında çeviri eğitimi üzerine yürütülen araştırm...

What The Fuck Is Vine Dorlion Yayınevi

What The Fuck Is Vine

Sen neden hâlâ Vine ya da video çekmedin?(!)Bu eser, kültürel evrimin bir enstrümanı, bununla birlikte tarihin bir konusu olan ve umumun dikkatini çeken Vine’nin çağdaş tarihçi görüşünü ele almıştır.Vine’nin ne olduğu, ne içerdiği, hangi şartlarda ne amaçla ortaya çıktığı incelenmiştir. Aynı zamanda ABD’deki bazı Vine fenomenlerine göz atılıp bunların amacı ve yaptıklarının doğurduğu sonuçlar tespit edilmiştir.

Avm'ler Kurumsal Kuram ve İskandinav Kurumsalcılığı Işığında Bir Çözümleme Duvar Kitabevi

Avm'ler Kurumsal Kuram ve İskandinav Kurumsalcılığı Işığında Bir Çözümleme

Bu çalışma. toplumsal hayatta önemli bır yer edınen ve toplumu ekonomik ve sosyal konular başta olmak üzere birçok konuda önemli derecede etkileyen alışveriş merkezlerini (AVM) konu edinmiştır. örgütsel bir yapıya sahip olan ve ılk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan bu yönetim fikri başarılı bir model olarak dünyaya hızla yayılmış ve perakende sektöründeki yerini sağlamloştırmıstir. Dolayısıyla, bır yönetim fikri olarak AVM'lerin ülkemize transfer süreci, bu konuda etkili olan faktörler. kurulustan itibaren tarihsel süreç içerisindeki değişim ve gelışimlen de üzerinde çalışılmaya ve araştırma yapılmaya değer konulardır. Çalışma, fikirlerin farklı mekönlaro geçişlerini iki farklı bakış acısıyla açıklayan kurumsal kurom ve Iskandinav kurumsalcılığının tıngorulerini de bir ne...

Business Design Workshops Beta Yayınevi

Business Design Workshops

Business Design Çarkının Alanları * Design of People (İnsanların Tasarımı) * Design of Process (Süreç Tasarımı) – Tekrarlanan ve Çevik Süreç * Design of Place (Mekan Tasarımı) * Design of Culture (Kültür Tasarımı) * Design of Change (Değişimin Tasarımı) * Design of Core Value (Temel Değerler Tasarımı) * Vaka Çalışmaları * Workshopun Hazırlanması * Workshop I – Camelot ITLab GmbH /Mannheim * Workshop II - Michelin

Almanya’da Çokkültürlülük ve Göçmen Türklerin Entegrasyonu Nobel Akademik Yayıncılık

Almanya’da Çokkültürlülük ve Göçmen Türklerin Entegrasyonu

Bir toplum düşünün!Dilini, dinini, kültürünü bilmediği, kimliğine yabancı, etnik yapısı farklı bir ülkeye, ekonomik motivasyonlu, en fazla 2-3 yıl kalma koşuluyla, ailesini bile yanına almadan “misafir işçi” olarak bir valizle gidiyorlar. Kendi ülkesinde şehir kültürü yaşamadığı hâlde, eğitim ve meslek tecrübesi sınırlı olmasına rağmen, sanayi alanında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birinin teknolojisine katkı sağlamak için metropol şehirlerde çalışmaya başlıyorlar ve kısa zamanda sistem entegrasyonunu gerçekleştirerek, uyum ve iş adaptasyonuyla geniş çevrelerin takdirini görerek, şehir hayatına geçiyorlar.Günümüzde “Göçmen Türk” olarak adlandırılan ve işçi olarak Almanya'ya giden Türkler, artık işveren ve eğitimli bir Türk-Alman toplumunu oluşturmaya başlamıştır. Bu araştırma, bunların...

Büyük Birader Gözetiminde Teknolojik Yenidünya Düzeni Karina Yayınevi

Büyük Birader Gözetiminde Teknolojik Yenidünya Düzeni

Küresel teslimiyet için coğrafyalardan önce beyinlerin işgali şarttı, çünkü bir atasözü “Göz olanı, beyin olacağı görür” diyordu. İnsanlığı, sanal, dijital ve algoritmik egemenlik ile sınırlandırılmış bir dünyada, büyük biraderin hapishanesinde mahkûm ederek halifelikten âdeta bir süs bitkisine ya da yılkı atına indirgeyeceklerdi. Yaratılış için kurdukları tuzaklar ile dünyada hiçbir ihlaslı kulunu bırakmadıklarında yüce Mevla’yı akılları sıra yenilgiye uğratarak kendilerini yeni dünya’nın Tanrı insanı yani “HomoDeus“ olarak ilan edeceklerdi.Genelde teknoloji özelinde internet, insanlığı özgürleştirirken köle yapmakla görevlendirilmişti. Özgürleştirirken kölesi yaparak özgürlüğümüzü yok edenlerin bizlere özgürlük vaadinde bulunması, George Orwell için “Çiftdüşün”, Hegel için “tez, antitez ...

Enerji Birliğinin Teorik Çerçevesi Nobel Bilimsel Eserler

Enerji Birliğinin Teorik Çerçevesi

Enerji, Avrupa Birliği düzeyinde ortak enerji politikasının benimsenmesinin en zor olduğu alanlardan biridir. Birlik düzeyinde ortak bir tutum izlenememesinin temelinde ise üye devletlerin kendi ulusal gündemlerini takip etmeleri yatmaktadır. Nitekim 2015 yılında kapsayıcılık iddiasıyla öne atılan ve mevcut Avrupa Birliği enerji ilişkilerinin temel çerçevesini oluşturan Enerji Birliği de tıpkı diğer enerji atılımları gibi üye devletlerin belli ölçülerde önceliklerini yansıttığı ulusüstü bir alanı temsil etmiştir. Üye devletlerin öncelikleri doğrultusundaki değişimlerin de Enerji Birliği enerji güvenliği odaklı ilk versiyonundan iklim değişikliği odaklı versiyonuna evriminde görmek mümkündür. Bu çerçevede en basit hâliyle Enerji Birliğinin ilk hâli Polonya'nın ulusal gündemini, son versiyon...

Stoktaki Son Ürün!
Türkiye Sendikal Hareketinde Farklı Bir Deneyim: Yeraltı Maden-iş Örneği Nobel Bilimsel Eserler

Türkiye Sendikal Hareketinde Farklı Bir Deneyim: Yeraltı Maden-iş Örneği

Yeraltı Maden-İş Sendikası, Türkiye sendikal hareketinde egemen olan vesayetçi anlayışlardan kendisini sözü ve pratiğiyle ayırmayı başarmış ve madencilik sektöründe emsal nitelikte çalışmalar gerçekleştirmiş bir sendikal deneyimdir. Yeraltı Maden-İş, bulunduğu mücadeleci sendikal gelenek içerisinde dahi özgün yanlarıyla ayrı bir noktada değerlendirilmeyi hak etmektedir ancak pek çok benzer nitelikteki örnekte olduğu gibi üzerine yeterince çalışma yapılmamıştır.Bu kitapta amaçlanan; Türkiye işçi sınıfı tarihinde kısa bir süre ömrü olan Yeraltı Maden-İş Sendikasını incelerken neden farklı bir deneyim olarak anılması gerektiğini ortaya koymaktır. Bu amaca ulaşmak üzere çalışma kapsamında Yeraltı Maden-İş'in faaliyet gösterdiği madencilik sektöründe maden işçilerinin durumu ve bu sektördeki sı...

Proje Yönetiminde Sosyal Etki Nobel Akademik Yayıncılık

Proje Yönetiminde Sosyal Etki

Son yüzyılımıza damga vuran kalkınma çabaları ve küreselleşme gerçeği üzerinde yaşadığımız gezegene ilişkin ekonomik, sosyal ve çevresel kaygılarımızı ve duyarlılıklarımızı her geçen gün arttırmaktadır. Bu kaygılar, insanların değer spektrumuna yeni tabakaların eklenmesine ve sosyal sorumluluk bilincinin her geçen gün yaygınlaşmasına sebep olmaktadır. Yeni değerler içselleştirilerek yürütülecek kalkınma stratejilerinin sadece ekonomik bir anlayışla yapılmamasını, sosyal ve kültürel kaynakların korunarak gelecek nesillere aktarılacak şekilde düzenlenmesini gerekli kılmıştır.Bu yaklaşımla değişimi ortaya koyacak program ve projelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve etkilerinin arttırılması, kaygılarımızla ilgili sorunlarında çözülmesi anlamına gelecektir. Değerlendirme metodolojisi açısından...

Chopper Kültürü Kimlik ve Aidiyet Nobel Akademik Yayıncılık

Chopper Kültürü Kimlik ve Aidiyet

Tarihsel süreçte atlar; iş gücü, ulaşım ve savaşlarda insanlara destek sağlayarak medeniyetin gelişmesine katkı sağlamış ve binicilerine; hız, esneklik ve özgürlük duygusunu hissettirmişlerdir.Medeniyetin gelişmesi ile atların yerini makineler ve araçlar almıştır. Özellikle ulaşımda; uçak, otomobil, kamyon, otobüs ve motosikletlerin kullanılması, insanların işlerini kolaylaştırmış ve daha da hızlandırmıştır. Ancak yukarıdaki taşıtlar arasında motosikletler, diğerlerinden farklı olarak atlarla en çok özdeşleştirilen araçlar olmuş ve demir atlar olarak anılmışlardır.Demir atlar, binicilerine atlarda olduğu gibi doğayla iç içe olma duygusunu yaşatmakta, rüzgârın bedende hissedilmesi ile özgürlük duygusunu deneyimlendirmektedir. Bu nedenle motosiklet sahipliği, diğer taşıtlardan farklı ve yüks...

Kriz Yönetimi ve Liderlik Nobel Bilimsel Eserler

Kriz Yönetimi ve Liderlik

Krizlerin hiç ortaya çıkmadığı bir dünyanın mümkün olmaması nedeniyle hiç beklenmedik bir anda işletmelerin çeşitli krizlerle karşı karşıya kalma ihtimali çok yüksektir. Krizlerle baş edebilmede en önemli faktörlerin başında kriz yönetme becerisine sahip bir lider gelmektedir. Öyle ki herhangi bir tür krizle karşı karşıya kalan lider, krizi nasıl yöneteceği ya da krizle nasıl baş edebileceği noktasında bilgi sahibi değil ise kriz anında paniğe kapılacak ve bu durum da krizi başarılı bir şekilde yönetememesi ile sonuçlanacaktır. Hâlbuki krize karşı hazırlık yapmış, kriz yönetim planını oluşturmuş, kriz yönetim ekibini kurmuş bir lider ise söz konusu kriz durumu ile daha kolay bir şekilde baş edebilecek hatta belki de kriz durumunu işletme adına fırsata dönüştürecektir. Kriz durumunda herhan...

Kuramdan Uygulamaya 21. Yüzyıl Becerileri ve Öğretimi Nobel Akademik Yayıncılık

Kuramdan Uygulamaya 21. Yüzyıl Becerileri ve Öğretimi

21. yüzyıl becerileri, en genel anlamda yaşanılan çağda bireylerin; eğitim, meslek ve sosyal hayatlarında daha başarılı ve nitelikli olmaları için gerekli olan beceriler dizisi olarak ifade edilebilir. 20. yüzyılın bilgi ve becerileri ile 21. yüzyılın problemlerinin çözülemeyeceği, kabul gören bir görüştür. Bu noktada 21. yüzyıl becerileri, hem bir önceki yüzyıldaki becerileri hem de içinde bulunulan yüzyılın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni becerileri kapsamaktadır. Bununla birlikte, 21. yüzyılda yaşayan bireylerin sahip olması gereken becerilerin, 20. yüzyılda yaşamış bireylerden beklenen becerilere göre daha üst düzeyde olması gerekmektedir. Bu nedenle, 21. yüzyıl şartlarında ihtiyaç duyulan becerilerin neler olduğunun iyi anlaşılması, tüm bileşenlerinin bütünsel ve analitik bir şekilde ...

Yönetsel Kavramlara Güncel Bakış Nobel Akademik Yayıncılık

Yönetsel Kavramlara Güncel Bakış

Küreselleşme ve dijital teknolojilerdeki hızlı değişim ve gelişmeler karşısında işletmelerin gittikçe zorlaşan rekabet koşulları ile başa çıkabilmeleri ve ayakta kalabilmeleri için örgütsel ve yönetsel becerilerini kullanmalarının önemi gittikçe artmıştır. Bu nedenle işletmeler sürekli değişen koşulları fırsata dönüştürmek veya tehditlere karşı koyabilmek için etkin yönetim uygulamaları ve stratejileri geliştirmeye başlamışlardır. Tüm bu gelişmelere paralel olarak bu süreçte yeni yönetsel kavramlar ve görüşler ortaya çıkmaktadır. Yönetsel Kavramlara Güncel Bakış adlı bu kitap; yönetim konuları ile karşılaşan kişilerin konu ile ilgili güncel kavramları, bilgileri ve gelişmeleri takip edebilmeleri için hazırlanmıştır. Yönetsel kavramlara daha güncel bir pencereden bakışı simgeleyen kitap, fa...

Erken Çocukluk Döneminde 21. Yüzyıl Becerileri Nobel Akademik Yayıncılık

Erken Çocukluk Döneminde 21. Yüzyıl Becerileri

Yaşamın sihirli yılları olarak nitelenen erken çocukluk dönemi, birçok becerinin kazanımı konusunda oldukça önemli bir süreç olarak bilinmektedir. Günümüz teknoloji çağı ve eğitimde ortaya çıkan yeni gereksinimler, çocuklarda kazanmaları beklenen en önemli becerilerden biri olarak 21. yüzyıl becerilerini ortaya koymuştur. Erken çocuklukta ortaya çıkan 21. yüzyıl becerileri; öğrenme ve yenilik becerileri, yaşam ve kariyer becerileri ve bilgi medya ve teknoloji okuryazarlığı becerisi olmak üzere üç alt başlıkla birlikte bunları konu alan temel beceriler olarak bilinmektedir. Bu doğrultuda Erken Çocukluk Döneminde 21. Yüzyıl Becerileri kitabında yer alan her bir bölüm erken çocukluk eğitimi alanında uzman olan bilim insanları tarafından ulusal ve uluslararası kaynaklardan yararlanılarak oluşt...

Gravitasyon Yeditepe Üniversitesi Yayınevi

Gravitasyon

Yerçekimi-Bağlantısız Kitleler Arasındaki Kuvvetin Kozmik Işınlara Dayalı Yeni AçıklamasıM. Yavuz Dedegil 1943’te Fethiye’de doğdu. 1961’de Ístanbul Haydarpaşa Lisesi’den mezun olduktan sonra Almanya’da Karlsruhe Teknik Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği tahsilini 1969’da, aynı üniversitede doktorasını 1974’te tamamladı. Teknik konulardaki araştırma, geliştirme ve öğretimle geçen meslek hayatı boyunca pek çok konuda uzmanlaştı. Hobi olarak başlayan gravitasyon konusundaki araştırmaları gittikçe derinleşerek bu kitapta toplandı.Bu kitap, yazarın öğretmenlik geçmişine uygun olarak, ilgi duyan herkesin anlayacağı bir seviyede kaleme alındı. Kitabın tezi, biliminsanlarının, bugüne kadar tam olarak açıklanamayan “kitleler arası çekim” olayını hesaplanabilir şekilde açıklamasına da yarayacaktı...

Gravitation Yeditepe Üniversitesi Yayınevi

Gravitation

Die Sogenannte ,Massenanziehungskraft -Eine Neue Folgenreiche Erklärung Und Berechnung Mit Kosmischen StrahlenM. Yavuz Dedegil wurde 1943 in der Türkei geboren. Nach seinem Abitur 1961in Istanbul kam er nach Deutschland und studierte an der Universität KarlsruheMaschinenbau. Bis 2010 war er in industrieller Forschung und Entwicklung tätig, mitden Schwerpunkten Transportmaschinen und Mehr- Phasen Strömungen. Zeitweiliglehrte er an den Universitäten Karlsruhe und Kaiserslautern.Die Erklärung der Gravitation war sein Hobby, das zu diesem Buch führte, das vonseinem Berufsleben als Ingenieur geprägt ist. Es muss für Laien und Spezialistenverständlich, konkret prüfbar und anwendbar sein. Es enthält die erste Erklärungder Gravitation, die zu ihrer Berechnung führt und die Berücksichtigung derBewe...

İlkokulda Üstün Yetenekli Öğrencilerin Çok Yönlü Desteklenmesi Nobel Akademik Yayıncılık

İlkokulda Üstün Yetenekli Öğrencilerin Çok Yönlü Desteklenmesi

Doğada nadir olarak bulunan, teknolojiden sağlık alanına çok geniş bir sahada kullanılan değerli ve bir o kadar da kırılgan bir element: bizmut kristali. Bizmutun, gökkuşağı rengini göstermesi ve parlak özelliğini devam ettirmesi ancak belirli şartlar altında mümkündür. Aksi takdirde bu şartlar sağlanmadığında bahsedilen özellikler kaybolur. Benzer şekilde, toplumların yer üstü zenginliği olan üstün yetenekli çocuklar da farklılıklarını kaybetmemek için farklı müdahale ve uygulamalara ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla bu çalışma, üstün yeteneklilerin etkin ve çok yönlü desteklenmesi sürecinde izlenecek yollar, fikirler ve etkinlik örnekleri ile bu ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlamaktadır.Kitabın içeriğinde; farklılaştırılmış öğretim tasarımı, çeşitli teknikler, fende Grid modeli, STEM eğitim...

Psikiyatrik Sosyal Hizmet Nobel Akademik Yayıncılık

Psikiyatrik Sosyal Hizmet

Psikiyatrik sosyal hizmet ,bireyin düşünüş ve davranışında meydana gelen anomaliye bağlı sosyal boyutta yaşanan sorunlara ve çözüm önerilerine odaklanır. Sosyal alandaki bir problem, biyolojik ve psikolojik sahayı da etkileyecektir ki sağlığın temini/muhafazası için en az biyolojik ve psikolojik sağlık kadar önemlidir. Hastaların iyilik hâllerinin sağlanması bütüncül yaklaşımla mümkündür. Dolayısıyla gerekli insani hizmetlerin temini için disiplinler arası iş birliği şarttır. Ama bu ilke ihlal edilip psikiyatride kliniğin yanı sıra sosyal hizmet takdiminin de genellikle tıp hekiminin inhisarında zannı, alana sınır ve kısıt getirmiş; tedavi/destek gerektiren bireylerin psikolojik/sosyal iyilik hâllerinin göz ardı edilmesi gibi istenmedik neticeler doğurmuştur.Ruh sağlığı hizmetleri üç ayrı ...

Antrenör ve Sporcular İçin Dağ Koşularında Başarının Anahtarı Duvar Kitabevi

Antrenör ve Sporcular İçin Dağ Koşularında Başarının Anahtarı

Dağ koşuları, dünya genelinde her geçen gün daha fazla ilgi gören ve gelişen önemli bir atletizm disiplinidir. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) önderliğinde, Dünya Dağ Koşuları Birliği (WMRA) tarafından dağ koşularının gelişimi için çeşitli sportif faaliyet, organizasyon ve düzenlemeler yapmaktadır. Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) bu bağlamda son yıllarda yapmış olduğu yatırımlar neticesinde Dağ Koşularının gelişimine önemli katkılar sunmaktadır.Ülke içerisinde yapılan özel ve resmi müsabakalar her geçen gün artmasıyla birlikte uluslararası arenada başarı çıtası en yukarıya çıkmış, Türkiye önemli bir dağ koşusu ülkesi haline gelmiştir.Dağ koşuları, WMRA tarafından çıkış ve iniş veya sadece çıkış olarak önceden belirlenmiş mesafe ve rakımlarda hazırlanan parkurlarda Ba...

Toplam: 13252