Bu ay Kişisel Gelişim
0
Sepetim
Yazarlar
Kategoriler
Değerlendirme
Fiyat
Yayınevleri
Diller
Filtreleme

Kategoriler

Yayınevleri

Yazarlar

Fiyat

Diller

Değerlendirme

Sıralama
İndirimli
Kadın Odaklı VEKAM (koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Kadın Odaklı

Kadın Odaklı, KOÇ-KAM yani Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin ilk kitabıdır. 2010 yılında kurulan KOÇ-KAM; bilimsel araştırmalar yapmak, eğitim programları oluşturmak ve yürütmek, toplumsal cinsiyet alanında kamuoyu farkındalığını arttırmaya yönelik toplantılar düzenlemek, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla uygulama alanında is birlikler kurmayı amaçlayan bir araştırma ve uygulama merkezidir. Koç Vakfı’nın desteğiyle yürütülen ve toplumsal cinsiyet alanında yapılan bilimsel araştırmaları destekleyen KOÇ-KAM Araştırma Ödülleri Programı, merkezin en önemli faaliyetlerinden biridir. Kadın sorunlarının büyük bir önem taşıdığı Türkiye’de toplumsal cinsiyet araştırmalarını teşvik ederek bu ihtiyaca yanıt vermeyi amaçlayan program ...

21,01 TL27,78 TL
İndirimli
Davranışlara Söz Geçirmek Boyut Yayın Grubu

Davranışlara Söz Geçirmek

Boyut’tan Annelik Akademisi disizine çocuk gelişimi konusunda yepyeni bir rehber kitap daha geliyor: Prof. Dr. Sabiha Paktuna Keskin’in kaleme aldığı “Davranışlara Söz Geçirmek – Sözsüz Disiplin” çıktı!Çocukların problemli davranışları altında yatan asıl sebepler ne? Bazı davranışlarındaki gizli detaylar nasıl farkedilebilir? Çocukların davranışlarını doğru anlamak ve çözüm olarak doğru davranış modelini geliştirmenin anahtarı “Davranışlara Söz Geçirmek – Sözsüz Disiplin”de!Sabiha Paktuna Keskin; Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Uygulamalı Davranış Analizi gibi önemli konularda Türkiye’nin önde gelen profesörlerinden biri. Yeni kitabı ise çocukların davranışlarını doğru okumak, güvenli aile-çocuk ilişkisi ve doğru davranışların seçilebilmesi için sözsüz disiplin üzerine kurulu. Rahat okunabilen ...

53,68 TL71,00 TL
İndirimli
Sosyal Hizmet Mesleğinin Abc'si Nika Yayınevi

Sosyal Hizmet Mesleğinin Abc'si

Yoksulluk, yoksunluk, işsizlik, kronik sağlık sorunları, eşitsizlik, ayrımcılık, kötü muamele ve şiddet gibi sosyal sorunlar yerelden küresel ölçeğe doğru hızla yayılmaya ve derinleşmeye devam ediyor. Sosyal dünyamızda yaşam kalitesini korumak hem zorlaşıyor hem de yaşamın kendisi gittikçe karmaşıklaşıyor.Temel amacı sosyal sorunlarla mücadele etmek olan sosyal hizmet mesleği ise —maruz kaldığı meydan okumalara rağmen— dünyanın her yerinde aktif varlığını sürdürüyor. Çünkü her ülkenin sosyal kalkınmasının somut göstergeleri arasında profesyonel sosyal hizmet işgücü ve sosyal refah politikaları yer alıyor. Bugün sayıları 4 milyonu aşan sosyal hizmet uzmanları, 192 ülkede sosyal refah kurumlarının çatısı altında çalışıyorlar. Sosyal hizmet uzmanlarının; çocuk, engelli, yaşlı, kadın, kronik h...

38,88 TL45,00 TL
İndirimli
Geçmişten Geleceğe Kıvılcımlı’yı Anlamak Nota Bene Yayınları

Geçmişten Geleceğe Kıvılcımlı’yı Anlamak

Türkiye Sosyalist Hareketi’nin en önemli düşünce ve eylem insanlarından Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın 50 ölüm yıldönümü, onun siyasal mücadele tarihinin, Marksist teorinin geliştirilmesi yönünde yürüttüğü teorik çalışmaların daha fazla görünür hale geldiği bir zaman kesiti. Kıvılcımlı’nın din, tarih, ideoloji alanında geliştirdiği özgün tezlere yönelik son yıllarda artan akademik ilgi, Marksist teorinin yenilenmesi ve geliştirilmesi gerekliliğinden kaynaklanıyor. Kıvılcımlı bu gerekliliği erken bir dönemde saptamış ve teorik uğraşının önemli bir kısmını bu konulara ayırmıştı. Bu kitap onun devrimci mücadele tarihini, partisi TKP ile yaşadığı ilişki ve çelişkileri; örgüt ve siyaset perspektiflerini; teorik-siyasal katkılarını bugünden bakarak irdeleyen çalışmalardan oluşuyor. Türkiye’de sosyal ...

34,78 TL46,00 TL
İndirimli
Türk Töresi Akçağ Yayınları

Türk Töresi

Ziya Gökalp'ın düşünce dünyasında “töre” kavramı çok önemli bir yere sahiptir. Türk sözünün “töreli” anlamına geldiğini ve töre kelimesiyle aynı kökene dayandığını ileri süren Gökalp’ın elinizdeki eseri, Türklerin eski dini konusunu mitolojik, destan ve sosyolojik boyutlarıyla ele alan kitabıdır. Kitap,törekelimesinin açıklanması ile başlamaktadır. “Türk töresi, eski Türklere atalarından kalan bütün kuralların toplamı demektir.” diyerek kitabına giriş yapan Gökalp, bu tanımla birlikte kitabın çerçevesini de çizmiştir.Kitapta;Şamanizm,İl Dini,İlhanlık Dini,Türk Mitolojisi ve Destanları,İç ve Dış; Eski Türklerde Kâinat Anlayışı, Din Terimleri veİbadetlertemel başlıklar olarak ele alınmıştır.Kitabın en dikkat çekici yanı, alanında yazılmış ilk eserlerden biri olmasına rağmen konuların modern ...

6,32 TL9,00 TL
İndirimli
Kerim Ya Da Zalim Phoenix Yayınevi

Kerim Ya Da Zalim

Elinizdeki derlemeyi oluşturan metinlerin hepsine; Osmanlı devlet ve toplum yapısı tartışmalarını yeniden sorunsallaştırmanın getirdiği, bir bütün olarak 1960’ların politik bağlamını yeniden sorunsallaştırmanın ya da tam tersine bu bağlama gark olmanın kokusu sinmiştir.Osmanlı devlet ve toplum yapısı tartışmalarını gerekli olgunluğa erişemeden kesiliveren patikalar olarak görmek gerekir. Böyle bakıldığında, tartışmalar içerisinde kaleme alınan eserler, Cumhuriyet döneminde yaşanan politik, kültürel ya da sosyal sorunların kökenini Osmanlı toplumsal yapısında arama yönelimlerinden dolayı, ülkenin tarihsel sosyoloji literatürünün ilk örnekleri haline gelirler.Açılan patikalar bir yanıyla büyük ölçüde kapanmış olup, bir diğer yanıyla önemli vukuflar içermektedir. Dolayısıyla bu metinlerle kur...

36,45 TL45,00 TL
İndirimli
Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi Sayda Yayınları

Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi

Bugün, bazı krallıklar ve çağdaş siyasal-toplumsal yapılara henüz uyumsağlayamamış kabileler dışında, demokrasiyi anayasal bir norm olarakbenimsemeyen bir devlet ve toplum bulmak oldukça güçtür.Demokrasinin kendine özgü değerler evreni, onu bir yönetim ve yaşama biçimi olarak küreselleştirmiştir. Küresel bir değer olmaktan da öte, evrensel bir değer olmuştur demokratik rejim. Bu gelişmelerin doğal birsonucu olarak, bugün dünyada, temsile dayalı demokrasiden bir ileri aşamaya,doğrudan demokrasiye geçme çabaları görülüyor. Bu çabalar, bir bakımayönetme ve karar alma işlevinin gerçek egemen olan halk tarafındanyerine getirilmesi için, bütün olanakların kullanılması çabalarıdır.Yaklaşık 140 demokratik yapılanmaya sahip devletten yalnızca 20 kadarı“işlevsel bir demokrasiyi” yaşatabilmektedir. B...

35,10 TL50,00 TL
İndirimli
Mekan ve Yer Yeni İnsan Yayınevi

Mekan ve Yer

Modernleşmenin getirdiği temel kopuş yer ile mekân arasında ortaya çıkar. Geleneksel dünyada yer ile mekân özdeş, çünkü karşılıklı etkileşim/iletişim içinde olmaya olanak tanıyan aynı mekânda olma durumu ancak aynı yerde olunduğunda olası. Belirli bir mekânı tanımlayan eşzamanlılığın aynı zamanda belirli bir yeri tanımladığını görüyoruz. Modernleşme süreci, yerin mekândan kopmasını getirecek bir dönüşümü başlatıyor.Bu kopuş süreci, ulaşım ve iletişim olanaklarının gelişmesiyle, yani etkileşimin yerin sağladığı eşzemanlılık durumundan bağımsızlaşmasıyla birlikte daha belirgin hâle gelecektir. Bir sonraki aşamada, geleneksel dünyanın tümüyle çözülmesi ve sanayi toplumunun ortaya çıkışıyla birlikte, yerin tanımladığı eşzamanlılık durumuna yeni bir eşzamanlılık olanağı eklenecek ve kopuş sürec...

27,22 TL36,00 TL
İndirimli
Yaşlılık Yolunda Dindarlık Paradigma Akademi Yayınları

Yaşlılık Yolunda Dindarlık

Dünya’da ve Türkiye’de yaşlı nüfus toplam nüfus içerisindeki oranı büyük bir hızla artmaya başlaması ile hem gereontoloji hem de geriatri bilim dalları, yaşlı nüfusun içinde bulundukları toplumun ayrılmaz bir parçası oldukları kabulü ile kapsamlı çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Modernleşme ile birlikte çekirdek ailenin yaygınlık kazanması, yaşlıları farklı bir yaşam tarzına sürüklemiştir.Çünkü gençlik ve yetişkinlik dönemlerinde sürdürdükleri yaşam tüm boyutlarıyla değişmiş ve artık eski günlerin özlemi içerisinde bulunan bir yaşlılık dönemi başlamıştır. Kendini bedenen, ruhen ve toplumsal olarak bir gerileme sürecinin içinde bulan kimselerin yapmaya başladığı şey, yeni döneme her şeyi ile adapte olmak ya da bu döneme kendilerini yakın hissedenlerin yaptığı gibi psikolojik olarak hazırl...

29,58 TL33,00 TL
İndirimli
Türkiye’nin Büyükşehirlerinde Kentleşme Kriter Yayınları

Türkiye’nin Büyükşehirlerinde Kentleşme

Kentlerin ilk olarak MÖ 6.000’li yıllarda belirdiği, MÖ 4.000 dolaylarında ise tam olarak kendisini göstermeye başladığı belirtilmektedir. Sanayi Devrimi sonrasında ortaya çıkan modern kent anlayışı ile birlikte kentler cazibe merkezi haline gelmiş ve kırsal nüfus hızla kentlere göç etmiştir. Zira bugün dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşamaktadır.Kentlerin sürekli göç alarak nüfuslanması ve kentsel olarak büyümesi, bugün çeşitli sorunları ortaya çıkarmaktadır. Bu araştırmada, Türkiye’nin 12 büyükşehir belediyesi örneklem alanı olarak seçilmiş ve buralarda kentleşmenin boyutu, yönü ve ortaya çıkardığı sorunlar analiz edilmiştir.Araştırmamızda elde edilen sonuçlara göre, Türkiye’deki büyükşehirlerin farklı dinamikler üzerinden göç aldığı ve nüfuslandığı görülmektedir. Göç ve nü...

34,56 TL40,00 TL
İndirimli
Sosyolojiye Giriş Ayrıntı Yayınları

Sosyolojiye Giriş

Çağımızın önde gelen sosyologlarından Ritzer bu kitapla, öğrencilere ve sosyoloji hakkında fikir sahibi olmak isteyen herkese, toplumsal dünyaya sosyolojik bir perspektifle bakabilme fırsatı sunmaktadır. Kavramların ve teorilerin içini boşaltmadan, herkesin rahatça anlayabileceği şekilde sadeleştirilmiş bir dille okurun rahatlıkla sosyoloji alanına “giriş” yapmasına imkân vermektedir. Kitap boyunca verilen bilgiler, okurun kişisel ve toplumsal deneyimleriyle sorgulatılarak interaktif bir öğrenme süreci yaşatmaktadır.Kitabın genel akışının sosyolojinin en temel konuları üzerinden ilerlemesi, geleneksel sosyoloji teorileri ve erken sosyologlar ürettiği kavramlarla, güncel meseleler ve bu meselelere yönelik üretilmiş kavram ve teorilerin bütünlüklü bir şekilde sunulmasını sağlamaktadır. Bu sa...

173,88 TL230,00 TL
İndirimli
Din Sosyolojisi Yazıları Fidan Kitap

Din Sosyolojisi Yazıları

Bilim adamlarınca kolayca kabul edildiği gibi bilinen bütün toplumlar bir ölçüde dine yönelmişlerdir. Bu kabulün dini davranışa tam anlamıyla neyin sebep olduğuna dair bir mutabakatı da içermesi gerekir. Fakat gerçekte bu nokta üzerinde bir mutabakat sağlamak oldukça zor görünmektedir. Dinin nasıl tanımlanacağına ve bir taraftan onu büyü, bilim ve felsefeden, diğer taraftan da birtakım sosyal ve politik coşku türlerinden nasıl ayırt edileceğine dair münakaşa uzun yıllardır devam etmekte. Din sosyoloğunun ele alması gereken şey ise, verilerin alanı ve türü üzerinde pratikte esaslı bir mutabakata rağmen işte budur.

26,46 TL35,00 TL
İndirimli
Tarihbozumu Vadi Yayınları

Tarihbozumu

Toplumların oluşumunda ve devamlılığında ortak tarih anlayışının önemi nedir? Toplumların kültürel, ahlaki, dinî ve siyasi birliktelikleri, tarihlerinin oluşumuna nasıl etki ederler? Tarih anlatılarının meşruiyet temelleri nelerdir?Toplumsal ortaklıkların ve tarih bilincinin bitmesiyle ortaya çıkar tarihbozumu. Tarih bozumunun ortaya çıkmasında küreselleşmenin etkileri nelerdir? Tarih oluşturacak malzemeden bir “ortak tarih”in oluşabilmesi için her şeyden önce bugünün insanlarında bir ortaklık kurma iradesinin oluşması gerekir. Eğer insan gruplarının birbirleriyle münasebetlerini temellendirebildikleri, bir aradalıklarını belli bir geçmişe ve hukuka dayandırabildikleri ortaklık hissi ve iradeleri yoksa ortak tarih kendiliğinden silinir. Bu irade oluştuğunda ise ortak tarih kendiliğinden ol...

30,89 TL44,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Sosyolojide Temel Fikirler Sentez Yayınları

Sosyolojide Temel Fikirler

Sosyolojide Temel Fikirler, on dokuzuncu ve yirminci yüzyılların büyük sosyolojik düşüncelerine bir giriş çalışması olarak hazırlanmıştır. Hedef kitlesi sosyoloji ve ilişkili sosyal bilim derslerine devam eden lisans ve hazırlık sınıfı öğrencileridir. Kitabın ilgi odağı, sosyoloji ve toplumsal düşüncenin -içinde yaşadığımız dünyayı anlama, yorumlama ve bazı örneklerde değiştirme aracı olarak -gelişiminde etkili olan temel fikirlerdir. Kitap üç ana kesim ve döneme bölünmüştür: 1. Klasik Dönem: Kurucu Babalar ve Çağdaşları, 2. Modern Dönem, 3. Post-Modern/Geç-Modern Dönem. O,ders kitaplarında yer alan temel sosyolojik fikirler, disiplin içinde büyük tartışmalara ilham kaynağı olmuş, hatta günümüzde sosyal bilimlerdeki tartışmaları biçimlendiren fikirler hakkında kolay anlaşılır ve kolay okun...

56,16 TL65,00 TL
İndirimli
Din Sosyolojisi İnsan Yayınları

Din Sosyolojisi

Çağımızda, din ve toplum ilişkileri açısından ortaya çıkan evrensel boyuttaki büyük sarsıntıya paralel olarak, bütün dünyada, din olaylarının bilimsel, özellikle de deneysel ve sosyolojik incelenmesine duyulan ilgide kayda değer bir artış gözlenmektedir.Ülkemizde de toplumumuzun karşı karşıya bulunduğu çok hızlı ve köklü toplumsal değişikliklere paralel olarak geleneksel din anlayışları, dinî yaşantılar, tutum ve davranışlarda ciddi sorunlar kendini göstermekte; bunların sağlıklı teşhis ve çözümlere kavuşturulması ihtiyacı, bu konularda modern bilimsel yaklaşımlardan hareketle gerçekleştirilecek olan deneysel sosyolojik çözümlemeleri gerekli kılmaktadır.Bu eser din sosyolojisinin meselelerini, ezbere dayalı, spekülatif ve ansiklopedik bilgi yığını şeklinde sunmak yerine, toplumun dinî yaşa...

53,68 TL71,00 TL
İndirimli
Edebiyat Sosyolojisini Güncel Kılmak Nika Yayınevi

Edebiyat Sosyolojisini Güncel Kılmak

Edebiyat bizim açımızdan, hakikati keşfe değil, üretime yaslamanın anahtarıdır. Hakikati bir üretim kuralı olarak düşünürsek edebiyatın toplumsal dönüşüm süreçlerindeki rolünü ortaya koyabiliriz. Bu süreçlerin edebiyata taşınması, hakikatin güçlü bir haykırışıdır. Her toplumsal dönüşüm süreci kendi hakikatini dokurken, edebiyat yazarları yaşananları toplumsal belleğe yerleştirme noktasında ön sıralarda yer almışlardır. Edebiyat, yeri geldiğinde kötü olanı, yeri geldiğindeyse iyi olanı hanesine işleyip insanlara taşırken, toplumsal belleği her daim diri tutmasını bilmiştir.Bu kitapta edebiyat sosyolojisine önemli katkılar sunarak yer alan çalışmalar, bize bir kez daha edebiyatın hakikat üretimiyle güçlü bir ilişkisi olduğunu gösteriyor.

50,11 TL58,00 TL
İndirimli
Kır Sosyolojisi Çizgi Kitabevi Yayınları

Kır Sosyolojisi

Ülkemizde de yaşanan hızlı sosyo-ekonomik ve siyasal değişmeler, kırsal alanlar üzerinde etkili olmuş, kırsal yapılarda daha önce görülmemiş biçimlerde büyük değişimlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de nüfus, kent lehine hızla değişmiştir. Bu durum, kırı sosyal bilimlerin inceleme objesi olmaktan çıkarırken, kenti popüler bir alan haline getirmiştir.Türkiye'de kır sosyoloji çalışmalarının azlığının yanı sıra, bu çalışmalarının birçoğunda karşılaşılan asıl sorun, pozitivist metodolojik yaklaşımların ötesinde, gelişmeci paradigmaların ileri sürdüğü sorunların ve çözüm yollarının, Türkiye'de de aynı şekilde gerçekleşeceği tezlerinin yaygın bir şekilde kabul görmesidir. Kır sosyolojisi çalışmalarındaki bu algı, kırsal yapılara dair toplumsal değişim süre...

32,83 TL38,00 TL
İndirimli
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Gazi Kitabevi

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

İçindekiler1. Toplumsal Cinsiyeti Anlamak 2. Türkİye’de Ve Dünyada Toplumsal Cİnsİyet Eşİtsİzlİklerİne İlİşkİn Deneyİmler 3. Sosyal Hareketlerİn Yörüngesİndekİ Bİr Aktİvİzm Olarak Kadin Hareketlerİ Ve Toplumsal Cİnsİyet Meselesİ 4. Pazarlama Stratejİlerİ Ve Cİnsİyet Üzerİne Yapilmiş Çalişmalar: Türkİye’de Yayinlanmiş Makale Ve Bİldİrİler Üzerİne Bİr Derleme 5. Toplumsal Cİnsİyet Algisi Ve Dİn 6. Toplumsal Cİnsİyet Alaninda Kullanilan Ölçekler Bİblİyografyasi 7. Kadinlar-Mahremİyet İlİşkİsİ Ve Kadin Cİnsİyetİ Üzerİnde Ortaya Çikan Mahremİyet Temalari

29,38 TL32,00 TL
İndirimli
Annelik Sanatı İkinci Adam Yayınları

Annelik Sanatı

Her doğan çocuk ilk olarak kendi ailesinin, verdiği terbiye ile hayata başlar. Çocuklar ekilmemiş tarlaya benzer anne-babalar ne ekerlerse onu biçerler. Özellikle 5- 15 yaş arasında onları televizyonun ve internetin esaretine bırakmamamız en doğru tedbirdir.Çocuklarımız bizim geleceğimiz bu yüzden onları yetiştirirken dikkat etmemiz için bazı tavsiyeler:Çocuklarınızla temas kurun, sarılın, onları bol bol öpün ve sevginizi onlara gösterin.Öğretmek istediğiniz şeyleri konuşarak değil, davranışlarınızla gösterin örnek olun.Sosyal medyaya ayıracağınız vaktin yerine,onlarla faydalı birkaç saat geçirin. Sorunlarını önemseyin, mantıksız da olsa fikirlerini küçümsemeyin. Odaları ile ilgili değişiklik yaparken onun da fikrini alın. Her şeyin maddiyat olmadığını öğretin.İlahi, klasik müzik gibi ruha...

6,50 TL9,26 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Dostunuzu Keşfedin İkinci Adam Yayınları

Dostunuzu Keşfedin

Sevgili Gökçen; kitabı okudum, Andree de okudu, çok beğendik. Eline sağlık. Bütün çocuklar - büyükler okumalı. Ebeveynler alıp çocuklarına, gençlerine okutmalı. Bu kitabınız yeteneği olan diğer aydınlara da örnek olmalı bence.Ben bir can, hatta bir dal, bir yaprak sevgisi olan insanlar çoğaldığı zaman dünyanın barışı göreceğine inanırım. Buna katkısı olan insanlar aslında barışa koşanlardır. Herkes katılmalı bu sevgi koşusuna.- Bekir Coşkun

9,75 TL13,89 TL
İndirimli
Aslında İkinci Adam Yayınları

Aslında

Anne babalar, dünyadaki en değerli varlıkları olan çocukları ile zaman zaman iletişimde sorunlar yaşamaktadır. Hatta anlam verilemeyen birçok davranıştan dolayı istenmeyen tartışmalar da söz konusu olmaktadır. Anne babaların çocuklarıyla olan duygusal kredi hesabının yanı sıra, doğru bilinen yanlışlar ve tam olarak tamamlanamayan davranışlar da bu iletişim sorununun temelini oluşturmaktadır. Çocukları motive edelim derken söylenen bir söz; onlara örnek olalım derken , yapılan bir davranış acaba onların geleceğe dair düşüncelerini ve davranışlarını nasıl etkilemektedir?Elinizdeki bu kitapta bu tür soruların ve iletişimdeki sorunların; cevaplarıyla birlikte çözümlerini de somut, yaşanmış örneklerle bulabileceksiniz.

6,50 TL9,26 TL
İndirimli
Toplumsalı Yeniden Toplama: Aktör-ağ Teorisine Bir Giriş Tellekt

Toplumsalı Yeniden Toplama: Aktör-ağ Teorisine Bir Giriş

Toplum nedir? “Toplumsal” kelimesi ne anlama gelir? Neden bazı faaliyetlerin “toplumsal bir boyut”u olduğu söylenir?Toplumsal olanı özel bir alan, belirli bir âlem ya da tikel bir tür şey olarak değil; yalnızca hayli kendine özgü bir yeniden ortaklık kurma ve yeniden bir araya toplama hareketi olarak tanımlayan Bruno Latour,Toplumsalı Yeniden Toplama’da “toplumsal”ın başlangıçtaki anlamına dönerek ve tekrar bağlantıları izleyebilmesini sağlayarak toplumsal nosyonunu yeniden tanımlamayı amaçlıyor.Toplumsalı Yeniden Toplama, “aktör-ağ teorisi”ni ve onun en etkili taraftarlarından Bruno Latour’un fikirlerini merak edenler için önemli bir kaynak.

34,02 TL58,50 TL
İndirimli
Post-hüman Tılsım Yayınevi

Post-hüman

Bu kitap, transhümanist ve Post-Hümanist düşüncenin kurumsallaştırılması gerektiğinin çağrısı niteliğindedir. Bu çağrı bir yerden başlamak gerekliliği, daha fazla geri kalmama isteği ile evrensel bir amaca hizmet etmektedir.Transhümanizm ve posthümanizmin çağ dönümünün emareleri gözler önündedir. Evrimsel (biyolojik) bedeni ve neokorteksi ile betonlara veya makinelere tutunmaya çalışan insan, son elli yılda bütün tarihi boyunca biriktirdiğinden binlerce kat daha fazla bilgi biriktirdi ve çevresini muazzam biçimde değiştirdi. Şimdi mecburen sıra bu muazzam bilgiyi kullanmakta ve kendisini de değişen çevresi gibi değiştirmekte. Özellikle bedensel acizlikler devamlı olarak gündeme getirilip bilim ve teknoloji ile çözümler üretilince insan, aslında ne denli dar sınırlarda sıkışıp kaldığının ay...

14,04 TL20,00 TL
İndirimli
İslam ve Solun Soykütüğü Vadi Yayınları

İslam ve Solun Soykütüğü

Hegel’in sağcı ve solcu takipçilerinden itibaren siyaset eksenini sağ-sol eksenine göre okumak bir kural hâline geldi. Oysa bizzat bu eksendeki yer alış da dâhil olmak üzere, siyasal davranışlara ve taraflaşmalara yön veren daha derin tarihsel saikler vardır. İbrahim oğulları, yani İsmail ve İshak arasında elbette bir sorun yoktu. Ama onlardan sonra gelen nesiller arasında gerçekleşen tarihsel ayrışmalar, bütün bir insanlık tarihine yön vermiş ve hâlâ vermeye devam ediyor. Bugün ‘Medeniyetler Çatışması’ diye bahsedilen ve ne kadar hoşumuza gitmese de Antisemitizm’iyle, İslamofobi’siyle geçerliliğine ne yazık ki tanıklık ettiğimiz büyük faylar belirliyor dünyadaki toplumsal hareketlilikleri.Toplumsal tabanını proleterya arasında bir türlü bulamayan, bunun yerine kendine finans kapitalistten...

33,70 TL48,00 TL
Toplam: 4059